Liturgia I ? Psukei de-Zimra

Analizuj?c liturgi? porannego nabo?e?stwa (Szacharit) zauwa?amy, ?e pierwsza cz??? tekstu nazywa si? u ?yd?w aszkenazyjskich ?Psukei de-Zimra?, po polsku ?wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem]?.

Najstarsze ?r?d?o, kt?re opowiada o tym fragmencie nabo?e?stwa znajduje si? w Talmudzie. Talmud m?wi:
Rabbi Josei powiedzia?: Oby m?j los by? taki jak u tych, kt?rzy odmawiaj? Halel codziennie. Ale czy tak faktycznie powiedzia?? Nie mo?e by?, skoro jeden z M?drc?w powiedzia?: ?Ten, kt?ry odmawia Halel codziennie blu?ni!? Raczej nale?y stwierdzi?, ?e Rabbi Josei mia? na my?li tych, kt?rzy codziennie odmawiaj? Psukei de-Zimra (wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem].

Najpierw wyt?umaczymy nazw? tego fragmentu liturgii, Psukei de-Zimra. Raszi, w swoim komentarzu do ww. fragmentu Talmudu m?wi, ?e s?owo zimra pochodzi od s?owa zemer, co oznacza ?piew. Natomiast kabali?ci mieli inn? interpretacj?. Ju? Rabbi Josef Gikatilla (XIII-XIV wiek; Hiszpania) twierdzi?, ?e nazwa jest ?Psukei de-Zmira?, a nie ?Psukei de-Zimra?. (Nie zapominajmy, ?e w j?zyku hebrajskim nie wypisuje si? samog?osek!) S?owo zmira oznacza ?przycinanie?. Wed?ug kabalist?w nazwa oznacza ?Wersety Przycinania? i odnosi si? do potrzeby odsuni?cia, poetycznie m?wi?c ?przycinania?, obcych my?li z g?owy, ?eby m?c zwr?ci? si? ca?kowicie do Haszem w nabo?e?stwie.

Istnieje r?wnie? inny fragment Talmudu, kt?ry wydaje si?, ?e bardziej wspiera interpretacj? Raszi ni? interpretacj? kabalist?w. Talmud, traktat Berachot folio 31b m?wi:
Rabbi Simlai powiedzia?: ?Cz?owiek powinien zawsze najpierw wyrazi? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem modli? si?, jak jest napisane [o Moj?eszu]: ?I b?aga?em Wiekuistego pod?wczas, m?wi?c: ?Panie Wszechmocny! Ty? pocz?? okazywa? s?udze Twojemu wielko?? Twoj?, i r?k? Tw? pot??n?; bo gdzie? B?g na niebie, albo na ziemi, kt?ry by spe?ni? m?g? co? podobnego do dzie? Twoich, i do czyn?w Twoich?? I tylko potem [w nast?pnym wersecie] jest napisane: ?Niech?e te? przejd? i zobacz? ow? ziemi? pi?kn?, kt?ra za Jardenem, g?r? ow? pi?kn?, i Liban!?
Widzimy, ?e Moj?esz najpierw wyra?a? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem o co? prosi?.
Psukei de-Zimra znajduje si? na pocz?tku porannej liturgii, przed sam? modlitw?. Wydaje si?, wi?c, ?e jej funkcja jest w?a?nie aby?my wyra?ali nasze uwielbienie do Haszem przed modlitw?, tak jak Rabbi Simlai w Talmudzie doradzi?. To wspiera?oby interpretacj? Raszi odno?nie znaczenia Psukei de-Zimra, ?e chodzi o ?wersety chwalebnego ?piewu do Haszem?.

