Prosty Seder

Je?eli zrobisz wszystko, co opisano poni?ej, wype?nisz wymagania sederu pesachowego. Najlepiej by?oby, gdyby ka?dy postara? si? przeczyta? ca?? Hagad? i wykona? wszytko to, czego wymaga od nas tradycja. Poniewa? nale?y jednak zadba? o r?wnowag? pomi?dzy potrzebami ludzi obecnych na sederze, a tradycj?, mamy nadziej?, ?e nasz przewodnik pomo?e w realizacji tego zadania. Numery stron podane poni?ej, odpowiadaj? Hagadzie pesachowej wydanej przez Austeri?.

Kidusz ? ka?dy ma obowi?zek wypi? pierwszy kielich ( str. 7-10).

Urchac ? myje si? r?ce bez wypowiadania b?ogos?awie?stwa. Wystarczy, ?eby r?ce umy? tylko prowadz?cy seder (str.
10).

Karpas ? odmawia si? b?ogos?awie?stwo ko?cz?ce si? s?owami ?Borei Pri Hadama.? Ka?dy moczy warzywo w s?onej wodzie i zjada je (str. 10-11).

Jachac ? ?amie si? ?rodkow? mac? z talerza sederowego. Wi?ksz? cz??? odk?ada si? na Afikomen (str. 11).

Magid ? wystarczy, gdy wymienione poni?ej teksty s? wypowiadane tylko po polsku, najwa?niejsze jest bowiem, aby tre?? by?a zrozumiana przez uczestnik?w sederu.
? Zadanie czterech pyta? (str. 12-13);
? ?Awadim Hajinu?/ Byli?my niewolnikami a? do ?Hari Ze Miszubach?/ Jest godny pochwa? (str. 13-14);
? Dziesi?? plag (str. 28);
? ?Raban Gamliel Haja Omer ? Pesach? Maca? Maror?/ Rabi Gamliel mawia?… Pesach? Maca? Maror. Przeczytaj wyja?nienie dla ka?dej pozycji (str. 36-38);
? Pierwsza cz??? Halelu (str. 39-42).

Drugi kielich ? ka?dy ma obowi?zek wypi? drugi kielich ( str. 42).

Rachac ? ka?dy ma obowi?zek umy? r?ce i zm?wi? b?ogos?awie?stwo ko?cz?ce si? na ?Al Netilat Jadaim? (str. 42).

Mocei Maca ? wypowiada si? dwa b?ogos?awie?stwa ko?cz?ce si? na: ?Hamoci Lechem Min Haarec? i ?Al Achilat Maca?. Ka?dy ma obowi?zek zje?? mac? (str. 43).

Maror ? powiedz b?ogos?awie?stwo ko?cz?ce si? na ?Al Achilat Maror.? Ka?dy ma obowi?zek zje?? Maror po zanurzeniu go w Charosecie (str. 44).

Korech ? ka?dy ma obowi?zek zje?? mac? z Marorem, kt?ry zosta? zamoczony w Charosecie (str. 44-45).

Shulchan Orech ? nie ma obowi?zku spo?ywania dalszego posi?ku, jednak wszyscy tak czyni? (str. 45).

Cafun ? ka?dy ma obowi?zek zje?? Afikomen (str. 45).

Barech ? jedna osoba mo?e powiedzie? Birkat Hamazon w imieniu wszystkich obecnych (str. 46-57).
Trzeci kielich ? ka?dy ma obowi?zek wypi? trzeci kielich (str. 58).

Halel ? jedna osoba mo?e powiedzie? Halel w imieniu wszystkich obecnych (str. 59-76).
Czwarty kielich ? ka?dy ma obowi?zek wypi? czwarty kielich (str. 76).
Bracha Achrona ? jedna osoba mo?e powiedzie? b?ogos?awie?stwo po wypiciu wina w imieniu wszystkich obecnych (str. 76-77).

Nirca ? jedna osoba mo?e przeczyta? Nirca w imieniu wszystkich obecnych. (str. 78)

Mazel Tow! Uda?o si? wam! Cieszcie si? noc? wolno?ci.