Poznaj nowych polskich emisariuszy Shavei Israel za ?cianami historycznego ?ydowskiego przedszkola w ?odzi

Miriam and rabin Dawid Szychowski
Miriam and rabin Dawid Szychowski

Kiedy rebecyn Miriam i rabin Dawid Szychowski zdecydowali si? przyjecha? do Polski, gdzie Dawid zosta? zatrudniony jako rabin w ?odzi oraz emisariusz Shavei Israel na Polsk? Miriam mia?a jedno zmartwienie: gdzie ich tr?jka dzieci b?dzie si? uczy??

Szychowscy zrobili alij? kilka lat wcze?niej. Dzieci chodzi?y do religijnych przedszkoli w Jerozolimie, a potem w Efracie. Co mo?na by?o z nimi zrobi? w ?odzi, gdzie ostatnia ?ydowska codzienna edukacja zosta?a zamkni?ta w 1968 roku z powodu komunistycznych represji?

Odpowied? Miriam by?a natychmiastowa: stworzy nowe miejsc. Zaraz po przyje?dzie do ?odzi wraz z nowym rokiem szkolnym, we wrze?niu ruszy?o przedszkole wspierane po cz??ci przez Shavei Izraela.

“Chcia?am by w ?odzi istnia?o miejsce z codzienn? ?ydowsk? edukacj? dla moich i innych dzieci? – wyja?nia Maria ? ?pe?ne ?ydowskich ksi??ek, dzieci?cych modlitewnik?w, hebrajskich piosenek i materia??w do nauki alef ? bet, obrazk?w dzieci w kipach do powieszenia na ?cian?, map Izraela czy du?ych alfabet?w hebrajskich? kontynuuje Miriam. Rozpocz??a kupno i zbieranie materia??w jeszcze b?d?c w Izraelu wiedz?c, ?e w Polsce nie wszystko b?dzie mo?na dosta?. Przedszkole nosi nazw? Matanel. Po cz??ci ze wzgl?du na organizacj? o tej nazwie, kt?ra wspiera finansowo projekt. Ale r?wnie? dlatego, ?e Matanel to po hebrajsku ?dar od Boga?. Miriam zawsze anga?owa?a si? w szeroko poj?t? edukacj? ? m?odzie?y i dzieci. Odk?d pami?ta chcia?a stworzy? miejsce dla najm?odszych. Przyjazd do ?odzi stworzy? jej t? mo?liwo??. I ta mo?liwo?? to w?a?nie ?Boski prezent?.

Przedszkole Matanel mie?ci si? w dw?ch pokojach budynku hotelu przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej od kt?rej Miriam wynajmuje przestrze?. Zaraz obok jest koszerna kuchnia, synagoga i mykwa.

Rachel gotowa na rozpocz?cie roku szkolnego
Rachel gotowa na rozpocz?cie roku szkolnego

Miriam nigdy by?a ganenet (opiekunka). Pracowa?a w Krakowskim JCC przy dzieci?cych programach – prowadzi?a Szk??k? Niedzieln? i mini ??obek, organizowa?a wakacje w mie?cie dla najm?odszych oraz inne dzieci?ce atrakcje. Nie sko?czy?a za to studi?w pedagogicznych tylko socjologi?, nie odby?a praktyk w przedszkolu. To wszystko jednak j? nie powstrzyma?o. ?Przed przyjazdem rozmawia?am wiele z przedszkolankami i paniami ze ??obka moich c?rek, prosi?am o rady ka?dego ko mia? do czynienia z edukacj?. Chcia?am wiedzie? jak wygl?da plan dnia, z jakich pomocy naukowych korzystaj? wychowawczynie, jakich piosenek maluchy si? ucz?, co robi? z okazji r??nych ?wi?t, co dzieci ?atwo ch?on?, a z czym maj? trudno?ci, czy warto opowiada? wszystkie historie z Tory, czy omija? te mniej zrozumia?e oraz jakie s? techniki pomagaj?ce nauk? alfabetu. Na podstawie tego ju? w czerwcu stworzy?am dok?adny plan dnia, plan na ca?y rok, tematy poszczeg?lnych miesi?cy. Po przyje?dzie musia?am tylko uzupe?ni? luki o rzeczy, kt?rych dowiedzia?am si? od mieszka?c?w ?odzi i kt?re zaobserwowa?am w praktyce, gdy przedszkole ju? ruszy?o?.

Miriam na co dzie? nie jest sama. Towarzyszy jej m?oda dziewczyna, studentka pedagogiki z wieloletnim do?wiadczeniem. Zna polskie piosenki, umie post?powa? z dzie?mi, wie co powinny umie? na danym poziomie rozwoju, dostosowuje zaj?cia do ka?dego malucha. ?Lepiej nie mog?am trafi?? ? m?wi Miriam. ?Taka pomoc to kolejny dar od Boga?.

