Marsz poparcia dla pa?stwa Izrael. Polscy katolicy przeszli ulicami Warszawy.

Steve Lipman – The Jewish Week

W Warszawie w styczniu odby? si? wielki marsz! Marsz na rzecz Izraela. W s?oneczny, ale zimny dzie?, kilkuset Polak?w w wi?kszo?ci chrze?cijan wysz?o na ulice. Przesz?o pond trzy kilometry, aby pokaza? swoje poparcie dla Izraela, czemu akurat teraz? Bo jak t?umacz? organizatorzy obecny czas jest ?trzeci? intifad??.

Koordynowany przez koalicj? krajowych i lokalnych organizacji chrze?cija?skich, “Marsz poparcia dla Izraela” wyszed? z Placu Grzybowskego, gdzie znajduje si? g??wna Synagoga i inne ?ydowskie instytucje i doszed? do Ambasady Izraela.

Po drodze uczestnicy – “ludzi dobrej woli i chrze?cijanie ze wszystkich ko?cio??w i wsp?lnot” ?piewali, ta?czyli i modli? si? za Izrael, nios?c izraelskie i polskie flagi.

“Chcemy publicznej pokaza?, ?e Polacy i chrze?cijanie popieraj? Izrael? przeciwstawiaj?c si? ?antysemityzmowi” ? m?wi? jeden z uczestnik?w cytowany potem m.in. Jerusalem Post.

“Kiedy media polskie i europejskie relacjonuj? wydarzenie, kt?re dziej? si? w Izraelu bardzo cz?sto negatywnie przedstawiaj? samych Izraelczyk?w nie ?adko przeinaczaj?c fakty? – powiedzia? Pawe? Czyszek, redaktor Forum ?yd?w Polskich. “Szed?em w marszu, nios?c pod flag? pa?stwa Izrael, by pokaza? moje poparcie dla kraju i przekaza? Izraelczykom, ?e nie s? sami.”

Eskortowana przez policj? grupa maszeruj?cych spotka?a po drodze nacjonalistyczn? grup?, kt?rej cz?onkowie wymachiwali palesty?skimi flagami.

“W?r?d maszeruj?cych przewa?a?a grupa chrze?cijan, kt?rzy maj? ?wiadomo?? grzech?w Europy wobec ?yd?w i prosz? o wybaczenie za to co Europa robi?a przez lata? ? relacjonowa? nam na bie??co rabin Yehoshua Ellis, urodzony w Stanach Zjednoczonych, obecnie od kilku lat mieszkaj?cy w Polsce jeden z emisariuszy Shavei Israel.

“Wielu Polak?w zdaje sobie spraw? nie tylko z ?ydowskiego dziedzictwa, kt?rego sami korzystaj?, ale te? z wyj?tkowym po??czeniem ze wsp??czesnym pa?stwem Izrael? – m?wi? na wiecu w imieniu swoim i naczelnego rabina polski Michaela Schudricha.

“Atmosfera by?a bardzo przyjazna” ?m?wi nam po zako?czeniu marszu Rabin Yehoshua Ellis. Ludzie nawet d?li w szofar i ?piewali izraelskie pie?ni.

http://www.thejewishweek.com/features/lens/warsaw-show-support-israel-polish-christians