Sekret przekazu – Paraszat Bo

Faraon w ko?cu ugi?? si? i przyj?? propozycj? Moj?esza i Izraelit?w. Dosz?o do tego, ?e nie tylko Faraon ale zw?aszcza jego lud nie byli w stanie znie?? wi?cej plag i epidemii. Faraon powiedzia? do Moj?esza i Aarona: Id?cie czci? swojego B-ga i czy?cie co wam przykaza?.

? Czyli zwyci?stwo! Czy? to nie oczywiste?

Pozosta?a jeszcze tylko pewna kwestia techniczna. Faraon zapyta?: ?kto wyruszy z tob?? Liderzy? Lewici??.

By? mo?e faraon wiedzia? dobrze o co chodzi i tak po prostu u?y? dyplomatycznego sformu?owania, lub te? faraon naprawd? niczego nie podejrzewa? i chcia? si? dowiedzie?, kto wyjdzie na t? pustyni?, by za trzy dni powr?ci??

Moj?esz wyrazi? si? bardzo dobitnie: – nasza m?odzie? i starcy wyjd?.

Co oznacza – nasza m?odzie? i starcy? Czy chodzi tu o wszystkich, dzieci, doros?ych, starc?w?

Nasza m?odzie? i starcy oznacza: wszyscy – od najm?odszych do najstarszych, wszyscy bez wyj?tku. Nikogo nie pozostawimy.

Gdy zag??bimy si? w studiowanie tej wypowiedzi, dostrze?emy jej kolejn? warstw?.

Wygnanie z Egiptu by?o znakomitym do?wiadczeniem edukacyjnym dla ludu Izraela. Oczywi?cie, ?e zawsze lepiej jest pobiera? nauki o Bogu i judaizmie na spokojnie, w czasie wakacji. Ale nie tak by?a Wola Bo?a. Lekcja zosta?a przekazana poprzez tortury, depresj?, niewolnictwo, brak nadziei, nast?pnie pojawienie si? nadziei, do?wiadczenie Boga.

Jak mo?na wi?c przekaza? tak? lekcj?? W jaki sposobu mo?na przekaza? tak? wiedz? i religijne odkrycie Boga? Jak przekaza? t? umiej?tno?? przezwyci??ania kryzys?w, radzenia sobie z przeszkodami i podtrzymywania wiary w Boga nawet w mrocznych czasach. Jak to wszystko uwieczni?? Odpowied? znajduje si? w s?owach Moj?esza: z nasz? m?odzie?? i starcami p?jdziemy.

To zrzeszenie starych i m?odych, r??nych pokole?, to po??czenie przysz?o?ci z przesz?o?ci? – to jest nasza droga do Wyj?cia z Egiptu. I to jest te? najpot??niejsze przes?anie do faraona, ?e nar?d Izraela to nar?d silny, a co wa?niejsze, wieczny!

Z nasz? m?odzie?? i starcami p?jdziemy!

Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie znajdujemy t? zaskakuj?c? uni? naszej m?odzie?y i starc?w. Te s?owa s? w psalmie 148, kt?ry ka?dego ranka czytamy przygotowuj?c si? do modlitwy poprzez psukej dezimra:

?Chwalcie Haszem z ziemi stwory morskie i wszelkie g??biny. Ogniu i gradzie, ?niegu i szronie, wietrze i burzo, kt?re spe?niacie Jego s?owo.

G?ry i wszelkie pag?rki, drzewa owocowe i wszystkie cedry. Zwierz?ta dzikie i wszelkie zwierz?ta domowe, drobne zwierz?ta poruszaj?ce si? przy ziemi i ptaki skrzydlate.
Kr?lowie ziemi i wszelkie narody, ksi???ta i wszyscy s?dziowie ziemscy.

M?odzie?cy i dziewcz?ta, starcy wraz z m?odymi.?

To najbardziej skuteczny spos?b, aby pokaza? ?wiatu nasz? wyj?tkowo??. Utrzymanie i pokazanie tej jedno?ci mi?dzy pokoleniami, r??nymi grupami wiekowymi, nawet w najtrudniejszych czasach. Starcy trzymaj?cy m?odzie? za r?ce. Przekazujemy sobie i ?wiatu, ?e wsp?lnota mi?dzypokoleniowa jest tak samo wa?na jak szacunek cz?owieka do bli?niego.