“Nigdy bogobojny cz?owiek nie b?dzie…” – Rozwa?ania nad ca?okszta?tem paraszy Ki Tawo

 

?To s? s?owa przymierza, kt?re nakaza? Pan zawrze? Moj?eszowi z Izraelitami w kraju Moabu, opr?cz przymierza, jakie zawar? z nimi na Horebie?.

Parasza przedstawia nam kulminacyjny punkt mowy Moj?esza, streszczenie i przekaz ca?ej Ksi?gi Powt?rzonego Prawa: dwadzie?cia pi?? rozdzia??w zach?ty, upomnienia, historii i przykaza?.

Je?li chcieliby?my podsumowa? t? parasz?, z ca?? pewno?ci? wybraliby?my werset, kt?ry opisuje drugie przymierze mi?dzy Izraelem a Bogiem. Skoro tak, to dlaczego parasza zaczyna si? od micwy bikurim, czyli zwi?zanej z pierwszymi plonami? Innymi s?owy, jakie ma znaczenie wspominanie o micwie bikurim w g?rach Moabu? Wielu zada?o sobie to i spr?bowa?o na nie odpowiedzie?:

Bikurim ? poniewa? jest to pierwsza micwa przykazana ludowi Izraela przed wkroczeniem do Ziemi Izraela.

Bikurim ? poniewa? przykazanie to odzwierciedla przej?cie pomi?dzy istnieniem nadprzyrodzonym na pustyni a ?yciem w zale?no?ci od ziemi i uprawy.

Bikurim ? bo to jedyny fragment w Torze, kt?ry przestawia modlitw? pe?n? uwielbienia i dzi?kczynienia Bogu ?w?druj?cym Aramejczykiem by? m?j ojciec?.

Bikurim ? bo wi??? lud Izraela z miejscem, kt?re wybra? B?g, aby tam zamieszka?o jego imi?. Dlatego te? ka?dy, kto przebywa w g?rach Galilei, powinien powr?ci? do duchowego centrum ??cz?cego go z Bogiem.

Ok, rozumiem, bikurim to przykazanie do?? podstawowe, wi?c mo?na zrozumie?, dlaczego pojawia si? przed sam? met?.

Ale co z drugim przykazaniem?

?Gdy w trzecim roku – roku dziesi?ciny – zako?czysz oddawanie wszystkich dziesi?cin ze zbior?w, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach, powiesz wobec Pana, Boga swego: ?Wzi??em z domu, co po?wi?cone, i da?em lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wyda?e?; nie przest?pi?em ani nie zapomnia?em ?adnego z twoich polece?. Nie spo?y?em tego podczas ?a?oby, nie wynosi?em z domu w stanie nieczysto?ci, nie da?em nic z tego umar?emu, us?ucha?em g?osu, Pana, Boga swego, czyni?em wszystko, co mi rozkaza?e?. Ze swego ?wi?tego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pob?ogos?aw Izraela, lud sw?j, podobnie jak i ziemi? – kraj op?ywaj?cy w mleko i mi?d – kt?r? nam da?e?, jak poprzysi?g?e? naszym przodkom?.
O co to chodzi? Dlaczego to si? pojawia pod koniec mowy Moj?esza? Dlaczego micwa bikurim nie mo?e by? po prostu ostatni?? Czego dotyczy przykazanie roku dziesi?ciny? Zakaz jedzenia? I dlaczego konkretnie w trzecim roku?

My?l?, ?e te dwie historie, to dwa r??ne poziomy przykaza?, pokazuj?ce nam dwie strony medalu fundamentalnej relacji mi?dzy cz?owiekiem a jego bli?nim oraz mi?dzy ludem Izraela a jego Ojcem w Niebie.

Moj?esz wymaga tylko jednego od swojego narodu ? bogobojno?ci.

Ale w jaki spos?b? W jakich okoliczno?ciach?

Ka?dego ranka przed modlitw? m?wimy:
“Nigdy bogobojny nie b?dzie skrywa? swojego uwielbienia dla Pana i jawnie b?dzie wyznawa? prawd? i w ciszy swojego serca b?dzie uczciwy”

Co to znaczy czci? otwarcie? Ot?? ten, kt?ry zawozi do Jerozolimy swoje pierwsze plony, czyni to publicznie. I nie da si? przeceni? znaczenia tej micwy, poniewa? ten kt?ry j? wype?nia, spotyka si? z nagrod? zar?wno w doczesnym, jak i ?yciu wiecznym.

Ale jest jeszcze inny rodzaj pobo?no?ci. O kt?rej nikt nie wie. To micwy w sekrecie, przekazanie dziesi?ciny biednym, wdowom i sierotom. To przykazanie sprawia, ?e tylko B?g i ten, kt?ry czyni micw? wiedz? o niej. Oczywi?cie mo?na powiedzie? swoim przyjacio?om, ?e da?em datek anonimowemu potrzebuj?cemu ? ale nadal nikt nie b?dzie widzia? tej micwy. Wyznanie kap?anowi, ?e uczyni?o si? t? micw?, nadal nie czyni z niej jawnej.

Tora przekazuje te dwie micwy naraz. Jedna m?wi o otwartej bogobojno?ci tego, kt?ry jest got?w po?wi?ci? Bogu publicznie swoje pierwsze owoce, pieni?dze, w?asno??. Druga za? micwa m?wi o skrytej bogobojno?ci cz?owieka, kt?ry przekazuje swoje dobra po cichu i nie otrzyma nagrody od razu, lecz czeka go ona kiedy indziej, mo?e w nast?pnym roku.

Te dwa przykazania s? rzeczywi?cie godne po?wi?cenia im tego wa?nego miejsca w ko?cowej przemowie Moj?esza. Gdy przyb?dziecie do Ziemi Izraela, b?dziecie si? zachowywa? zgodnie z przykazaniami zwi?zanymi z t? Ziemi?. Jawnie i skrycie i to jest w?a?nie prawdziwa bogobojno??!