Portugalia bierze udzia? w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej Nauki

rabbi-steinsaltzW 2010 roku rabin Adin Steinsaltz, kt?rego t?umaczenie Talmudu jest najbardziej znane i kt?re nosi jego imi?, wymy?li? coroczne mi?dzynarodowe wydarzenie: ?wiatowy Dzie? ?ydowskiej Nauki. W tym dniu od roku 2013 uczestniczy r?wnie? ma?a spo?eczno?? Bnei Anousim z Belmonte z Portugalii, kt?r? prowadzi i opiekuje si? wys?annik Shavei Israel rabin Elisha Salas.

Tegoroczna impreza skupi?a si? na temacie “Pod tym samym niebem – Ziemia jest pe?na Twych stworze?.” Ten cytat jest fragmentem, kt?ry pochodzi z Ksi?gi Psalm?w (104: 24) i jest jednym z wielu wzmianek w tekstach ?ydowskich na temat pi?kna i ogromu ?wiata i natury.

?ydzi uczestnicz?cy w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej nauki mogli “dowiedzie? si? wi?cej o tym czym jest ekologia i ochrona ?rodowiska, jak wp?ywaj? na ?wiat, oraz jak dba? i piel?gnowa? to co jest dooko?a? t?umaczy? rabin Steinsaltz na swoje stronie internetowej zawieraj?cej materia?y w j?zyku angielskim, hiszpa?skim, rosyjskim i hebrajskim.

Rabin Salas podzieli? dzie? na sesje 30-minutowe prowadzone przez jego uczni?w w portugalskiej miejscowo?ci Seixal. W?r?d temat?w, kt?re zosta?y uwzgl?dnione znalaz?y si? m.in. takie:

?M?dro?ci Zielonej Tory – Rabbi Elisha Salas
?Gojenie: naturalna praktyka? – Pedro Turner
?Sadzenie na przysz?o?? – Andre Tavares Mariano
?Kochaj?c drzewa – Sonia Mota Faria
?Moc sadzenia: doceniaj?c nasiona i sadzonki – Paulo Levy
?W?adca, steward, s?uga: zwi?zek cz?owieka z natur? – De Souza Ildefonso.
?Szmita: cykl odpoczynku i zatrzymania si? – Luis Morao
?Czas na deszczu – Christophe Costa

global-day-jewish-learning-portugal-2014Tematem Dnia Nauki w roku 2015 by?a ?Mi?o???, a roku 2014 ?Herosi i z?oczy?cy?.

M?wimy ?ludzko??? i ?natura? jakby?my my ludzko?? i reszta ?wiata dzia?ali odr?bnie, na dwa r??ne sposoby” pisa? rabin Steinsaltz koncentruj?c si? na ?rodowisku. Ale “ta dychotomia mi?dzy cz?owiekiem a natur? nie jest ani prosta, ani w?a?ciwa. To prawda, przyroda bez udzia?u cz?owieka by?aby zupe?nie inna. Mimo to ludzko??, niezale?nie jaka by nie by?a, nadal jest cz??ci? natury.

Czy definiujemy natur? jako ca?o?? istnienia czy jako zestaw praw, kt?re nim rz?dz? ? nadal jeste?my w niej zawarci?.