Paraszat Wajehi

14608789To ju? koniec. W tym tygodniu ?egnamy si? Izraelem jego charakterem i Ziemi?. Raszi komentuj?c parasz? powiedzia?, ?e natychmiast po ?mierci Jakuba, Egipcjanie rozpocz?li manipulacje, kt?re w rezultacie doprowadzi?y do naszego zniewolenia. Jakub jako dobry ojciec chc?c ochroni? swoich syn?w w nadchodz?cych ci??kich czasach, pob?ogos?awi ka?dego z nich. B?ogos?awie?stwa te zas?yn??y z tego, ?e podkre?laj? atrybuty ka?dego z plemion, kt?rych inne plemiona nie posiadaj?. Tak wi?c jedynym sposobem, aby b?ogos?awie?stwo, kt?re otrzymali mog?o si? spe?ni? jest po??czenie wszystkich plemion.

B?ogos?awie?stwo, kt?re otrzymali Szymon i Lewi wyr??nia si? tym, ?e jest r?wnie? cz??ciowo przekle?stwem. Dotyczy ono masakry jakiej bracia dopu?cili si? w mie?cie Sychem (Szhem): ?Bo w gniewie zabili m??czyzn […] Niech ich gniew b?dzie przekl?ty, gdy? jest okrutny.? (Breszit 49: 6,7). Raszi wskazuje tutaj na wa?n? lekcj? dla rodzic?w i wychowawc?w; Jakub nie przeklina swoich syn?w, lecz ich z?o??.

Talmud opowiada, ?e gdy Rabin Meir by? okropnie gn?biony przez s?siad?w, modli? si?, by B-g mia? mi?osierdzie nad tymi grzesznikami i zako?czy? ich ?ycie. Bruria, jego ?ona, zwr?ci?a mu uwag?, ?e nie nale?y modli? si? o ?mier? grzesznik?w lecz o ukr?cenie ich grzech?w. Rabin wi?c zmieni? modlitw? i prosi?, by grzesznicy nawr?cili si? i nie pope?niali wi?cej tych samych b??d?w. (Talmud, Traktat Brachot 9b)

Jakub nie nazywa swoich syn?w grzesznikami, ani nie pot?pia ich dzia?ania. W?a?ciwie wspiera ich dzia?anie, gdy przekazuje im dodatkow? cz??? ziemi: ?I dam wam Sychem, kt?re wzi??em z r?ki Amorejczyk?w z moim mieczem i ?ukiem moim.? (Breszit 48:22). Jakub z dum? twierdzi, ?e bra? udzia? w podboju Sychem. Sychem by?o naprawd? grzesznym miastem. Komentatorzy nie zgadzaj? si? ze sob? w kwestii, czym zgrzeszyli jego mieszka?cy, ale jednomy?lne stwierdzaj?, ?e zas?u?yli sobie na miecz. Gwa?t na Dinie by? ostatecznym czynem, kt?ry przypiecz?towa? ten werdykt.

Je?li Jakub nie pot?pia swoich syn?w i nie pot?pia ich dzia?ania, to co przeklina? Przeklina ich gniew, ich intencj?. Miasto Sychem swoimi grzechami przypiecz?towa?o sw?j los i to wystarczy?o, aby uzasadni? dzia?ania syn?w Jakuba. Powinni jednak mie? czyste intencje, by ich dzia?ania by?y czyste. Ten, kto szuka sprawiedliwo?ci w z?o?ci, po prostu szuka zemsty. B- nie chce ?wiata, w kt?rym ka?dy b?dzie uzasadnia? swoje dzia?ania nienawi?ci?. Sprawiedliwo?? jest fundamentem spo?ecze?stwa, ale jest to tylko fundament. Gdy Lewi i Szymon zmasakrowali Sychem zrobili to ze wzgl?du na krzywd? wyrz?dzon? ich rodzinie, ich siostrze, a nie ze wzgl?du na wykroczenia mieszka?c?w przeciwko moralno?ci.

Chefec Chaim wymienia sze?? warunk?w przy kt?rych mo?na przekaza? negatywna informacje o kim?, jednocze?nie nie krzywdz?c s?uchacza. Ostatni warunek m?wi, ?e nie mo?na cieszy? si? tym przekazem. Gdy wyrz?dzam sprawiedliwo?? i szkod? innym wa?ne jest, by nie kierowa? si? w?asn? satysfakcja, bo to by?oby grzechem.

W tym tygodniu, gdy Jakub przeklina gniew swoich syn?w poucza nas, ?e wykonanie prawid?owego dzia?ania nie jest jednoznaczne ze s?usznym postepowaniem. Aby dzia?a? sprawiedliwie na tym ?wiecie i sprowadza? innych na dobr? drog?, wa?ne jest by motywowa?a mnie prawdziwa ch?? zrobienia tego co jest odpowiednie dla wszystkich, a nie egzekwowanie moich praw. Z?o?? nigdy nie jest w?a?ciw? motywacj?, to ona spowoduje rozproszenie Izraela w?r?d narod?w, jak Lewi i Szymon byli oddzieleni w Izraelu.

Szabat Szalom,
Serdecznie Jehoszua