31 Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga

Maja, aktualno?ci z ?odzi: ogniska, rabini i siostra Stevena Spielberga
Ogniska jak r?wnie? wizyta naczelnego rabina Izraela oraz inicjatywa filmowa siostry Stevena Spielberga: to tylko niekt?re z wydarze?, kt?re zapewni?y zaj?cie spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi w ostatnim czasie. Emisariusze Shavei Izrael na ??d? Miriam i rabin Dawid Szychowski, zadbali o to, by niemal codziennie by?a oferta w programie wydarze? spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi – w tym polskim mie?cie, kt?re niegdy? liczy?o sobie drug? co do wielko?ci w kraju spo?eczno?? ?ydowsk?, zaraz po Warszawie.

Dzieci z Gan Matanel odwiedzi?y Skansen – Muzeum Ludowe

Gdy rodzina Szychowskich przyby?a w sierpniu 2015 do ?odzi, zaj?li si? ju? na samym pocz?tku przywr?ceniem edukacji ?ydowskiej w ?odzi. Gan Matanel “przedszkole”, kt?re prowadzi Miriam edukuje 6 dzieci. Na wielkim wydarzeniu Chanukowym w ?odzi na kt?re przysz?o 300 os?b, Miriam przestawi?a prezentacj? z Gan Mandel oraz m?wi?a o Shavei Israel. Dzieci odwiedzi?y ostatnio skansen architektury ludowej ? st?d t?? s? zdj?cia.

Obchody Jom Ha-Zikkaron w ?odzi i piosenki Izraelskie.

Podczas, gdy Miriam dba o funkcjonowanie ?przedszkola? ?ydowskiego, rabin Dawid zapewnia mn?stwo sensownych zaj?? i lekcji Judaizmu. Ju? dwa razy odby?y si? zaj?cia z modlitwy ?ydowskiej, w kt?rych uczestniczy?o pi?tna?cie os?b. Podczas zaj?? korzystano z 10 modlitewnik?w, kt?re zosta?y ofiarowane spo?eczno?ci przez organizacj? Shavei Israel. W Ka?dy Szabat, uroczysty Kidush przyci?ga 30 os?b. Szychowscy s? gospodarzami wsp?lnych posi?k?w szabatowych dla spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi. Dodatkowo czasami w czwartek wieczorem zapraszaj? na fabrengen z gitar?, ?piewem i s?owami Tory.
W Poniedzia?ki zawsze odbywaj? si? zaj?cia z Judaizmu dla kobiet. We wtorki s? zaj?cia z Tory ? Parszat haSzawua.

W dniu Jom Ha-Zikkaron ? dzie? pami?ci o ofiarach terroryzmu i ofiarach walk o Izrael – 15 os?b przyby?o na wiecz?r piosenek Izraelskich oraz projekcj? filmu ?Beitar?.
Nast?pnego dnia w Jom Ha-Acmaut – Dzie? Niepodleg?o?ci Izraela ? frekwencja by?a jeszcze wi?ksza: 60 os?b uczestniczy?o w wydarzeniach takich jak modlitwa, od?piewanie Hatikva (hymnu izraelskiego), konkurs talent?w, grill i “taniec ognia” oraz koncerty.

Nancy Spielberg, siostra s?ynnego Stevena Spielberga, sama jest uznanym re?yserem film?w dokumentalnych. Jest producentem wykonawczym nowego filmu pod tytu?em: “Kto napisze nasz? histori?”. Film opowiada histori? o Emanuelu Ringelbumie i jego tajnych archiwach z warszawskiego getta . W archiwum znajduj? si? tysi?ce dokument?w dotycz?cych ?ycia codziennego podczas wojny spisane przez dziennikarzy i zwyk?ych ?yd?w, kt?re zosta?y zakopane przed likwidacj? getta i odkryte po wojnie. Nasz Rabin Dawid Szychowski zosta? poproszony do udzia?u w tworzeniu filmu jako “nadzorca modlitwy”. Gra? r?wnie? ma?? rol?. Opowiada? p??niej spo?eczno?ci o swoich do?wiadczeniach ze spotkania Hollywood – Polska.

Rabin David Lau w ?odzi

Niedawno Naczelny Rabin Izraela David Lau uda? si? z wizyt? do ?odzi i spotka? si? z cz?onkami spo?eczno?ci ?ydowskiej. Icchak Shtiglitz, odpowiedzialny za kontakt z diaspor? w ?wiatowej Organizacji Syjonistycznej, tak?e odwiedzi? ??d? w ostatnim czasie.