Grzechy Aarona – Paraszat Ki Tisa

Grzech: Wiele atramentu zosta?o wylane na temat grzechu Aarona. Wszystkich nas zastanawia ta historia i jego czyny. Moj?esz te? si? na ten temat wypowiedzia?. Ale jedyny, kt?ry milczy na ten temat to B?g! Ibn Ezra ju? w XII wieku napisa? sze?? wym?wek, aby wyja?ni? i uzasadni? uczynki Aarona.

Ibn Ezra odrzuca opcj?, ?e Aaron zgrzeszy?. Gdyby dopu?ci? si? grzechu ba?wochwalstwa, w jaki spos?b zosta?by wybrany, aby odpokutowa? za grzechy Izraela i nosi? szaty kap?a?skie? Ten czyn skaza?by go na ?mier?.

Wi?c musimy za?o?y?, ?e Aaron nie pope?ni? grzechu ba?wochwalstwa, lecz by? mo?e dopu?ci? si? jakiego? innego grzechu, kt?ry nie pozbawi? go funkcji kap?a?stwa. Moj?esz jednak s?dzi? inaczej i widzimy to zar?wno w tym momencie jak i w Ksi?dze Powt?rzonego Prawa. Moj?esz zbeszta? Aarona krzycz?c, ?e Aaron sprowadzi? nar?d na niew?a?ciw? drog?!

Ibn Ezra uwa?a ?e Aaron z pewno?ci? nie pope?ni? grzechu ba?wochwalstwa, jedynie pope?ni? b??d bior?c udzia? w tworzeniu Z?otego Cielca. Ibn Ezra wyja?nia, ?e wi?kszo?? ludu Izraela nie widzia?a w tym ba?wochwalstwa, lecz uwa?ali, ?e tworz? fizyczne zast?pstwo zmar?ego zapewne Moj?esza. Nie chodzi?o im o czczenie, tylko o stworzenie symbolu pary, kt?ra od teraz b?dzie prowadzi? Izrael. Aaron w sensie fizycznym i materialnym, i co? co symbolizuje wys?annictwo Bo?e, w postaci anio?a, Moj?esza, czy te? cielca.

Ta wsp??praca Aarona z?czym?, wprowadzi?a cz??? ludzi w zak?opotanie, w kwestii tego, kto jest wys?annikiem Boga i co jest t? Kr?lewsk? Par?. Gdy Moj?esz si? sp??nia? lud poprosi? Aarona, by ten wype?ni? ten brak czym? … ale Aaron by? zbyt ?atwowierny i by? mo?e niekt?rzy mieli jednak na my?li ba?wochwalstwo. Za to wi?c zosta? ukarany. Tak si? w?a?nie przedstawia podej?cie Ibn Ezry do tego tematu.

K?opot z t? wym?wk? jest taki, ?e je?li nie by?o powa?nego grzechu, to jak wyt?umaczy? reakcj? Boga i Moj?esza? B?g m?wi do niego: ?Zst?p na d??, bo sprzeniewierzy? si? lud tw?j, kt?ry wyprowadzi?e? z ziemi egipskiej (?) Chc? ich wyniszczy?, a ciebie uczyni? wielkim ludem?.

By? mo?e trzeba uzna?, ?e Aaron zgrzeszy? i wiedzia?, ?e to co czyni jest z?e. Oczywi?cie, ?e on sam osobi?cie nie pope?ni? ba?wochwalczych czyn?w, ale jednocze?nie by? przestraszony, zdezorientowany i wybra? drog? g?upc?w. I to wtedy, gdy lud Izraela potrzebowa? uzyska? od Aarona wsparcie poprzez odrzucenie pro?by nikczemnik?w. Ten niew?a?ciwy wyb?r Aarona w ko?cu doprowadzi? do nieporozumie?, a w konsekwencji do konfliktu z jego bratem. Jego decyzja wzmog?a r?wnie? nieporozumienia w narodzie oraz nieporozumienie ludu z Bogiem.

Wi?c dlaczego B?g nie zareagowa? surowo na ten czyn? Czasami B?g si? lituje i nawet wtedy gdy oczekujemy kary, on milczy.

Ta historia nie dostarcza nam odpowiedzi na wszystkie pytania, mo?e zatem niech wystarcz? nam s?owa Boga przekazane nam przez proroka Izajasza : ?Bo my?li moje nie s? my?lami waszymi ani wasze drogi moimi drogami.?