Pierwsza cz??? Psukei de-Zimra jest b?ogos?awie?stwem nazwanym od pierwszych dw?ch s??w ?Baruch sze-amar?. Pierwsze zdanie ?Baruch sze-amar? jest ?B?ogos?awiony, kt?ry powiedzia? i sta? si? ?wiat, b?ogos?awiony On?.
Kabali?ci z Rabbi Icchak Luria (XVI wiek) na czele nauczali, ?e liturgia owego b?ogos?awie?stwa spad?a z nieba w postaci karteczki w r?ce Ezra i jego Beit Din (s?d rabinacki). On i jego Beit Din s? nazwani Anszei Kneset HaGedola ? M??owie Wielkiego Zgromadzenia. Oni byli ci przyw?dcy, kt?rzy wr?cili do Ziemi Izraela po babilo?skim wygnaniu w VI wieku przed er? gregoria?sk?, ?eby odbudowa? nowe ?ycie ?ydowskie i zbudowa? Drug? ?wi?tyni? w Jerozolimie. Kabali?ci nauczali, ?e to b?ogos?awie?stwo ma bardzo podnios?y poziom duchowy i dlatego nale?y go odmawia? na stoj?co trzymaj?c dwa przednie cicit w prawej r?ce. ?w zwyczaj zwi?zany z odmawianiem ?Baruch sze-amar? zosta? przyj?ty w g??wnych ksi?gach Halachy (Szulchan Aruch, Orach Chaim, rozdzia? 51, paragraf 1). Nale?y go odmawia? powoli i z g??bokim skupieniem o tym, co si? wymawia.

Chcia?bym doda? r?wnie? inny pow?d, dlaczego Ezra i M??owie Wielkiego Zgromadzenia wybrali ?Baruch sze-amar? na pocz?tek porannego nabo?e?stwa. Nale?y zawsze skupia? si? nad tym, co si? w modlitwie wymawia. Poprzez rozpocz?cia porannego nabo?e?stwa z b?ogos?awie?stwem, kt?ry ma unikalny poziom duchowy, Rabini nadali nam ton dla ca?ego nabo?e?stwa. Oby?my szli w ich ?lady.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportAnalizuj?c liturgi? porannego nabo?e?stwa (Szacharit) zauwa?amy, ?e pierwsza cz??? tekstu nazywa si? u ?yd?w aszkenazyjskich ?Psukei de-Zimra?, po polsku ?wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem]?.

Najstarsze ?r?d?o, kt?re opowiada o tym fragmencie nabo?e?stwa znajduje si? w Talmudzie. Talmud m?wi:
Rabbi Josei powiedzia?: Oby m?j los by? taki jak u tych, kt?rzy odmawiaj? Halel codziennie. Ale czy tak faktycznie powiedzia?? Nie mo?e by?, skoro jeden z M?drc?w powiedzia?: ?Ten, kt?ry odmawia Halel codziennie blu?ni!? Raczej nale?y stwierdzi?, ?e Rabbi Josei mia? na my?li tych, kt?rzy codziennie odmawiaj? Psukei de-Zimra (wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem].

Najpierw wyt?umaczymy nazw? tego fragmentu liturgii, Psukei de-Zimra. Raszi, w swoim komentarzu do ww. fragmentu Talmudu m?wi, ?e s?owo zimra pochodzi od s?owa zemer, co oznacza ?piew. Natomiast kabali?ci mieli inn? interpretacj?. Ju? Rabbi Josef Gikatilla (XIII-XIV wiek; Hiszpania) twierdzi?, ?e nazwa jest ?Psukei de-Zmira?, a nie ?Psukei de-Zimra?. (Nie zapominajmy, ?e w j?zyku hebrajskim nie wypisuje si? samog?osek!) S?owo zmira oznacza ?przycinanie?. Wed?ug kabalist?w nazwa oznacza ?Wersety Przycinania? i odnosi si? do potrzeby odsuni?cia, poetycznie m?wi?c ?przycinania?, obcych my?li z g?owy, ?eby m?c zwr?ci? si? ca?kowicie do Haszem w nabo?e?stwie.

Istnieje r?wnie? inny fragment Talmudu, kt?ry wydaje si?, ?e bardziej wspiera interpretacj? Raszi ni? interpretacj? kabalist?w. Talmud, traktat Berachot folio 31b m?wi:
Rabbi Simlai powiedzia?: ?Cz?owiek powinien zawsze najpierw wyrazi? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem modli? si?, jak jest napisane [o Moj?eszu]: ?I b?aga?em Wiekuistego pod?wczas, m?wi?c: ?Panie Wszechmocny! Ty? pocz?? okazywa? s?udze Twojemu wielko?? Twoj?, i r?k? Tw? pot??n?; bo gdzie? B?g na niebie, albo na ziemi, kt?ry by spe?ni? m?g? co? podobnego do dzie? Twoich, i do czyn?w Twoich?? I tylko potem [w nast?pnym wersecie] jest napisane: ?Niech?e te? przejd? i zobacz? ow? ziemi? pi?kn?, kt?ra za Jardenem, g?r? ow? pi?kn?, i Liban!?
Widzimy, ?e Moj?esz najpierw wyra?a? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem o co? prosi?.
Psukei de-Zimra znajduje si? na pocz?tku porannej liturgii, przed sam? modlitw?. Wydaje si?, wi?c, ?e jej funkcja jest w?a?nie aby?my wyra?ali nasze uwielbienie do Haszem przed modlitw?, tak jak Rabbi Simlai w Talmudzie doradzi?. To wspiera?oby interpretacj? Raszi odno?nie znaczenia Psukei de-Zimra, ?e chodzi o ?wersety chwalebnego ?piewu do Haszem?.

