SHAVEI IZRAEL ZORGANIZOWA? Z OKAZJI ?WI?TA PURIM PIERWSZ? W HISTORII PODR?? DO IZRAELA DLA M?ODYCH POLSKICH ?YD?W

Daniel dorasta? w Lublinie tylko z matk?. Gdy by? nastolatkiem mama powiedzia?a Danielowi, ?e jego ojciec by? ?ydem. “Ale ten w?tek naszej rodziny pozosta? tabu” opowiada Daniel. Nigdy nie rozmawia? z nikim o swoim pochodzeniu a? do czasu gdy tata zmar?. Teraz 45-letni Daniel jest w drodze do Izraela.

Katarzyna zawsze mia?a poczucie, ?e jej ca?a dalsza rodzina zosta?a zamordowana w Holokau?cie. Ale nagle odkry?a kilku nieznanych wcze?niej krewnych w Warszawie, Krakowie, a nawet w odleg?ym Los Angeles. W ten spos?b rozpocz??a w?asn? podr??, by odzyska? w?asn? przesz?o??. Ona te? jest w drodze do Izraela.

Dziadek Pauliny by? ?ydem, ale starannie ukrywa? ten fakt przed wszystkimi doko?a siebie. Kiedy umar?, babcia Pauliny odkry?a przed wnuczk? sekret rodziny. Paulina przyje?d?a do Izraela.
Mateusz dorasta? w Krakowie. Nigdy nie spotka? swojego ?ydowskiego dziadka, kt?ry porzuci? rodzin?, by bezpiecznie schroni? si? najpierw w Argentynie, a p??niej w Izraelu. Teraz Mateusz zmierza do Ziemi ?wi?tej z nadziej? na znalezienie kilku odpowiedzi na temat swoich ukrytych korzeni ?ydowskich.

Ma?gorzata dorastaj?c by?a ciekawa dlaczego, w jej domu jest tak wiele ?ydowskich ksi??ek. Jej rodzina chodzi?a od czasu do czasu r?wnie? do synagogi w Krakowie. A jednak zdumiewaj?ce, ?e nigdy nie przysz?o jej do g?owy, ?e sama mo?e by? ?yd?wk? p?ki nie powiedzia?a jej o tym mama. By?a wtedy ju? 13-letni? dziewczynk?. Ma?gorzata jedzie r?wnie? na seminarium purimowe do Izraela.

Daniel, Katarzyna, Paulina, Mateusz i Ma?gorzata to tylko pi?tka z 15 uczestnik?w, kt?rzy wezm? udzia? w pierwszym w historii purimowym wyje?dzie do Izraela. Shavei Izrael od wielu lat prowadzi coroczne dwutygodniowe seminaria letnie dla “ukrytych” ?yd?w z Polski. W tym roku Purim pokrywa si? z Wielkanoc? i wiele polskich ?yd?w ma dodatkowy czas wolny. Przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund uzna?, ?e to doskona?a okazja, aby zaplanowa? kr?tk? tygodniow? wycieczk? do Izraela dla spo?eczno?ci.

Purim jest chyba najbardziej spektakularnym ?wi?tem ?ydowskim. Ca?y nar?d przebiera si? w wszelkiego rodzaju kostiumy. Ksi?ga Estery jest odczytywana dwukrotnie w synagodze. Towarzysz? temu ha?a?liwe grzechotki, kt?re swoim odg?osem maj? wymaza? imi? z?ego Haman. We wszystkich spo?eczno?ciach tych religijnych i tych ?wieckich trwaj? ca?odniowe zabawy.

W rzeczywisto?ci plan tego wyj?tkowe wyjazdu zapewni jego uczestnikom dwukrotne ?wi?towanie Purim. Zgodnie z tradycj? ?ydowsk?, dawniej otoczone murami miasta, takie jak Jerozolima i Safed ?wi?tuj? Purim dzie? p??niej ni? pozosta?a cz??ci kraju. Dlatego nasi polscy ?ydzi sp?dz? Purim najpierw w Tel Awiwie, a nast?pnie pojad? autobusem do Jerozolimy, by bawi? si? od pocz?tku.

Cho? czas zbli?aj?cego si? seminarium Purimowego mo?e generowa? wi?ksz? ni? podczas letnich wyjazd?w weso?o?? nie zabraknie klasycznej mieszanki proponowanej zawsze przez Shavei Israel ? zwiedzanie, wyk?ady i szabat, kt?ry zawsze cieszy si? wyj?tkowym powodzeniem. Zanim grupa sp?dzi w Tel Avivie Purim z Chabadem odwiedzi Hajf?, Rosz Hanikra i Acre. Szabat odb?dzie si? w Jerozolimie. W pi?tek wieczorem seminarzy?ci b?d? mogli zje?? posi?ki w domach miejscowych rabin?w, sobotni obiad razem jako grupa, a tradycyjnym trzeci posi?ek odb?dzie si? przy ?cianie P?aczu. Wycieczk? poprowadzi by?y emisariusz Shavei Izrael na Polsk? – rabin Icchak Rapoport – kt?ry jest licencjonowanym przewodnikiem po Izraelu. Kasia (Yael) Hatjo, kt?ra zaledwie dwa tygodnie temu uko?czy?a formaln? konwersj? zajmie si? logistyk?.

Wyjazdy dla m?odych polskich ?yd?w w znacznej mierze sponsorowany jest przez Shavei Israel. Uczestnicy p?ac? tylko symboliczn? kwot? w wysoko?ci 100 euro oraz pokrywaj? koszty podr??y. Je?li chcesz pom?c Danielowi, Katarzynie, Paulinie, Mateuszowi, Ma?gorzacie i ich znajomym, by ich Purimowa wyprawa do Izraela by?a jeszcze fajniejsza dokonaj wp?aty odwiedzaj?c t? stron?.