Spo?eczno?ci Shavei Israel przygotowuj? si? na ?wi?to Pesach

Zbli?a si? Pesach, wi?c spo?eczno?ci z ca?ego ?wiata wspierane przez Shavei Israel, przygotowuj? si? na to ?wi?to! Oto co maj? zaplanowane w okresie przygotowa? do ?ydowskiego ?wi?ta narodowego wyzwolenia.

Bnei Menasze

Unknown-1-1-300x225 Unknown-1-169x300Najm?odsi cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze ?yj?cy w Twerii i G?rnym Nazarecie zaznali macy wcze?nie w tym roku. Mamy kilka zdj?? dzieci Bnei Menasze (niekt?re z ich wraz z rodzicami) wa?kuj?, ugniataj?, piek? i jedz? mac?. A tam w Indii, prawie 7000 Bnei Menasze w oczekiwaniu na swoj? kolej na Alij?, b?dzie uczestniczy? w r??nych pesachowych wydarzeniach takich jak grupowe i rodzinne Sedery.

Polska

Lodz-cleaning-for-Pesach-services-300x225Nasi wys?annicy Miriam i rabin David Szychowski zorganizowali przedpesachowe warsztaty dla cz?onk?w spo?eczno?ci w ?odzi. Oto ulotka (w j?zyku polskim). Miriam pisze, ?e podczas Pesachu planuj? r??nego rodzaju gry dla dzieci oraz s?owa Tory dla ka?dego.

W Krakowie, nasz wys?annik rabin Avi Baumol zaproponowa? artystyczne podej?cie i przygotowania do Pesachu, kt?re rozpocz??y si? warsztatem ceramicznym (robienie sederowych talerzy). Odbywa si? wiecz?r degustacji piwa, w celu pozbycia si? chamecu, kt?ry jest w piwie i kt?rego spo?ywanie zakazane jest w Pesach. Rabin Baumol spodziewa si?, ?e 160 os?b przyjdzie do Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej na grupowy Seder, poprowadzony przez niego.

Trzeci polski emisariusz Shavei Izrael, Rabin Jehoszua Ellis zosta? g??boko zaanga?owany w ostateczne przygotowanie sze?ciu m?odych polskich ?yd?w do poprowadzenia Seder?w w ma?ych spo?eczno?ciach ?ydowskich, kt?re nie maj? rabin?w. Program szkoleniowy, kt?rego spotkania odbywaj? si? regularnie od stycznia pod nadzorem rabina Ellisa, nazywa si? Arevim. Rabin Ellis poprowadzi tak?e “modelowy Seder” dla rodzin w niedziel?.

Kolumbia

Rabin Szimon Jehoszua, wys?annik Shavei Izrael do Kolumbii, w tym roku poprowadzi seder dla wsp?lnoty w Bogocie. Spodziewa si? 100 uczestnik?w sederu, w tym kilka rodzin z pobliskiego Ekwadoru, kt?rzy zostali zmuszeni do ewakuacji z powodu trz?sienia ziemi o sile 7.8, kt?re nawiedzi?o ten kraj w sobot?. 413 os?b zgin??o, a ponad 2500 zosta?o rannych. W ostatnich tygodniach wsp?lnota zorganizowa?a r?wnie? warsztaty na temat sposobu sprz?tania na Pesach.

Chile

Dzieci spo?eczno?ci Bnei Anousim Chile podj??y si? zadania zaprezentowania teatralnego przedstawienia o wyj?ciu z Egiptu, kt?re b?dzie mo?na zobaczy? w ramach tegorocznego wsp?lnotowego Sederu.
Zaj?cia z ?ydowskiego prawa o ?wi?cie Pesach oraz o tym jak czyta? Hagad? odbywa?y podczas tygodni poprzedzaj?cych Pesach. Sam fakt, ?e spo?eczno?? uczestniczy?a w zaj?ciach by? osi?gni?ciem samym w sobie, poniewa? w konsekwencji ogromnej powodzi wi?kszo?? dr?g by?a nieprzejezdna. Mamy tu zdj?cie.

Salwador

Emisariusz Shavei Izrael do Salwadoru, rabin Icchak Aboud prowadzi? zaj?cia przez ca?y tydzie? dla cz?onk?w spo?eczno?ci o halachicznych prawach ?wi?ta Pesach. Du?e wsp?lne obchody pesachowe odb?d? si? w g??wnym centrum Beit Izrael w San Salwadorze ? w tym roku b?dzie to Potluck i uczestnicy s? zach?ceni do przyniesienia w?asnych potraw oraz Macy.

FullSizeRender-1024x576

?ydzi z Kajfeng

Pi?? kobiet z Kaifeng Chiny, kt?rym Shavei Israel pomog?o wykona? alij? na pocz?tku tego roku, oczekuj? na sw?j pierwszy Pasach w Ziemi ?wi?tej. B?d? ?wi?towa? ze swoimi ?adopcyjnymi? rodzinami. Ich prawdziwe rodziny w Chinach poprowadz? indywidualne sedery w swoich domach. W tym roku nie b?dzie wsp?lnotowego sederu, poniewa? oni marz? o ” przysz?ym roku w Jerozolimie”.

Portugalia

Cz?onkowie Portugalskiej spo?eczno?ci Bnei Anousim udaj? si? do Belmonte, gdzie wys?annik Shavei Izrael Rabin Elisha Salas poprowadzi wsp?lnotowy Seder. Wszyscy stali uczniowie rabina Salas planuj? by? obecni. Wielu z nich pozostanie na noc w centrum Shavei Izrael w Belmonte, Beit Ha’anousim.

Palma de Mallorca

2-1024x576

Emisariusz Shavei Izrael, rabin Nissan Ben-Abraham by? zaj?ty nauczaniem i organizowaniem zaj?? podczas ostatnich tygodni poprzedzaj?cych Pesach. Zdecydowanie najbardziej smakowitymi zaj?ciami by?y warsztaty o tym jak zrobi? koszerne desery na Pesach. Poprowadzi? je Tony Pina znany w Hiszpanii kucharz, kt?ry jest lokalnym Ben Anousim i powr?ci? do swoich korzeni z pomoc? Shavei Izrael.

DSC_1074-300x169 IMG-20160405-WA0015-169x300