Wszyscy jeste?my kap?anami! – Paraszat Tazria

Jaka jest nasza misja? Co my tu robimy na tym ?wiecie? Chwil? przed objawieniem si? Boga na Synaju, otrzymujemy przynajmniej jedno z wyja?nie?.

?Teraz, je?eli pilnie s?ucha? b?dziecie g?osu mojego i przestrzega? mojego Przymierza, b?dziecie szczeg?ln? Moj? w?asno?ci? po?r?d Wszystkich Lud?w, bo moja jest ca?a ziemia. A wy b?dziecie mi kr?lestwem kap?a?skim i narodem ?wi?tym. Takie s? s?owa, Kt?re powiesz synom izraelskim?. (Szemot 19)

Naszym powo?aniem jest reprezentowanie Boga jako kap?ani i ?wi?ci:
Rabin Owadia Sforno wyja?nia:

?A wy b?dziecie mi kr?lestwem kap?a?skim?. – I zostaniecie wybrani jako kr?lestwo kap?an?w by wyja?nia? ca?ej ludzko?ci, i wymawia? imi? Pana i s?u?y? mu. Tak jak zosta?o to przepowiedziane przez Izajasza ?z Syjonu wyjdzie na ?wiat Tora??.

W jaki spos?b mo?emy osi?gn?? tak wznios?y poziom? Gdzie mo?emy znale?? przyk?ad jak osi?gn?? tak wznios?y cel jak zosta? przedstawicielem Boga? Odpowied? znowu jest zawarta w naszej ?wi?tej Torze i t? odpowiedzi? my?l?, ?e jest ca?a Ksi?ga Kap?a?ska (Wajikra). Ksi?ga ta jest po?wi?cona wyja?nieniu dw?ch wa?nych poj?? takich jak ?wi?to?? i kap?a?stwo. Opisuje ona charakterystyk? kap?an?w, kap?an?w ludu i odnosi si? do r??nych definicji ?wi?to?ci, do kt?rych nale?y aspirowa? w naszym ?yciu. Ka?da rodzina to dom ojca, ma?e plemi?, kt?rego zadaniem jest stworzenie r?wnowagi pomi?dzy ?ask? a prawd?, sacrum i profanum, Tor? i prac?. Ka?da rodzina do??cza wraz z innymi rodzinami by stworzy? ?wi?t? wsp?lnot? – miasto, miasta, pa?stwa i narody. Ka?da ma?a rodzina ? mama i tata to przyw?dcy i naszym zadaniem jest poprowadzenie naszych dzieci na ?wiecie, omija? przeszkody i wznosi? siebie i nasze rodziny.

W ramach spo?eczno?ci zbudowali?my synagog? i zbieramy si? co roku zaanga?owani w to ?wi?te zadanie ? bycie kr?lestwem kap?an?w i ludem ?wi?tym. Kto poprowadzi nas po tej drodze? Jakie kryteria musi spe?nia? by podnie?? ca?? wsp?lnot?? Odpowied?, moim zdaniem znajduje si? r?wnie? w Ksi?dze Kap?a?skiej, w szczeg?lno?ci w paraszach Tacira i Mecora.

Najbardziej wyrazist? postaci? w ksi?dze Wajikra jest kap?an, ?z dzieci Aarona kap?ani?. Jakie s? jego obowi?zki? Widzimy, ?e jego zadania s? wielopoziomowe, wielowymiarowe, wielobarwne!

Z jednej strony by? on odpowiedzialny za wszystko co dotyczy ceremonii takich jak ofiary i pokuty na poziomie narodu Izraela. Czyli kap?an jest duchowym przyw?dc? narodu, uczestnicz?cym we wszystkich pracach i przekazuje Boga pragnienie ludu, aby zbli?y? si? do Stw?rcy, a nast?pnie do bycia uznanym za lud kr?lestwa Bo?ego, by czysto?ci i ?wi?to?ci doko?czy? dzie?a swojego Stw?rcy.

Jednocze?nie kap?an jest powo?any do nauczania – instruowania dzieci Izraela, by umia?y odr??ni? sanktuarium od profanum i zachowa? czysto??. Kap?an naucza, pokazuje i jego zadaniem jest przet?umaczenie s?owa Bo?ego na prawa codziennej egzystencji.

Ale przede wszystkim kap?an by? powo?any do jeszcze innej wa?nej i trudnej roli. Jego zadaniem jako lidera by?o utrzymywanie bliskiego kontaktu ze spo?eczno?ci?, zw?aszcza z tymi, kt?rzy potrzebuj? pomocy, blisko?ci i mi?o?ci. Kap?an by? cz??ci? rodziny Izraela dost?pn? dla wszystkich.

Parasza zawiera tylko dwa przyk?ady jego szczeg?lnej roli. Kap?an jest obecny w najszczeg?lniejszym i wzruszaj?cym momencie w ?yciu kobiety, kiedy to po narodzinach dziecka, kobieta do?wiadcza r??nych emocji oraz jest postawiona w sytuacji pomi?dzy czysto?ci? a nieczysto?ci?. Kobieta, kt?ra mia?a udzia? w boskim stworzeniu, po porodzie czasem zapada w depresj?, do?wiadcza braku ?wi?to?ci i musi pozosta? na zewn?trz ?wi?tyni a? do oczyszczenia. Kap?an stoj?c obok niej, trzymaj?c j? za r?k? wprowadza j? w rol? ?wi?tej matki w narodzie Izraela. W ten spos?b kap?an schodzi do pozycji prostej kobiety by pom?c jej bez ogranicze? i w mi?o?ci.

I ten przekaz o kap?anie pocieszycielu i uzdrowicielu spotykamy r?wnie? w dalszej cz??ci naszej paraszy. Je?li m??czyzn? lub kobiet? dotknie straszna choroba na przyk?ad tr?d, kap?an ma za zadanie obejrze? i oceni? stan choroby. By? przy chorym tak d?ugo i sprawdza? a? chory pokona chorob? i b?dzie m?g? powr?ci? do obozu, do spo?eczno?ci ?ydowskiej. Kohen – Kap?an nie mo?e odrzuci? lub ukara? go, ma go wspiera? i musi odr??ni? tr?d od ?uszczycy i innych naro?li. Musi si? zbli?y? do chorego, wesprze? go do ko?ca.

Otrzymali?my od naszej paraszy wskaz?wk? jak mamy podnie?? si? do wznios?ego poziomu i jak zaszczepi? w naszej rodzinie podstawy, aby sta? si? godnymi nazywania nas ludem Bo?ym. Wszyscy jeste?my kap?anami Pana ? jak powiedzia? prorok Izajasz.

Powodzenia wszystkim,
Rabin Avi Baumol