Paraszat Balak

Bilam b?ogos?awi Izrael trzykrotnie w naszej paraszy, ale dwa pierwsze razy robi to niech?tnie, dopiero za trzecim razem uznaje, ?e wol? Boga jest pob?ogos?awienie Izraela. Trzecie b?ogos?awie?stwo, jest najbardziej znanym z jego b?ogos?awie?stw, do dzi? m?wimy je codziennie rano po przybyciu do synagogi na modlitw?.

Zanim Bilam wypowie ko?cowe b?ogos?awie?stwo, dwukrotne przedstawia si?, jako cz?owiek z otwartymi oczami. Co ciekawe za pierwszym razem m?wi, ?e ma otwarte oko, a za drugim, ?e ma otwarte oczy. Jaki jest sens tej niekonsekwencji, ile on mia? oczu? Raszi wyja?nia, ?e ??pierwszy opis informuje nas, ?e mia? tylko jedno oko, a drugi to tylko figura retoryczna. Co ma Raszi na my?li, gdy m?wi, ?e Bilam Raszi mia? tylko jedno oko? Czy ten pozornie nieistotny szczeg?? jest wart naszego czasu i jego atramentu?
Wizja i widzenie odgrywaj? kluczow? rol? w naszej Paraszy. Gdy Bilam idzie, by przekl?? Izrael, anio? staje na jego drodze got?w go zabi?. Bilam kieruje swe kroki prosto na ognisty miecz anio?a, bo nie jest w stanie go dojrze?. Za ka?dym razem, gdy Balak chce by Bilam przekl?? Izrael, ka?e mu na to spojrze? z innej strony. Czemu? Balak ma nadziej?, ?e gdy Bilam spojrzy na Izrael z innego punktu widzenia, zdob?dzie now? perspektyw?, z kt?rej zechce odwo?a? kl?tw?.

Wizja jest domen? r??nych poziom?w percepcji. Jest to fizyczna zdolno?? dostrzegania tego, co jest przed nami, zdolno?? intelektualna do rozumienia tego, co widzimy, oraz zdolno?? duchowa do zrozumienia sytuacji i pokierowania siebie we w?a?ciwym kierunku. Wi?kszo?? naszych mo?liwo?ci wp?ywania na ?wiat zale?y od naszej percepcji. Dotyczy to r?wnie? Bilama.

Dop?ki Bilam nie chcia? pogodzi? si? z faktem, ?e nie m?g? przekl?? Izraela, nie by? w stanie zrozumie?, co wyp?ywa z jego ust. Wreszcie, gdy zrozumia?, ?e B?g nie dopu?ci do tego, by jego usta wypowiedzia?y przekle?stwo, wykorzystuje on swoje b?ogos?awie?stwo do skrytego przekl?cia Izraela.

W swoim trzecim b?ogos?awie?stwie Bilam chwali skromno?? Izraela i czysto?? seksualn?, poniewa? jest to ?r?d?em ich b?ogos?awie?stwa ze strony Boga. M?wi o tym w?adcom Moaw i Midia, kt?rzy nast?pnie wysy?aj? swoje c?rki, by uwiod?y Izraelczyk?w i zniszczy?y ?r?d?o boskiego b?ogos?awie?stwa.

Na pocz?tku paraszy Balak m?wi do Bilama: ?Wiem, ?e kogokolwiek ty pob?ogos?awisz, b?dzie b?ogos?awiony, a kogo przeklniesz, b?dzie przekl?ty? (Bamidbar 22: 6). Jest jednak dok?adnie odwrotnie: kogo Bilam pob?ogos?awi?, zostaje przekl?ty, a kogo przekl??, zostaje b?ogos?awiony.

Czemu tak jest? Zdolno?? pob?ogos?awienia lub przekl?cia kogo? zale?y od naszej zdolno?ci do postrzegania, od naszej wizji. Bilam jest paradygmatem negatywnej percepcji, do tego stopnia, ?e gdy Miszna opisuje kogo? z negatywnym podej?ciem i spojrzeniem, nazywa go uczniem niegodziwca Bilama. Tak wi?c cokolwiek dobrego wypowiadaj? usta Bilama, jest przepe?nione zazdro?ci? i nienawi?ci?, a ka?de z?o jest os?abione jego w?asnym cynizmem i bezduszno?ci?.

Bilam by? tak przyzwyczajony do poni?ania innych, ?e straci? zdolno?? do postrzegania czegokolwiek w inny spos?b. To w?a?nie Raszi ma na my?li, gdy m?wi, ?e Bilam mia? tylko jedno oko. Zu?y? on tyle energii i wysi?ku na poni?anie innych, ?e straci? zdolno?? widzenia czegokolwiek w pozytywny spos?b, spojrzenia ?agodnym okiem. Bilamowi pozosta?o tylko jedno oko z okrutnym spojrzeniem.

Spos?b, w jaki postrzegamy ?wiat, kszta?tuje nas samych i ?wiat. Ka?dy z nas posiada zdolno?? do postrzegania innych w pozytywnym ?wietle oraz do, Bo?e bro?, postrzegania w z?ym ?wietle wszystkiego, co nas otacza.

By sprowadzi? b?ogos?awie?stwo na nas samych oraz innych, musimy postrzega? ?wiat i tych, kt?rzy go zamieszkuj? jako zas?uguj?cych na b?ogos?awie?stwo.

Szabat szalom,
Z mi?o?ci?,
Jehoszua