Pomy?lne rezultaty przy studiowaniu Tory

W dzisiejszej zachodniej kulturze licz? si? zazwyczaj tylko rezultaty, a wysi?ek nie jest du?o warty. Talmud naucza odno?nie studiowania Tory: ???? ???? ????, ?wynagrodzenie jest wed?ug wysi?ku [a nie wed?ug obiektywnych rezultat?w]?. Z drugiej strony mo?na zrozumie?, dlaczego obiektywne rezultaty s? na tyle wa?ne. Je?li id? do lekarza albo do adwokata to chc?, ?eby to by? obiektywnie najlepszym fachowcem. Tak samo z innymi zawodami jak np. szofer. Czy chcieliby?cie jecha? autobusem tam gdzie kierowca nie jest bardzo umiej?tnym szoferem, ale si? bardzo stara? Preferowaliby?cie na pewno dobrego fachowca przed takim, kt?ry tylko najbardziej si? stara. Tak samo, a co najmniej cz??ciowo, odnosi si? to do rabin?w i innych nauczycieli Tory. Dlatego powstaje pytanie jak zrobi?, ?eby cz?owiek uzyska? najlepsze rezultaty przy studiach Tory?

Drugi werset ksi?gi Tehilim (Psalm?w) m?wi: ?? ?? ????? ?’ ????, ??raczej do Tory Haszem jest jego ochota??. Midrasz zwraca nasz? uwag? na s?owo ???? (chefco) w naszym wersecie, kt?re oznacza ?jego ochota? albo ?jego ?yczenie?. Na co to wskazuje?

Jedna opinia Midraszu m?wi, ?e to wskazuje, ?e cz?owiek powinien studiowa? Tor? z tym nauczycielem, kt?rego on obdarza sympati?. Je?li mam ochot? sp?dza? czas z moim nauczycielem, bo go lubi? i szanuj?, to studia dadz? rezultaty.
Druga opinia Midraszu twierdzi, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li on nie b?dzie studiowa? w miejscu tam gdzie on lubi przebywa?.

Czyli jedna opinia m?wi, ?e mam znale?? sobie nauczyciela, kt?rego obdarzam sympati?, za? druga, ?e mam znale?? takie miejsce, w kt?rym lubi? przebywa?. Te kryteria s? oczywi?cie zupe?nie subiektywne. Jeden preferuje studiowa? z nauczycielem z d?ug? brod? i chasydzkim ??????/?b?kesze?, czyli d?ugi chasydzki ?akiet, a drugi z nauczycielem, kt?ry ma kr?tsz? brod? albo jest bez brody, ale bardziej zna wsp??czesn? kultur? i nauk?. A trzeci preferuje nauczycielk? przed nauczycielem. Ka?dy ma wybra? takiego, jaki mu si? najbardziej podoba.
Tak samo z miejscem studiowania. Jeden preferuje pi?kn? szko?? z marmurem i filarami, za? drugi ma?y pok?j ze starymi meblami. Ka?dy niech znajdzie to wymarzone miejsce dla niego.

Zwr??my r?wnie? uwag?, ?e Rabini bardziej podkre?lali wa?no?? odpowiednego miejsca ni? wa?no?? odpowiednego nauczyciela. Odno?nie nauczyciela powiedzieli, ?e cz?owiek powinien si? uczy? z takim nauczycielem, z kt?rym lubi i chce przebywa?. Za? odno?nie miejsca powiedzieli, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li nie b?dzie w miejscu, gdzie ma ch?? przebywania. Wyra?enie ?nie udadz? si? studia? jest mocniejsze ni? wyra?enie ?powinien?.
Ta r??nica wywodzi si? z prostego faktu psychologiczno-edukacyjnego. Pewni studenci bardzo chc? by? prowadzeni przez nauczyciela i jego osobowo?? jest dla nich bardzo wa?na. Atrakcj? samego miejsca jest te? wa?na, ale k?ad? j? na drugi poziom.
Natomiast inni preferuj? studiowa? samodzielnie i dla nich jedyn? wa?n? rzecz? jest inspiruj?ce miejsce dla studi?w Tory.

