Paraszat Mecora

W tym tygodniu parasza omawia proces oczyszczania ?mecora? ? czyli osoby, kt?r? dotkn??a choroba ?carat?. W ubieg?ym tygodniu czytali?my o tym, jak rozpozna? t? dolegliwo?? poprzez odbarwienie sk?ry, w?os?w, brody lub ubrania. Ta diagnoza musi by? przeprowadzona przez jednego z kohen?w (kap?an?w) ? czyli takich duchowych technik?w naszego narodu. Po wielu barwnych szczeg??ach z ostatniego tygodnia, teraz zajmujemy si? procesem oczyszczania. Dowiadujemy si? w jaki spos?b kap?an mo?e stwierdzi?, ?e ?mecora? jest ju? wyleczony oraz w jaki spos?b ta osoba mo?e zako?czy? proces swojego oczyszczenia poprzez mycie, ofiary i modlitwy. Po tych wszystkich wyja?nieniach nasz tekst przyjmuje ciekawy obr?t i opisuje now? kategori? ?carat? ? carat domu.

Opis domu dotkni?tego przez ?carat? zaskakuje, poniewa? wydawa?oby si?, ?e mamy ju? za sob? temat tej dolegliwo?ci. W dodatku w przeciwie?stwie do wszystkich opisanych powy?ej przypadk?w nie sk?adamy ofiary do ?wi?tyni, by oczy?ci? dom z ?carat?. Dlaczego? Oczywist? odpowiedzi? wydaje si? to, ?e dom nie mo?e przecie? przynie?? ofiary. W zwi?zku z tym dom musi przej?? przez inny proces, kt?ry jest odpowiednikiem ofiary sk?adanej przez chorego cz?owieka.

Co nale?y zrobi? z domem zamiast z?o?enia ofiary? Cz??ci domu zostaj? zburzone i zast?pione nowymi elementami, a w niekt?rych przypadkach trzeba zburzy? ca?y dom. Jak to si? ma do ofiary? G??wnym aspektem naszych rytua??w oraz sk?adania ofiar jest leczenie roz?amu jaki wdziera si? miedzy nasze prawdziwe ?ja? a nasze ego. Nasze ego zosta?o stworzone jako spos?b na odzwierciedlanie tego, kim jeste?my w sercu i co pr?bujemy realizowa? poprzez nasze ?ycie. Jednak?e ego czasami pod??a za swoim w?asnym celem; czasem to nawet mo?e by? pomocne. Zbyt cz?sto jednak nasze ego wymyka si? spod kontroli i realizujemy dzia?ania, kt?re nie s? prawdziwe i nie pozostaj? w zgodzie z tym, kim jeste?my. Wtedy nie jest ono pomocne, a nawet bywa niemoralne. Gdy ogarnie nas taki stan, musimy oczy?ci? sytuacj?. Idziemy wtedy do Beit Hamigdasz (?wi?tyni) i kap?an pomaga nam wykona? duchow? prac? niezb?dn? do przywr?cenia r?wnowagi i odnowienia naszej integracji ze sob?, reszt? ?wiata i Bogiem.

Sk?d wiemy, ?e ta duchowa naprawa dokonuje si? w?a?nie dzi?ki ofierze z?o?onej w Beit Hamigdasz? Dowiadujemy si? tego z naszej paraszy, gdy ta opisuje co nale?y zrobi? z domem dotkni?tym przez ?carat?. W przypadku domu, kt?ry zosta? dotkni?ty przez ?carat? duchowy akt oczyszczenia ego jest zast?piony fizycznym aktem dokonywanym przez kap?ana poprzez wymian? cz??ci domu. Dom w Izraelu jest zbudowany z przeznaczeniem objawienia obecno?ci Boga poprzez ochron? i piel?gnowanie ?ydowskiego ?ycia. Jednak?e, gdy dom staje si? miejscem Laszon Haraa – czyli oszczerstw, przestaje on wype?nia? funkcje, dla kt?rych zosta? stworzony i wymaga naprawy, a czasem nawet wymiany. Dom ?ydowski stanowi dla Ziemi Izraela to samo, co ?yd znaczy dla narodu Izraelskiego.

W tym tygodniu uczymy si? wa?nej zasady zwi?zanej z naszym duchowym wzrostem. Mimo, ?e nie mamy dost?pu do zewn?trznych narz?dzi duchowych takich jak Beit Hamigdasz oraz pomoc kap?an?w, wci?? mamy moc oczyszczenia si? i mo?emy prze?ama? nasze ego, aby pozosta? w dobrej relacji z Bogiem oraz naszymi przyjaci??mi i samym sob?.

Szabat szalom,

Z mi?o?ci?,

Jehoszua