Paraszat Kedoszim

Nasz kalendarz balansuje pomi?dzy s?o?cem a ksi??ycem. D?ugo?? miesi?ca bazuje na cyklu ksi??yca, ka?dy n?w ksi??yca oznacza pocz?tek kolejnego miesi?ca. W sumie w roku jest dwana?cie miesi?cy. Jednak?e czasami musimy doda? jeden miesi?c, by miesi?ce i ?wi?ta pozosta?y w ich w?a?ciwym sezonie. To z kolei wp?ywa na nasz cykl cotygodniowych odczyt?w Tory. Prawie za ka?dym razem, gdy mia?em do czynienia z parasz? Kedoszim by?a ona jedynie przy??czona do paraszy z poprzedniego tygodnia, czyli do paraszy Acharej Mot. Czyli zazwyczaj parasza ta wyst?powa?a jako niby mniejsza, a przecie? w ko?cu m?wi?ca o ?wi?to?ci.
Co takiego jest w paraszy Kedoszim, ?e tak ?atwo si? o niej zapomina?

Wi?kszo?? tutaj podanych praw, zosta?o ju? nam przekazane, a inne pojawiaj? si? w tej paraszy dwukrotnie. Chocia? powt?rzenie ma s?u?y? jako pomoc dla naszej pami?ci, w rezultacie jednak w kontek?cie innych parasz, ta parasza na pierwszy rzut oka prezentuje si? niezbyt interesuj?co. W tym tygodniu wyj?tkowo czytamy Kedoszim zupe?nie osobno i dzi?ki temu mog?em sobie u?wiadomi? jak wiele skarb?w kryje w sobie j?zyk i budowa tej paraszy. Dlaczego pojawia si? tyle powt?rze??
W rzeczywisto?ci tylko dla niewprawnego oka wygl?da to na powt?rzenia. S? dwa powody, dla kt?rych nale?y uzna?, ?e ta parasza nie zawiera powt?rze?: Po pierwsze, niekt?re prawa tu podane owszem s? do siebie podobne, ale jednak r??ni? si? od siebie na przyk?ad: “Nie kradnij”; (Vajikra 19:11), kt?re ju? s?ysza?em w Dziesi?ciu Przykazaniach. Raszi wyja?nia, ?e z kontekstu dowiadujemy si?, ?e w Dziesi?ciu Przykazaniach zakaz dotyczy kradzie?y osoby, a tu chodzi o przedmiot. Po drugie to, co przekazuje nam parasza, nie jest w swojej istocie zakazem, lecz raczej wyja?nieniem, z jak? kar? spotka si? to niew?a?ciwe post?powanie.
Te dwa rozr??nienia ucz? nas dw?ch wa?nych poj??. Po pierwsze, ?e ka?de dzia?anie, cho? mo?e by? podobne do poprzedniego dzia?ania, przynosi jednak swoje w?asne konsekwencje, kt?re s? bezpo?rednim wynikiem tego dzia?ania. To mo?e wydawa? si? oczywiste, ale ta prawda informuje nas o tym, co oznacza nasza wolna wola i jak? odpowiedzialno?? niesie to ze sob? wobec innych. Mo?e wydaje si? to nieco sprzeczne, bo albo ka?de dzia?anie powoduje osobne konsekwencje, albo te? wszystko wynika z poprzednich dzia?a?.

Co to znaczy, ?e ka?de dzia?anie jest odr?bnym dzia?aniem? Niezale?nie od moich dawnych niepowodze? lub sukces?w, w ka?dym momencie zawsze mam mo?liwo?? wyboru w?a?ciwej, lub nie daj Bo?e, z?ej drogi. Niezale?nie od tego, w jakiej sytuacji stawia mnie ?ycie, zawsze jestem w fazie test?w i zawsze mam mo?liwo?? dokonania w?a?ciwego wyboru. Dlaczego tekst m?wi o odr?bnych rodzajach kradzie?y? Bo b?d? oceniany za ka?d? z nich z osobna. Nawet je?li skrad?bym cz?owieka i zas?uguj? za ten ci??ki grzech na kar? ?mierci, nadal by?bym oceniany i ukarany za kradzie? cukierka ze sklepu.

Nie neguje to faktu, ?e ka?de dzia?anie rodzi konsekwencje, za kt?re odpowiadamy. Tak wi?c, fakt ?e nie krad?em s?odyczy jako dziecko nie zapewnia, ?e jako osoba doros?a nie stan? si? porywaczem. Natomiast, je?li Bo?e bro?, krad?em s?odycze jako dziecko i doprowadzi?em nieszcz?snego w?a?ciciela do bankructwa, to b?d? odpowiedzialny za jego sytuacj? i je?li on zejdzie na z?a drog? i dopu?ci si? przest?pstw, to ponosz? cz??ciow? odpowiedzialno?? za jego stan degradacji.

Na pocz?tku naszej paraszy B?g nakazuje nam by? ?wi?tymi tak jak On jest ?wi?ty. Nast?pnie parasza wyja?nia nam jak wype?ni? to polecenie. Wraz z Tor? B?g daje nam narz?dzia do rozpoznawania sytuacji, w kt?rych si? znajdujemy tak by?my mogli przej?? nad ni? kontrol? i skierowa? nasze dzia?ania w kierunku, kt?ry wzniesie nasz nar?d i ?wiat. Ka?dym dzia?aniem mo?emy zmienia? ?wiat. W tym tygodniu parasza poucza nas, ?e ka?de dzia?anie ma okre?lone rezultaty i ?e mamy mo?liwo?? zmiany tego wyniku na dobre i na lepsze w ka?dej chwili.

Szabat szalom,
Z mi?o?ci?,
Jehoszua