Oby ka?dy z nas znalaz? odpowiednego nauczyciela i dogodne miejsce. Beezrat Haszem.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportW dzisiejszej zachodniej kulturze licz? si? zazwyczaj tylko rezultaty, a wysi?ek nie jest du?o warty. Talmud naucza odno?nie studiowania Tory: ???? ???? ????, ?wynagrodzenie jest wed?ug wysi?ku [a nie wed?ug obiektywnych rezultat?w]?. Z drugiej strony mo?na zrozumie?, dlaczego obiektywne rezultaty s? na tyle wa?ne. Je?li id? do lekarza albo do adwokata to chc?, ?eby to by? obiektywnie najlepszym fachowcem. Tak samo z innymi zawodami jak np. szofer. Czy chcieliby?cie jecha? autobusem tam gdzie kierowca nie jest bardzo umiej?tnym szoferem, ale si? bardzo stara? Preferowaliby?cie na pewno dobrego fachowca przed takim, kt?ry tylko najbardziej si? stara. Tak samo, a co najmniej cz??ciowo, odnosi si? to do rabin?w i innych nauczycieli Tory. Dlatego powstaje pytanie jak zrobi?, ?eby cz?owiek uzyska? najlepsze rezultaty przy studiach Tory?

Drugi werset ksi?gi Tehilim (Psalm?w) m?wi: ?? ?? ????? ?’ ????, ??raczej do Tory Haszem jest jego ochota??. Midrasz zwraca nasz? uwag? na s?owo ???? (chefco) w naszym wersecie, kt?re oznacza ?jego ochota? albo ?jego ?yczenie?. Na co to wskazuje?

Jedna opinia Midraszu m?wi, ?e to wskazuje, ?e cz?owiek powinien studiowa? Tor? z tym nauczycielem, kt?rego on obdarza sympati?. Je?li mam ochot? sp?dza? czas z moim nauczycielem, bo go lubi? i szanuj?, to studia dadz? rezultaty.
Druga opinia Midraszu twierdzi, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li on nie b?dzie studiowa? w miejscu tam gdzie on lubi przebywa?.

Czyli jedna opinia m?wi, ?e mam znale?? sobie nauczyciela, kt?rego obdarzam sympati?, za? druga, ?e mam znale?? takie miejsce, w kt?rym lubi? przebywa?. Te kryteria s? oczywi?cie zupe?nie subiektywne. Jeden preferuje studiowa? z nauczycielem z d?ug? brod? i chasydzkim ??????/?b?kesze?, czyli d?ugi chasydzki ?akiet, a drugi z nauczycielem, kt?ry ma kr?tsz? brod? albo jest bez brody, ale bardziej zna wsp??czesn? kultur? i nauk?. A trzeci preferuje nauczycielk? przed nauczycielem. Ka?dy ma wybra? takiego, jaki mu si? najbardziej podoba.
Tak samo z miejscem studiowania. Jeden preferuje pi?kn? szko?? z marmurem i filarami, za? drugi ma?y pok?j ze starymi meblami. Ka?dy niech znajdzie to wymarzone miejsce dla niego.

Zwr??my r?wnie? uwag?, ?e Rabini bardziej podkre?lali wa?no?? odpowiednego miejsca ni? wa?no?? odpowiednego nauczyciela. Odno?nie nauczyciela powiedzieli, ?e cz?owiek powinien si? uczy? z takim nauczycielem, z kt?rym lubi i chce przebywa?. Za? odno?nie miejsca powiedzieli, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li nie b?dzie w miejscu, gdzie ma ch?? przebywania. Wyra?enie ?nie udadz? si? studia? jest mocniejsze ni? wyra?enie ?powinien?.
Ta r??nica wywodzi si? z prostego faktu psychologiczno-edukacyjnego. Pewni studenci bardzo chc? by? prowadzeni przez nauczyciela i jego osobowo?? jest dla nich bardzo wa?na. Atrakcj? samego miejsca jest te? wa?na, ale k?ad? j? na drugi poziom.
Natomiast inni preferuj? studiowa? samodzielnie i dla nich jedyn? wa?n? rzecz? jest inspiruj?ce miejsce dla studi?w Tory.

