Tablice i potrzaskane kawa?ki

?I zrobili?cie ark?? i da?em wam ark? przymierza, jako dow?d?.

Co by?o w Arce Przymierza Pana?

Talmud przedstawia nam dwie opinie:
Rabbi Jehuda powiedzia?: ??e lud Izraela ni?s? ze sob? dwie arki. W jednej z nich by?a Tora, a w drugiej po?amane Tablice z przykazaniami. I gdy oddalano si? od obozu brano ze sob? ark? z po?amanymi tablicami a nie z Tor?, kt?ra nigdy tak jak i Moj?esz nie oddali?a si? od obozu?.
?S? te? tacy, co uwa?aj?, ?e Arka by?a tylko jedna i ?e owszem raz zosta?a oddalona od obozu?.
Istnieje sp?r, czy by?y dwie, czy jedna arka. Ale nie ma sporu o to, ?e w arce by?a zar?wno Tora jak i po?amane tablice. Czy to mo?liwe?

Otrzymali?my pe?no??, jednolito??, sp?jn? bry?? tablic ? spodziewaliby?my si?, ?e zachowane zostan? tylko te niep?kni?te tablice. Czy? jest mo?liwe, ?e zachowali?my te po?amane tablice?
Jaka jest natura tych tablic przymierza, co jest ich budulcem?
Tablice z przykazaniami to dzie?o cz?owieka spe?niaj?cego wol? Boga, Stworzyciela wszech?wiata. Te tablice to podsumowanie umys?u, ducha i pokory cz?owieka, kt?ry osi?gn?? szczyty przekraczaj?ce nawet oczekiwania jego stw?rcy. Czy? jest to do poj?cia by cz?owiek z krwi i ko?ci stara? si? na?ladowa? kr?la kr?l?w? Czy? nie posmakowali?my wcze?niej grzech?w (zab?jstwa, odmowy wzi?cia odpowiedzialno?ci, oci?gania si? z micw?)? Owszem ale to w dialogu z boskim ogniem i przy boskim autorytecie powsta?y tablice, wi?c ich miejsce jest w Arce Przymierza Pa?skiego.

I po tym podnios?ym akcencie?mamy do czynienia z po?amanymi Tablicami …

Jaki jest sk?ad po?amanych tablic. Co one zawieraj? i symbolizuj?? – Rozczarowanie
Boga cz?owiekiem i jego czynami. Po?amane Tablice reprezentuj? to co mieli?my i stracili?my, to co by?o w naszych r?kach i pozwolili?my by wypad?o z naszych r?k i spad?o g??boko, g??boko do podziemia, gdzie tylko cz?owiek mo?e zabrn?? tak nisko. Wzi?? co? ?wi?tego, boskiego i z?ama? to, zniweczy? i zniwelowa? ?wi?to?? i czysto??.

Obie te wersje tablic zas?uguj? na swoje miejsce w Arce przymierza pa?skiego, aby nam pokaza?, ?e w naszym doczesnym ?yciu mo?emy do?wiadcza? z?o?ono?ci naszego ?wiata. Mo?emy zarazem do?wiadcza? blisko?? kr?lestwa Bo?ego, ciep?a, duchowego szczytu i w tym samym momencie mo?emy odczu? ludzkie przygn?bienie, krucho??, u?omno???

Mo?e dwa zestawy tablic s? dla siebie nawzajem niezb?dne. By? mo?e ten ponury i smutny dla nas przekaz ma nas przygotowa? na prze?kni?cie tragedii jakich do?wiadczamy i mo?e powinni?my umie? czasem zrezygnowa? z wy?yn jakie sobie wyznaczamy i by? w stanie poj?? i obj?? z?o?ono?? ka?dego z nas z osoba oraz z?o?ono?? ca?ego zgromadzenia ludu Izraela.
?Czym jest cz?owiek, ?e o nim pami?tasz,
i czym – syn cz?owieczy, ?e si? nim zajmujesz?
Uczyni?e? go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwa?? i czci? go uwie?czy?e?.? (Psalm 8)

Oby?my, dzi?ki woli Boga, mogli rozwija? si? i uczy? z naszych ci??kich do?wiadcze? i umieli powr?ci? do czysto?ci.