Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t – Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t

“Znacznie bardziej ni? ?ydzi przestrzegali i strzegli Szabatu, Szabat strzeg? nar?d ?ydowski” (Ahad Haam)

Najbardziej szczeg??owy opis ?wi?t ?ydowskich przedstawiono w 23 rozdziale Ksi?gi Kap?a?skiej (Wajikra), w Parszat Emor. Ten zbi?r przepis?w ?adnie wpasowuje si? w sekwencj? praw w ksi?dze Wajikra. O czym jest ta ksi?ga? Mo?na na to odpowiedzie? jednym s?owem ? o kedusza (?wi?to?ci). Kedusza objawia si? w r??ny spos?b i ksi?ga Wajikra przedstawia nam wszystkie sfery, w kt?rych mamy odnale?? i wykaza? kedusz? w naszym ?yciu.

Opis zaczyna si?, od ?Keduszat Makom? – ?wi?to?ci zwi?zanej z miejscem ?wi?tyni. To miejsce, kt?re pomie?ci obecno?? Boga wymaga zaostrzonego przestrzegania prawa czysto?ci, s?u?by ?wi?tynnej i rytua?u. Pierwsze kilka rozdzia??w skupia si? wi?c na procesie s?u?by w ?wi?tyni. Tu te? Tora m?wi o tych, kt?rzy nie mog? wej?? do ?wi?tyni ze wzgl?du na brak ?wi?to?ci.

Kedusza znajduje si? w ?wi?tyni, ale tak?e w domu. Gdy kto? rozr??nia zwierz?ta czyste od nieczystych oraz przestrzega przepis?w koszerno?ci uboju, wtedy kedusza pojawia si? w jego domu. Natomiast, gdy kto? m?wi ?le o bli?nich i ?le traktuje ludzi, wtedy kedusza odchodzi i mo?e nawet pojawi? si? kara w postaci choroby Carat.

Tora kontynuuje wyja?niaj?c poj?cie ?Keduszat Adam? ? kt?re oznacza, ?e ?wi?to?? mo?na odnale?? w ka?dej osobie. Pocz?wszy od praw zwi?zanych ze stosunkami seksualnymi i okre?leniem, kt?re zwi?zki s? dozwolone a kt?re zakazane; a sko?czywszy na wyja?nieniu i wymienieniu wielu praw zwi?zanych z obowi?zkami wobec innych, Tora zaka?cza wyja?nieniem, ?e ?wi?to?? jest tam, gdzie cz?owiek wykazuje si? altruizmem i ?yje dla innych.

Po cz??ci dotycz?cej ?wi?to?ci kap?an?w, Tora zajmuj? si? kolejnym wymiarem ?wi?to?ci ? ?wi?to?ci? czasu. ?wi?ta w judaizmie okre?la si? dwoma wymiennymi nazwami ?Moadim? ? czyli ?odr?bny czas? oraz ?Mikrei Kodesz? ? czas na nawo?ywanie do ?wi?to?ci. I gdy Tora wprowadza nas w ?wi?ta, od kt?rego ?wi?ta powinna zacz??? Od Pesach? Rosz Haszana? Jom Kipur? Z odpowiedzi? przychodzi nam Szabat!
W rozdziale 23 Tora wprowadza temat ?wi?t, a nast?pnie przez trzy kolejne wersety Tora m?wi o Szabacie. Po czym ponownie wprowadza w?tek ?wi?t i szczeg??owo omawia prawa Pesachu. Dlaczego pojawia si? to podw?jne wprowadzenie?

Oczywiste jest, ?e Szabat r??ni si? od innych ?wi?t. W przeciwie?stwie do wszystkich innych ?wi?t, Szabat jest raz w tygodniu oraz ustanowiony jest przez Boga ju? na samym pocz?tku Tory. Szabat jest darem Boga dla ?wiata, podczas gdy ?wi?ta s? bardziej nacjonalistyczne, wyznaczone przez ludzi i dla ludzi. Dlaczego wi?c Tora po??czy?aby Szabat wraz z innymi moadim?

Odpowied? kryje si? w pewnym wsp?lnym mianowniku ? ?mikraei kodesz? to czas nawo?ywania do ?wi?to?ci. Co odr??nia jeden dzie? od drugiego? Co nape?nia dzie? kedusz?? Raszi odpowiada, ?e definicj? kedusza jest: odr?bno??. Gdy oddzielasz si? od rzeczy powszechnej, ?wieckiej, tym samym podwy?szasz swoj? ?wiadomo??. Wiele praw ?ydowskich dotyczy tego poj?cia separacji, czasem fizycznej, a czasem metafizycznej.

?wi?ta zobowi?zuj? nas do zaniechania ?melacha”, czyli dzia?a? kt?re co? kreuj? i wytwarzaj?. To powstrzymanie si? od tego typu pracy w ?wi?ta powoduje, ?e nasze do?wiadczenie r??ni si? od do?wiadczenia dni powszednich, i w?a?nie ta r??nica nape?nia ten szczeg?lny dzie? ?wi?to?ci?. Szabat jest paradygmatem wszelkiej odr?bno?ci; nasze ubranie jest inne tego dnia, wszystko jest inne: nasze dzia?ania, ?ywno??, modlitwy, nawet nasza mowa! Wszystko odbywa si? w podwy?szonym stanie ducha. Z tego powodu Szabat to nie jest zwyk?e kolejne ?wi?to, ale dzie? szczeg?lnej najwy?ej kedusza, naj?wi?tszy ze wszystkich ?wi?t.