Po zako?czeniu II Wojny ?wiatowej, wiele ?yd?w, kt?rzy ocaleli uciek?o. Ci, kt?rzy pozostali cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??. Od upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski do demokracji, coraz wi?ksza liczba Polak?w zacz??a dowiadywa? si? o ?ydowskich korzeniach swoich rodzin. Wychowani na polskich katolik?w, wielu z nich dopiero niedawno dowiedzia?o si? o swojej prawdziwej to?samo?ci ?ydowskiej, prowadz?c ich tym samym do odegrania aktywnej roli w odbudowie ?ycia ?ydowskiego.

Historia Marii odzwierciedla zar?wno tragiczn? histori? ?yd?w w Polsce jak i odnowienie ?ydowskich dziej?w tego kraju. Prapradziadek Miriam prowadzi? w Warszawie znan? drukarni?, kt?ra wydawa?a pisarzy zar?wno Polskich jak i zasymilowanych ?yd?w. Jej babcia razem ze swoj? mam? i babci? prze?y?y Holokaust w ukryciu dzi?ki pomocy wielu Polak?w.

Podobnie jak wi?kszo?? ?yd?w w Polsce po II Wojnie ?wiatowej i powstania komunizmu, rodzina Miriam by?a mocno zasymilowani. Ale ona nie musia?a odkrywa?, ?e jest ?yd?wk?. Dzi?ki swojej mamie i babci, kt?re nigdy nie ukrywa?y pochodzenia zawsze wiedzia?a kim jest, jaka jest jej historia i dziedzictwo.

Pracuj?c w JCC Miriam pozna?a swojego przysz?ego m??a Dawida, studenta ?wczesnego rabina Krakowa Boaza Pasha, d?ugoletniego wys?annika Shavei Israel. W kr?tkim czasie po poznaniu rabin Boaz udzieli? parze ?lubu.

Czytanie ksi??ek w przedszkolu Matanel
Czytanie ksi??ek w przedszkolu Matanel

Dawid po przyje?dzie do Krakowa na studia zacz?? poznawa? lepiej judaizm czego konsekwencj? by?a decyzja o wyje?dzie do Izraela. Poznawszy Miriam jedn? nog? by? ju? w Jerozolimie w jesziwie Machon Meir. Przyje?d?a? do narzeczonej, a potem do ?ony, a? w ko?cu ca?? rodzin? przenie?li si? do Eretz Izrael. Miriam studiowa?a dwa lata w Nihsmat ? szkole ucz?cej Tory religijne dziewcz?ta z ca?ego ?wiata. Dawid w tym czasie z Machon Meir przeni?s? si? do Beit Midrash Sefardi, by po kolejnych latach wszyscy przenie?li si? na tereny Gush Ezion, gdzie Dawid zacz?? studia w Yeshivat Hamivtar w Efracie. W marcu 2015 roku otrzyma? swoj? pierwsz? smich? rabinack? od rabina Yakowa Peretza, drug? trzy miesi?ce p??niej od rabina Shlomo Riskina.

Oboje z Miriam do??czyli do dwuletniego program Amiel, kt?ry przygotowuje przysz?ych rabin?w do pracy na szlichucie. Inni polscy emisariusze Shavei Israel jak rabin Avi Baumol rabin Yehoshua Ellis, rabin Yitzhak Rapoport oraz rabin Boaz Pash r?wnie? uko?czyli ?w program.

Dawid bra? udzia? w seminariach Shavei Israel pocz?tkowo jako jeden z uczestnik?w, by po kilku latach zosta? wyk?adowc? podczas corocznych wyjazd?w Polskich ?yd?w do Izraela.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich zaproponowa? Dawidowi posad? w ?odzi. Oboje z Miriam zdecydowali si? na to miasto. Przed wojn? w?a?nie w ?odzi by?a druga co do wielko?ci spo?eczno?? ?ydowska. Nie wiele z niej pozosta?o. Ale ?ydzi w ?odzi nadal s? i bardzo potrzebuj? rabina.

Drugim miastem, kt?re pozostanie ?pod opieka? Dawida s? Katowice, do kt?rych regularnie je?dzi zamiennie z innym wys?annikiem Shavei Israel rabinem Ellisem.

Rabin Dawid Szychowski b?d?c rabinem w ?odzi ch?tnie spotka si? z ka?dym kto ma tak? potrzeb? (nie tylko ?odzianinem). Miriam za to z przyjemno?ci? przyjmie dzieci do przedszkola Matanel.

Namiary do Dawida: poland@shavei.org / 573 122 999
Namiary do Miriam: miriamszychowska@gmail.com / 601 151 033