Oby ka?dy z nas znalaz? odpowiednego nauczyciela i dogodne miejsce. Beezrat Haszem.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportW dzisiejszej zachodniej kulturze licz? si? zazwyczaj tylko rezultaty, a wysi?ek nie jest du?o warty. Talmud naucza odno?nie studiowania Tory: ???? ???? ????, ?wynagrodzenie jest wed?ug wysi?ku [a nie wed?ug obiektywnych rezultat?w]?. Z drugiej strony mo?na zrozumie?, dlaczego obiektywne rezultaty s? na tyle wa?ne. Je?li id? do lekarza albo do adwokata to chc?, ?eby to by? obiektywnie najlepszym fachowcem. Tak samo z innymi zawodami jak np. szofer. Czy chcieliby?cie jecha? autobusem tam gdzie kierowca nie jest bardzo umiej?tnym szoferem, ale si? bardzo stara? Preferowaliby?cie na pewno dobrego fachowca przed takim, kt?ry tylko najbardziej si? stara. Tak samo, a co najmniej cz??ciowo, odnosi si? to do rabin?w i innych nauczycieli Tory. Dlatego powstaje pytanie jak zrobi?, ?eby cz?owiek uzyska? najlepsze rezultaty przy studiach Tory?

Drugi werset ksi?gi Tehilim (Psalm?w) m?wi: ?? ?? ????? ?’ ????, ??raczej do Tory Haszem jest jego ochota??. Midrasz zwraca nasz? uwag? na s?owo ???? (chefco) w naszym wersecie, kt?re oznacza ?jego ochota? albo ?jego ?yczenie?. Na co to wskazuje?

Jedna opinia Midraszu m?wi, ?e to wskazuje, ?e cz?owiek powinien studiowa? Tor? z tym nauczycielem, kt?rego on obdarza sympati?. Je?li mam ochot? sp?dza? czas z moim nauczycielem, bo go lubi? i szanuj?, to studia dadz? rezultaty.
Druga opinia Midraszu twierdzi, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li on nie b?dzie studiowa? w miejscu tam gdzie on lubi przebywa?.

Czyli jedna opinia m?wi, ?e mam znale?? sobie nauczyciela, kt?rego obdarzam sympati?, za? druga, ?e mam znale?? takie miejsce, w kt?rym lubi? przebywa?. Te kryteria s? oczywi?cie zupe?nie subiektywne. Jeden preferuje studiowa? z nauczycielem z d?ug? brod? i chasydzkim ??????/?b?kesze?, czyli d?ugi chasydzki ?akiet, a drugi z nauczycielem, kt?ry ma kr?tsz? brod? albo jest bez brody, ale bardziej zna wsp??czesn? kultur? i nauk?. A trzeci preferuje nauczycielk? przed nauczycielem. Ka?dy ma wybra? takiego, jaki mu si? najbardziej podoba.
Tak samo z miejscem studiowania. Jeden preferuje pi?kn? szko?? z marmurem i filarami, za? drugi ma?y pok?j ze starymi meblami. Ka?dy niech znajdzie to wymarzone miejsce dla niego.

Zwr??my r?wnie? uwag?, ?e Rabini bardziej podkre?lali wa?no?? odpowiednego miejsca ni? wa?no?? odpowiednego nauczyciela. Odno?nie nauczyciela powiedzieli, ?e cz?owiek powinien si? uczy? z takim nauczycielem, z kt?rym lubi i chce przebywa?. Za? odno?nie miejsca powiedzieli, ?e cz?owiekowi nie udadz? si? studia Tory, je?li nie b?dzie w miejscu, gdzie ma ch?? przebywania. Wyra?enie ?nie udadz? si? studia? jest mocniejsze ni? wyra?enie ?powinien?.
Ta r??nica wywodzi si? z prostego faktu psychologiczno-edukacyjnego. Pewni studenci bardzo chc? by? prowadzeni przez nauczyciela i jego osobowo?? jest dla nich bardzo wa?na. Atrakcj? samego miejsca jest te? wa?na, ale k?ad? j? na drugi poziom.
Natomiast inni preferuj? studiowa? samodzielnie i dla nich jedyn? wa?n? rzecz? jest inspiruj?ce miejsce dla studi?w Tory.

Oby ka?dy z nas znalaz? odpowiednego nauczyciela i dogodne miejsce. Beezrat Haszem.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport