Zestawienie – Paraszat Wezot Habracha

Jest co? pocieszaj?cego w tym, ?e czytamy pierwszy fragment Tory tego samego dnia, kt?rego ko?czymy roczny cykl! Wed?ug tradycji ?ydowskiej, Ezdrasz po powrocie z Babilonu do Izraela w IV wieku, wprowadzi? zwyczaj cotygodniowego czytania Tory. W ten spos?b wype?niamy biblijne przykazanie, ?e ca?o?? Tory musi by? odczytana w ci?gu siedmiu lat, tyle ?e czytamy j? ka?dego tygodnia i cykl Tory ko?czymy co roku.

Mamy 54 parasze w Torze, ale mniej ni? 54 Szabat?w w roku, dlatego te? w niekt?re Szabaty odczytujemy dwie parasze jednocze?nie. Po to, aby by? gotowym na ?wi?to Simchat Tora z odczytywaniem ko?cowej paraszy ? Wezot Habracha.

Rabini stworzyli tradycj?, kt?ra ??czy koniec Tory z jej pocz?tkiem, ?mier? Moj?esza ze stworzeniem ?wiata. W jakim celu? Najbardziej oczywist? odpowiedzi? jest to, by przekaza? ide?, ?e Tora stanowi ci?g?y cykl, bez wyra?nego zako?czenia, zatacza ko?o, obejmuje nasze ?ycie i p?ynnie przeprowadza nas od ko?cowych wniosk?w do pierwszych chwil …
Wierz? jednak, ?e istnieje g??bszy pow?d do zestawienia tych dw?ch historii.

W?r?d wszystkich ludzi, kt?rych stworzy? B?g, Adam i Moj?esz szczeg?lnie si? wyr??niaj?. Obaj byli z krwi i ko?ci i ?yli w?r?d innych, ale rozumieli, ?e jest co? ?wa?niejsze ni? ?ycie?, czyli blisko?? z Bogiem.

Adam zosta? stworzony przez samego Boga! B?g tchn?? ?ycie w usta Adama. On odczu? obecno?? Boga dzi?ki temu, ?e zosta? przez Niego ukszta?towany. By? pierwszym cz?owiekiem, stworzonym przez samego Boga, jak to mo?liwe, ?e Adam by? ?miertelnikiem?

Moj?esz pochodzi? od zwyk?ego ?miertelnika, ale osi?gn?? stan ?wiadomo?ci, kt?rego nie osi?gn?? nikt inny (nawet Adam). Tora daje nam ?wiadectwo o tym nadzwyczajnym cz?owieku, gdy charakteryzuje Moj?esza w ostatnich wersach ksi?gi Dwarim 34:10: Nie powsta? wi?cej w Izraelu prorok podobny do Moj?esza, kt?ry by pozna? Pana twarz? w twarz.
Jest to cz?owiek, kt?ry musia? na?o?y? mask?, poniewa? jego twarz zaja?nia?a po sp?dzeniu czterdziestu cudownych dni na g?rze z Bogiem. I jak to jest mo?liwe, ?e Moj?esz, o kt?rym Tora za?wiadcza, ?e by? nadzwyczajny, m?g? po prostu umrze??

Jednak zar?wno Moj?esz, jak i Adam pomimo ich nadludzkich do?wiadcze?, mieli te? ca?kiem zwyczajne ?ycie wype?nione ?onami, dzie?mi, impulsami, poczuciem winy no i ostatecznie ? grzechem! Grzech, kt?rego konsekwencj? jest podobna kara ? utracenie prawa do ?ycia w swoich upragnionych ogrodach Edenu. B?g pokazuje nam co?, co jest bliskie perfekcji, jednak ka?demu z tych przyk?adowych m???w brakuje czego?, by zosta? doskona?ym.

Czy to powinno nas zdo?owa?? Nie! Wr?cz przeciwnie! Ludzka natura tych dw?ch wielkich ludzi, b?d?cych podstaw? naszej Tory, to jest dla nas wskaz?wka. Zostali?my przecie? stworzeni nie przez chip komputerowy lub ludzki eksperyment naukowy, ale przez doskona?ego stw?rc? par exellence! Otrzymali?my cia?o i ko?ci, pragnienia, ego, braki i s?abo?ci.

Jednak?e mo?emy wznie?? si? ku niebu, jak Moj?esz i niemal dotkn?? bosko?ci. Ka?dy z nas ma ten potencja? i dlatego by? mo?e i obowi?zek osi?gni?cia poziomu prawie takiego jak sam Moj?esz.

Wed?ug s??w rabina Soloveitchik?a, Judaizm (wierz?, ?e r?wnie? i Tora) jest Teocentryczny, ale jednocze?nie zorientowany antropozoficznie. B?g jest w centrum naszego ?wiata, ale historia jest od pocz?tku do ko?ca o nas ? Ludziach. Jeste?my jak Adam i Moj?esz, czyli jak pierwsze upad?e dzie?o oraz najwi?kszy cz?owiek, kt?ry zbli?y? si? do Boga ? a my jeste?my wszystkim tym, co znajduje si? pomi?dzy tymi kra?cami.

Poprzez po??czenie tych dw?ch osobowo?ci w jednym dniu, zestawiaj?c Moj?esza i Adama, kraniec i pocz?tek jeste?my zasmuceni i pocieszeni, zaskoczeni, ?wiadomi naszej ?miertelno?ci, ale r?wnie? jeste?my nape?nieni uczuciem, ?e mo?emy si?ga? do nieba ca?ym naszym ?yciem.
To jest istota naszego ?ycia.