Paraszat Waera

B-g zes?a? r??norodne plagi; ich g??wnym celem by?o uwolnienie Izraela z niewoli Egipskiej. By?o to jednak z?o?one przedsi?wzi?cie i plagi musia?y zosta? do niego dopasowane. Dlaczego B-g wybiera w?a?nie te a nie inne uci??liwo?ci? Po pierwsze B-g chcia? ubezw?asnowolni? symbole, w kt?rych Egipcjanie postrzegali boskie przymioty! Tak wi?c plaga epidemii byd?a, by?a po to by pokaza?, ?e zwierz?ta gospodarskie, kt?re Egipcjanie czcili, by?y ?miertelne i podatne na wol? niewidzialnego B-ga.

Po drugie plagi by?y po to, by dokona?a si? sprawiedliwo??. ?Miarka za miark?? ? czyli ukaranie Egipcjan w ten sam spos?b, w jak oni uciemi??yli nar?d ?ydowski. Dlatego te? dzikie zwierz?ta musia?y napa?? na Egipt, gdy? Egipcjanie zmuszali syn?w Izraela do walki z egzotycznymi zwierz?tami tylko dla rozrywki.

Po trzecie plagi zosta?y sprowadzone do zilustrowania absolutnej w?adzy B-ga. Tak na przyk?ad plaga wszy, kt?rej nawet magicy Egiptu nie mogli na?ladowa?, pokaza?a, ?e nawet najmniejsze ziarenko piasku jest pod kontrol? B-ga. Wreszcie, co oczywiste plagi mia?y na celu spowodowanie cierpienia Egipcjan, gdy? ci spowodowali ogromne cierpienia narodu Izraela, a teraz chodzi?o o to, by Egipcjanie nie tylko wypu?cili Izraelczyk?w, ale te? zrozumieli, ?e musz? ich wys?a? z wynagrodzeniem za ich 210 lat s?u?by. Ka?da z plag realizowa?a te wszystkie zadania, a nawet i nieco wi?cej.
Zgodnie z kryteriami wyznaczonymi powy?ej, istnieje pewien problem z pierwsz? plaga – plag? krwi. I to nie tylko dlatego, ?e uderzy?a ona w Nil, kt?ry owszem jest jednym z g??wnych b?stw Egiptu, ale dlatego, ?e zaraz po niej wyst?puj? ?aby. Magowie Egiptu nie mieli problemu w zamienieniu wody w krew. To nawet nie by?o tak uci??liwe, Faraon nawet nie poprosi? Moj?esza o zniesienie tej plagi. Dlaczego wi?c by?a plaga krwi i w dodatku dlaczego konkretnie by?a to pierwsza plaga?

Gdy B-g instruuje Moj?esza aby ten poszed? do faraona, uprzedza go “Faraon nie b?dzie was s?ucha? i po?o?? r?k? na Egipcie wezm? moje si?y, m?j nar?d, syn?w Izraela z ziemi egipskiej w wielkiej sprawiedliwo?ci” Raszi komentuje, ?e s?owo ?r?ka? ma tu dos?owne znaczenie. Ale jak to? Wszyscy przecie? wiemy, ?e B-g nie przybiera formy fizycznej. Dlaczego wi?c nagle Raszi podaje na poz?r tak odwrotny komentarz?

Aby zrozumie? komentarz Rasziego trzeba przeczyta? go w kontek?cie ostatnich s??w B-ga: ?w wielkiej sprawiedliwo?ci “. Dlaczego B-g u?yje sprawiedliwo?ci a nie mocy cud?w i w jaki spos?b akurat ta r?ka sprawiedliwo?ci mo?e zmusi? Egipcjan by nas wypu?cili? Egipcjanie stworzyli niemoralne spo?ecze?stwo, kt?re usprawiedliwia?o swoje praktyki panteistycznymi przekonaniami. Wed?ug nich istnia?o wielu bog?w z kt?rych ka?dy z nich kontrolowa? inne si?y , w wyniku tego ?wiatem rz?dzi? chaos konkurencyjnych si?. Wszystkie dzia?ania mia?y tylko i wy??cznie przypadkowy wynik. Nie ma niczego bardziej przeciwstawnego i przera?aj?cego dla takiego spo?ecze?stwa ni? boska sprawiedliwo??. B-g powiedzia? Moj?eszowi, ?e sprowadzi plagi by pokaza? Egiptowi, synom Izraela oraz wszystkim narodom ?wiata, ?e ?wiat jest rz?dzony przez sprawiedliwo?? i ?e ka?de dzia?anie ma sw?j skutek i mo?e spowodowa? reakcj? zwrotn?. W dodatku wed?ug komentarza Rasziego B-g m?wi Moj?eszowi, ?e je?li chodzi o wymierzanie sprawiedliwo?ci na ?wiecie, B-g nie pozostawia jej przypadkowi, prawom natury ani nawet anio?om. B-g sam wymierza sprawiedliwo?? w?asn? r?k?.

Plagi mia?y pokaza? ?wiatu, ?e B?g jest ca?kowicie sprawiedliwy i ?e jego atrybut sprawiedliwo?ci wynika ze jego niesko?czonego mi?osierdzia. W tym tygodniu B-g wyjawia Moj?eszowi sw?j tetragram, swoje czteroliterowe imi?. Dot?d B-g jeszcze nigdy nie objawi? si? w takiej pe?ni temu ?wiatu. Imi? B-ga oznacza jego transcendentn? natur? i to, ?e B-g jest wi?kszy ni? ?wiat i wszystko co w nim, jest te? ponad czasem. I to stanowi o jako?ci jego mi?osierdzia, kt?re jest wi?ksze ni? natura. Dzi?ki naturze mo?emy zmy? z siebie proch, ale tylko B-g mo?e nas stworzy? z prochu.

Gdy B-g zes?a? plagi na Egipt, chcia? pokaza?, ?e On sam podejmuje starania, aby dokona? sprawiedliwo?ci na ?wiecie. Plaga krwi, by?a po to by im pokaza?, ?e tak samo jak Nil nie by? w stanie zmy? ca?ej ?ydowskiej krwi jak? rozlali, tak samo ich bogowie, nie byli wstanie im zagwarantowa? odpuszczenia wszystkich grzech?w kt?rych si? dopu?cili wobec Nas i tylko B-g mo?e tego dokona?. Wi?c plagi da?y Egipcjanom mo?liwo?? dokonania pokuty za swoje czyny. Nie ma sposobu na zmycie odpowiedzialno?ci za nasze czyny, ale poprzez wyrzuty sumienia, uznanie w?asnej odpowiedzialno?ci oraz napraw? szk?d mo?emy wznie?? si? ponad si?y natury i naprawi? krzywd? jak? wyrz?dzili?my innym i ?wiatu.

Szabat Szalom,
Serdecznie
Jehoszua