Paraszat Wajakhel

Wajakhel to parasza stanowi?ca pewne wyzwanie. Zazwyczaj czytamy j? razem z parasz? Pikudei, w?wczas oznacza to koniec Ksi?gi Szmot. Wyliczane tu s? wszystkie dobra, kt?re Bnei Israel, czyli synowie Izraela, wnie?li do budowy Miszkan. Szczeg?ln? uwag? zwraca tu niezwyk?a ofiarno?? narodu dla budowy Miszkan. W tym zako?czeniu ksi?gi Szmot zosta?a trafnie zilustrowa?a przemiana, jak? przeszed? nasz nar?d. Ksi?ga zaczyna si? od przedstawienia Izraela, jako grupy niewolnik?w, a ko?czy si? opisuj?c Izrael jako nar?d, kt?ry zas?uguje na budow? siedziby Wszechmog?cego. Zazwyczaj w ci?gu roku ten przekaz nam unika i uchodzi w zapomnienie.

W tym tygodniu rozpoczynamy kolejny cykl czytania Tory. Nasze cotygodniowe czytanie Tory zosta?o ukonstytuowane przez rabin?w, ale istnieje r?wnie? kilka fragment?w Tory, w kt?rych Tora sama zobowi?zuje nas do czytania. Sekcje te tworz? trzon cyklu wok??, kt?rego nasi m?drcy ustanowili czytanie Tory. S? to cztery r??ne parasze, kt?re czytamy w ramach przygotowa? do Purimu i Pesachu.

Te cztery parasze, po hebrajsku w liczbie mnogiej parsziot, to s?: Szekelim, Zachor, Parah i Hachodesz.

Czytamy parasz? Szekelim, aby przypomnie? nam o dorocznym obowi?zku przekazania p?? srebrnego szekla na Beit Hamigdash. Pieni?dze te by?y przeznaczane na op?acenie komunalnych ofiar, kt?re by?y sk?adane codziennie jak r?wnie? podczas wszystkich ?wi?t. Suma ta by?a zwyczajowo przekazywana przed Rosz Chodesz Nisan, czyli na pocz?tku roku dla Beit Hamigdash.
Paraszat Zachor przypomina nam o konieczno?ci wyniszczenia okrutnego narodu Amalek?w oraz wymazania pami?ci o nim. Czytamy j? przed Purim poniewa? Purim jest histori? naszego zmagania si? walce z ludob?jczym systemem Amalek?w. Haman wywodzi? si? z narodu Amalek?w.

Parasza Parah opisuje rytua? oczyszczenia, do kt?rego niezb?dne s? popio?y z czerwonej ja??wki. Ten, kto jest Tuma, czyli rytualnie nieczysty, nie mo?e wej?? do Beit Hamigdash. Najwi?kszy poziom nieczysto?ci pochodzi ze styczno?ci z martwym cia?em. Jedynym sposobem uwolnienia si? od tego stanu jest d?ugi tygodniowy proces, w kt?rym niezb?dne s? prochy dwuletniej ca?kowicie czerwonej krowy. T? Parasz? czytamy w ramach przygotowa? do Pasachu, kiedy to ca?y nar?d zwyk? i?? do Jerozolimy i musia? by? rytualnie czysty, by spo?ywa? Pesachowe ofiary.

Paraszat Hachodesh poucza nas o obowi?zku posiadania dw?ch ?wiadk?w, kt?rzy potwierdz? pojawienie si? nowiu ksi??yca inauguruj?cego pocz?tek nowego miesi?ca. By?a to pierwsza Micwa jak? otrzymali synowie Izraela. Przekazano j? poprzez Moj?esza i Aharona pierwszego dnia miesi?ca Nisan wraz z przykazaniami ofiary Pesachowej. Czytamy j? w Szabat, kt?ry jest najbli?ej pocz?tku miesi?ca Nisan – Rosz Chodesz Nisan.

Teraz wi?c rozumiemy pow?d, dla kt?rego, w tym a nie innym czasie, odczytujemy te cztery parasze. Zatem jakie jest ich wsp?lne przes?anie? Jak wspomniano wcze?niej, nowy rok ?wi?t w Beit Hamigdasz rozpoczyna si? w miesi?cu Nisan, co oznacza, ?e je?li pierwszym ?wi?tem w nowym roku jest Pesach, a ostatnim jest Purim. Purim to ?wi?to, w kt?rym r?ka Boga jest ca?kowicie ukryta a w Pesach w pe?ni si? ujawnia. Te cztery parasze tworz? pomost pomi?dzy Purimem a Pesachem, mi?dzy odkupieniem, kt?re przychodzi z do?u a odkupieniem, kt?re pojawia si? z g?ry. Nasi m?drcy ustanowili odczytywanie tych czterech parasz, aby da? nam wskaz?wk? o tym, jaka zmiana przyniesie nam ostateczne odkupienie.

Paraszat Shekelim opisuje fizyczne odkupienie. Parasza wyra?nie m?wi o tym, ?e podatek p?? szekela jest sposobem na pozbycie si? zarazy. Tak wi?c, pierwszym krokiem do naszego odkupienia b?dzie zapewnienie fizycznego bezpiecze?stwa synom Izraela.

Paraszat Zachor m?wi o wyniszczeniu Amalek?w. Amalek jest si?? z?a i ma jeden cel: zniszcznie Izraela. Czyli drugi etap wykupu to zniwelowanie irracjonalnego i autodestrukcyjnego antysemityzmu.

W paraszy Parah szczeg??owo om?wiono proces, kt?ry jest w stanie usun?? nawet najwi?ksz? skaz? nieczysto?ci. Czyli trzecim etapem wyzwolenia narodu Izraela, b?dzie wzniesienie go na wy?szy duchowy poziom czysto?ci.

Paraszat Hachodesh poucza nas o zauwa?aniu nowiu ksi??yca. To czwarty krok w kierunku odkupienia Izraela i odnowy jego narodu i instytucji.
Oby?my zas?u?yli sobie na ujrzenie spe?nienia si? wszystkich tych etap?w.

Szabat Szalom,
Z mi?osci?,
Jehoszua