Zagubienie oraz jasno?? umys?u – Paraszat Behukotai

Nasze Szemona Esre sk?ada si? z trzech cz??ci; cz??? chwal?ca Boga, b?agania i wdzi?czno??. Wi?kszo?? b?ogos?awie?stw (13) jest przeznaczona na proszenie Boga o spe?nienie naszych potrzeb osobistych oraz narodowych. Mogliby?my s?dzi?, ?e pierwsze b?ogos?awie?stwo b?dzie dotyczy?o naszego zdrowia, bogactwa, czego? namacalnego, co mog?yby wzmocni? nasz? pozycj? w ?yciu.

Jednak tak nie jest. Zamiast tego prosimy o wiedz? ? po hebrajsku ?daat?. S?dz?, ?e to dlatego, ?e bez wiedzy nie mamy jasno?ci a bez jasno?ci nie mo?emy wiedzie?, co jest nam potrzebne. Wiedza daje nam narz?dzie miary dla naszych potrzeb, naszych pragnie?, naszych perspektyw i w?a?ciwych nagr?d.

Ten przekaz dotyczy naszej Paraszy i wyliczania b?ogos?awie?stw oraz przekle?stw.

Paraszat Bechukotai zamyka ksi?g? Wajikra i by? mo?e zako?czy?aby ca?? Tor? (gdyby nie grzechy, kt?re pojawiaj? si? w ksi?dze Bamidbar). Ko?cowe wersy paraszy nawi?zuj? do wielkiego podsumowania Praw Moj?eszowych z G?ry Synaj – nast?pnym przystankiem powinna by? Ziemia Izraela.

?To s? ustawy, wyroki i prawa, kt?re Pan ustanowi? mi?dzy sob? a Izraelitami na g?rze Synaj za po?rednictwem Moj?esza? (Wajikra 26:46).

W celu dope?nienia przymierza z Synaju umowa mi?dzy Bogiem a dzie?mi Izraela musi by? uzupe?niona o szczeg??owy zestaw nagr?d za wype?nianie Bo?ych przykaza? – zestaw b?ogos?awie?stw, a tak?e o list? kar za nieprzestrzeganie Bo?ej drogi ? list? przekle?stw.

B?ogos?awie?stwa wymienione s? zgodne z tym, co mogliby?my sobie wyobrazi? jako satysfakcjonuj?ce do?wiadczenie: fizyczne, polityczne, psychologiczne a na ko?cu duchowe, kt?re zosta?o opisane w 12 wersecie 26 rozdzia?u: ?B?d? chodzi? w?r?d was, b?d? waszym Bogiem, a wy b?dziecie moim ludem?.

Spodziewaliby?my si? wi?c, ?e przekle?stwa przybior? podobn? form? poczynaj?c od suszy, g?odu, wojny, zniewolenia, wygnania i ko?cz?c na zniszczeniu. A jednak tak nie jest. Pierwszym przekle?stwem jakie otrzymamy to ?Behala?? Ale co to jest ?Behala?? Uwa?am, ?e s?owo to oznacza ?zagubienie? i ?oszo?omienie?. Najwi?kszym darem dla cz?owieka jest jasno?? umys?u a najgorszym przekle?stwem chaos.

Kiedy grzeszymy zaczynamy traci? jasno??; czasami moraln? a czasami etyczn?. Powoli, powolutku tracimy perspektyw? prawdziwych konsekwencji naszych dzia?a?. Temat ten przenika ca?y fragment o przekle?stwach zawarty w naszej Paraszy. B?g upomina nar?d, ?e im bardziej pogr??y si? w grzechu tym wi?ksza szansa, ?e spotka go “Keri”.

B?g jednak nigdy nie porzuci? swojego ludu. Idzie ze swym ludem, gdy ten grz??nie w b?ocie nast?pnie karze ich, gdy upada ich duchowo??, a potem czeka a? rozpoczn? proces nawr?cenia.

Gdy grzeszymy zaczynamy uzasadni? nasze dzia?ania i toniemy g??biej w bagnie. Ale wtedy z pomoc? Bo?? mo?emy rozpocz?? nasz? podr?? z powrotem. Z ka?d? micw? nasza jasno?? widzenia powraca; z ka?dym krokiem powrotu obraz staje si? ostrzejszy.

“Przykazania Bo?e s? wype?nione jasno?ci?, ?wiat?em, kt?re otwiera nasze oczy” (Ps 19: 9). Gdy anga?ujemy si? w przykazania Tory, micwy, w ?yczliwo?? wobec innych, wtedy jeste?my nape?nieni Bo?? mi?o?ci? i jasno?ci? i wiemy, czego naprawd? potrzebujemy. Tylko wtedy mo?emy zbli?y? si? do odkupienia.