Parazsat Miszpatim

Parasza z zesz?ego tygodnia opisuje Objawienie na Synaju, kt?re jest najwa?niejszym wydarzeniem w sensie kosmicznym i duchowym. B?g objawia swoj? obecno?? w ?wiecie, na tyle na ile to jest tylko mo?liwe po to, by umocni? swoj? wi?? z narodem izraelskim. Natomiast w tym tygodniu mamy do czynienia z niemal niesko?czon? list? zasad i przepis?w. Co si? sta?o, dlaczego zamiast szybowa? w wy?ynach duchowo?ci zeszli?my do przyziemnej egzystencji?

Jaki by? sens objawienia na Synaju? Czy odby?o si? ono po to by B?g m?g? nam da? Tor?, czy te? przekazanie Tory by?o tylko wynikiem spotkania? Nasza tradycja obstawia za pierwsz? opcj?. W Breiszit Raba czytamy, ?e stworzenie ?wiata by?o zale?ne od otrzymania przez nas Tory na Synaju. Czyli przyczyn? spotkania by?o przekazanie nam Tory. Nie wystarczy?o jednak tylko przekaza? nam Tor?. Musia?o do tego doj?? w wyniku bezpo?redniego spotkania z Bogiem na Synaju.

Jednym z wielkich wyzwa? religijnego do?wiadczenia jest prze?o?enie szczyt?w ekstazy na codzienne ?ycie. I to w?a?nie jest celem Tory, to jest narz?dzie, kt?re pozwala nam na dost?p do ukrytych duchowych element?w w naszej przyziemnej egzystencji. Z tego te? powodu Tora zosta?a nam przekazana przy akompaniamencie znak?w i cud?w. B?g zilustrowa? nam to, co Tora ma nam objawi?.

Tora jest narz?dziem, kt?re pozwala nam otworzy? nasz? percepcj? na duchowy aspekt rzeczywisto?ci. Synaj jest wydarzeniem, kt?re uprawomocnia Tor?, kt?re wi??e nas z ni? i daje Torze moc zmieniania nas i ?wiata. Co to ma wsp?lnego z nasz? parasz?? Ot?? nasza parasza ilustruje punkt styku pomi?dzy Tor? a s?owem.

Nasza parasza co prawda zaczyna si? przede wszystkim od om?wienia prawa cywilnego ale zawiera r?wnie? prawa zwi?zane ze ?wi?tami, proroctwa dotycz?ce przysz?o?ci oraz szczeg?ln? narracj?. Nasza parasza pokazuje nam w miniaturze wszystkie zr??nicowane aspekty Tory. W tej ma?ej pr?bce niesko?czono?ci widzimy, ?e B?g daje nam do dyspozycji ?wiat aby wykorzysta? go jako medium do ??czenia si? z nim Samym.

W tym tygodniu dowiadujemy si?, jak w praktyce ?y?, tak jakby?my zawsze stali na Synaju. Chcia?bym nas wszystkich pob?ogos?awi?, aby?my zawsze mieli cierpliwo?? i m?dro?? do zg??biania Tory i dzi?ki niej do ??czenia si? z wy?ynami duchowo?ci.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?,
Jehoszua