Pierwsza cz??? Psukei de-Zimra jest b?ogos?awie?stwem nazwanym od pierwszych dw?ch s??w ?Baruch sze-amar?. Pierwsze zdanie ?Baruch sze-amar? jest ?B?ogos?awiony, kt?ry powiedzia? i sta? si? ?wiat, b?ogos?awiony On?.
Kabali?ci z Rabbi Icchak Luria (XVI wiek) na czele nauczali, ?e liturgia owego b?ogos?awie?stwa spad?a z nieba w postaci karteczki w r?ce Ezra i jego Beit Din (s?d rabinacki). On i jego Beit Din s? nazwani Anszei Kneset HaGedola ? M??owie Wielkiego Zgromadzenia. Oni byli ci przyw?dcy, kt?rzy wr?cili do Ziemi Izraela po babilo?skim wygnaniu w VI wieku przed er? gregoria?sk?, ?eby odbudowa? nowe ?ycie ?ydowskie i zbudowa? Drug? ?wi?tyni? w Jerozolimie. Kabali?ci nauczali, ?e to b?ogos?awie?stwo ma bardzo podnios?y poziom duchowy i dlatego nale?y go odmawia? na stoj?co trzymaj?c dwa przednie cicit w prawej r?ce. ?w zwyczaj zwi?zany z odmawianiem ?Baruch sze-amar? zosta? przyj?ty w g??wnych ksi?gach Halachy (Szulchan Aruch, Orach Chaim, rozdzia? 51, paragraf 1). Nale?y go odmawia? powoli i z g??bokim skupieniem o tym, co si? wymawia.

Chcia?bym doda? r?wnie? inny pow?d, dlaczego Ezra i M??owie Wielkiego Zgromadzenia wybrali ?Baruch sze-amar? na pocz?tek porannego nabo?e?stwa. Nale?y zawsze skupia? si? nad tym, co si? w modlitwie wymawia. Poprzez rozpocz?cia porannego nabo?e?stwa z b?ogos?awie?stwem, kt?ry ma unikalny poziom duchowy, Rabini nadali nam ton dla ca?ego nabo?e?stwa. Oby?my szli w ich ?lady.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportAnalizuj?c liturgi? porannego nabo?e?stwa (Szacharit) zauwa?amy, ?e pierwsza cz??? tekstu nazywa si? u ?yd?w aszkenazyjskich ?Psukei de-Zimra?, po polsku ?wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem]?.

Najstarsze ?r?d?o, kt?re opowiada o tym fragmencie nabo?e?stwa znajduje si? w Talmudzie. Talmud m?wi:
Rabbi Josei powiedzia?: Oby m?j los by? taki jak u tych, kt?rzy odmawiaj? Halel codziennie. Ale czy tak faktycznie powiedzia?? Nie mo?e by?, skoro jeden z M?drc?w powiedzia?: ?Ten, kt?ry odmawia Halel codziennie blu?ni!? Raczej nale?y stwierdzi?, ?e Rabbi Josei mia? na my?li tych, kt?rzy codziennie odmawiaj? Psukei de-Zimra (wersety chwalebnego ?piewu [do Haszem].

Najpierw wyt?umaczymy nazw? tego fragmentu liturgii, Psukei de-Zimra. Raszi, w swoim komentarzu do ww. fragmentu Talmudu m?wi, ?e s?owo zimra pochodzi od s?owa zemer, co oznacza ?piew. Natomiast kabali?ci mieli inn? interpretacj?. Ju? Rabbi Josef Gikatilla (XIII-XIV wiek; Hiszpania) twierdzi?, ?e nazwa jest ?Psukei de-Zmira?, a nie ?Psukei de-Zimra?. (Nie zapominajmy, ?e w j?zyku hebrajskim nie wypisuje si? samog?osek!) S?owo zmira oznacza ?przycinanie?. Wed?ug kabalist?w nazwa oznacza ?Wersety Przycinania? i odnosi si? do potrzeby odsuni?cia, poetycznie m?wi?c ?przycinania?, obcych my?li z g?owy, ?eby m?c zwr?ci? si? ca?kowicie do Haszem w nabo?e?stwie.

