Uczniowie Bnei Menasze po raz pierwszy w ?yciu odwiedzaj? Auschwitz

Pi?ciu nastolatk?w z ?ydowskiej spo?eczno?ci Bnei Menashe odwiedzi?o Auschwitz. By?a to cz??? edukacyjnego programu uczni?w 12 klasy, dotycz?cego Holocaustu oraz zbrodni nazistowskich na ziemiach polskich.

Pi?ciu ch?opc?w, kt?rzy dzi?ki pomocy Shavei Israel zrobili alij? z indyjskiego stanu Manipur w ucz? si? obecnie w liceum Abir Yaakov w Nahariya ? mie?cie w p??nocy Izraela.

Co roku na tygodniowe wycieczki do Polski po?wi?cone poznaniu problemu Holokaustu i odwiedzeniu miejsc zwi?zanych z Shoa uczestnicz? tysi?ce uczni?w Izraelskich lice?w. Tym razem jednak po raz pierwszy w takim wyje?dzie wzi??a udzia? grupa ze spo?eczno?ci Bnei menasze.

“Dzi?ki wiedzy jak? zdoby?em na temat Holocaustu czuj? si? bardziej zwi?zany z judaizmem? powiedzia? Yaniv Hoinge. “Ta wiedza daje mi w rzeczywisto?ci silniejsze uczucie mi?o?ci wobec pa?stwa Izrael. Holokaust sprawi?, ?e Izrael sta? si? jeszcze wa?niejszym miejscem dla narodu ?ydowskiego “.

Hoinge pochodzi z Churachandpur i razem z rodzicami zrobi? alij? w roku 2012. Pozostali ch?opcy, kt?rzy polecieli do Polski to bracia Obed i Simeon Lhouvum z Gamgiphai, Manipur, kt?ry te? przylecia? do Izraela w 2012 roku, David Haokip i Tzion Baite, kt?rzy przybyli do kraju z rodzinami w 2014 roku.

Abir Yaakov to szko?a z internatem. Rodziny ch?opc?w ?yj? nieopodal w Migdal ha-Emek, Acre i Ma’alot. Wszystkie spo?eczno?ci imigrant?w Bnei Menashe osiedli?y si? w tych rejonach po zrobieniu aliji z Indii.

Grupa licealist?w z Abir Yaakov wyl?dowa?a w Katowicach i pozosta?a pierwsz? noc w Krakowie. Drugiego dnia pojechali do obozu koncentracyjnego Auschwitz i Birkenau. Szabat sp?dzili w Warszawie.

Wzi?li udzia? w modlitwach w synagodze No?yk?w, zwiedzili miasto i tereny warszawskiego getta. Podczas podr??y grupa odwiedzi?a tak?e stare groby ?ydowskie oraz dwa inne obozy zag?ady – Treblink? i Majdanek
“W czasie Holocaustu, Niemcy i ich kolaboranci wymordowali w Auschwitz miliony ?yd?w w tym cz?onk?w mojej rodziny” powiedzia? za?o?yciel i prezes organizacji Shavei Israel Michael Freund. “Staramy si? pom?c Bnei menasze powr?ci? do narodu ?ydowskiego po tym jak odci?ci byli od niego przez 27 wiek?w. W ramach naszych stara? chcemy, by m?odzi poznali r?wnie? bolesna cz??? ?ydowskiej historii jak? jest Holocaust. By lepiej zakorzeni? si? na nowo w swoim narodzie musz? wiedzie? jaka jest r?wnie? ich przesz?o???.

Freund dodaje: “Walka o przetrwanie nie jest Bnei Menasze obca. W obliczu ogromnego nieszcz??cia na przestrzeni wiek?w uda?o im si? nie zgubi? wiary swoich przodk?w. To r?wnie? sprawia, ?e ta wizyta w Polsce ma dla nich tak silne znaczenie. Przypomina im o niezniszczalnym duchu narodu ?ydowskiego?

Bnei Menasze s? potomkami plemienia Menaszego – jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion wygnanych przez asyryjskie imperium z Ziemi Izraela ponad 2700 lat temu.

Do tej pory ok. 3000 ludzi z plemienia Bnei Menasze zrobi?o alij? dzi?ki Shavei Israel. Kolejnych 7000 nadal czeka w Indiach na swoj? szans? powrotu.