Istnieje r?wnie? inny fragment Talmudu, kt?ry wydaje si?, ?e bardziej wspiera interpretacj? Raszi ni? interpretacj? kabalist?w. Talmud, traktat Berachot folio 31b m?wi:
Rabbi Simlai powiedzia?: ?Cz?owiek powinien zawsze najpierw wyrazi? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem modli? si?, jak jest napisane [o Moj?eszu]: ?I b?aga?em Wiekuistego pod?wczas, m?wi?c: ?Panie Wszechmocny! Ty? pocz?? okazywa? s?udze Twojemu wielko?? Twoj?, i r?k? Tw? pot??n?; bo gdzie? B?g na niebie, albo na ziemi, kt?ry by spe?ni? m?g? co? podobnego do dzie? Twoich, i do czyn?w Twoich?? I tylko potem [w nast?pnym wersecie] jest napisane: ?Niech?e te? przejd? i zobacz? ow? ziemi? pi?kn?, kt?ra za Jardenem, g?r? ow? pi?kn?, i Liban!?
Widzimy, ?e Moj?esz najpierw wyra?a? swoje uwielbienie do Haszem, a tylko potem o co? prosi?.
Psukei de-Zimra znajduje si? na pocz?tku porannej liturgii, przed sam? modlitw?. Wydaje si?, wi?c, ?e jej funkcja jest w?a?nie aby?my wyra?ali nasze uwielbienie do Haszem przed modlitw?, tak jak Rabbi Simlai w Talmudzie doradzi?. To wspiera?oby interpretacj? Raszi odno?nie znaczenia Psukei de-Zimra, ?e chodzi o ?wersety chwalebnego ?piewu do Haszem?.

Pierwsza cz??? Psukei de-Zimra jest b?ogos?awie?stwem nazwanym od pierwszych dw?ch s??w ?Baruch sze-amar?. Pierwsze zdanie ?Baruch sze-amar? jest ?B?ogos?awiony, kt?ry powiedzia? i sta? si? ?wiat, b?ogos?awiony On?.
Kabali?ci z Rabbi Icchak Luria (XVI wiek) na czele nauczali, ?e liturgia owego b?ogos?awie?stwa spad?a z nieba w postaci karteczki w r?ce Ezra i jego Beit Din (s?d rabinacki). On i jego Beit Din s? nazwani Anszei Kneset HaGedola ? M??owie Wielkiego Zgromadzenia. Oni byli ci przyw?dcy, kt?rzy wr?cili do Ziemi Izraela po babilo?skim wygnaniu w VI wieku przed er? gregoria?sk?, ?eby odbudowa? nowe ?ycie ?ydowskie i zbudowa? Drug? ?wi?tyni? w Jerozolimie. Kabali?ci nauczali, ?e to b?ogos?awie?stwo ma bardzo podnios?y poziom duchowy i dlatego nale?y go odmawia? na stoj?co trzymaj?c dwa przednie cicit w prawej r?ce. ?w zwyczaj zwi?zany z odmawianiem ?Baruch sze-amar? zosta? przyj?ty w g??wnych ksi?gach Halachy (Szulchan Aruch, Orach Chaim, rozdzia? 51, paragraf 1). Nale?y go odmawia? powoli i z g??bokim skupieniem o tym, co si? wymawia.

Chcia?bym doda? r?wnie? inny pow?d, dlaczego Ezra i M??owie Wielkiego Zgromadzenia wybrali ?Baruch sze-amar? na pocz?tek porannego nabo?e?stwa. Nale?y zawsze skupia? si? nad tym, co si? w modlitwie wymawia. Poprzez rozpocz?cia porannego nabo?e?stwa z b?ogos?awie?stwem, kt?ry ma unikalny poziom duchowy, Rabini nadali nam ton dla ca?ego nabo?e?stwa. Oby?my szli w ich ?lady.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport