Bet El odzyskane – Paraszat Wajiszlach

John Milton w swoim najs?ynniejszym poemacie: Raj Utracony, opisuje dramat zwi?zany z grzechem Adama i Ewy oraz ich wydaleniem z ogrodu Eden. Jednak mniej znane jego dzie?o odnosi si? do pr?b podejmowanych przez Adama i Ew?, a mo?e i ich prekursor?w, by powr?ci? do ?ask Bo?ych i “odzyska?” utracony skarb. Uwa?am ten temat za adekwatny, gdy rozwa?amy zagadkowe “podw?jne” objawienie si? Boga Jakubowi w Bet El.

We?my pod uwag?, ?e w rozdziale 28 Jakub napotyka miejsce zwane Luz, gdzie B?g objawia si? mu podczas snu i rozwiewa jego obawy zwi?zane Ezawem i obiecuje mu, ?e b?dzie dziedziczy? ziemi? Izraela. Jakub dostaje r?wnie? obietnic?, ?e sam B?g b?dzie chroni? go po drodze. Jakub budzi si? nast?pnego ranka i chwali Boga, buduje pomnik Boga i zmienia nazw? miejsca na Bet El (Ksi?ga Rodzaju 28: 11-22).

Teraz zwr?? uwag?, ?e 20 lat p??niej, po powrocie do Izraela, Jakub po raz kolejny ma objawienie od Boga, w miejscu zwanym Luz czyli Bet El. B?g ponownie obiecuje mu, ?e b?dzie dziedziczy? ziemi? Izraela, B?g b?dzie go chroni? (Ksi?ga rodzaju 35: 1- 7), a on ponownie buduje pomnik w tym miejscu i nazywa je El-Betel!

Ile razy mo?na zmieni? nazw? miasta? Ile razy Jakub musi otrzyma? obietnic? ochrony od Boga? Dlaczego to musi si? wydarzy? a? dwa razy? Dlaczego po dwudziestu latach od pierwszego objawienia Jakub musi do?wiadczy? je po raz drugi?

Odpowied? jest dla mnie jasna: Jakub otrzymuje pierwsze objawienie, a Izrael otrzymuje drugie! Konieczno?? powt?rzenia obietnicy wynika z faktu, ?e sam Jakub by? niezadowolony za pierwszym razem. Przypomnijmy, ?e po tym jak B?g obiecuje Jakubowi wszystkie te rzeczy we ?nie budzi si? rano Jakub i ?lubuje, ?e B?g pozostanie u jego boku, ale nie ten kochaj?cy i mi?osierny B?g, kt?ry obdarzy? b?ogos?awie?stwem m?odego cz?owieka, kt?ry po prostu zgrzeszy? wobec swojego brata i ojca, lecz Jakub prosi o Boga, by go chroni?, o Boga sprawiedliwego i prawego, kt?ry chroni? Izaaka i Abrahama!

Te dwadzie?cia lat to okres intensywnego wzrostu duchowego w atmosferze antagonistycznym do Boga, prawdy i Izraela. Lawan walczy z?bami i pazurami by odwr?ci? Jakuba od tych warto?ci, ale Jakub go pokona?. Jakub naucza swoj? rodzin? o warto?ci boskiej sprawiedliwo?ci, uczy ich o po?wi?ceniu, sk?adaniu ofiar o sprawiedliwo?ci i ostatecznie o warto?ci Erec Izrael w ich ?yciu.

Jakub nawraca si? i prawdziwie kontynuuje sprawiedliwo?? swojego ojca i dziadka, a zatem zas?uguje na kolejn? podr?? do Luz, na kolejne spotkanie z Bogiem. Tym razem jednak nie jest to B?g mi?osierdzia, kt?ry przychodzi, aby pocieszy? Jakuba, ani te? nie znajdujemy si? w przypadkowym miejscu. Wprost przeciwnie, B?g wzywa Jakuba, aby powr?ci? do pierwotnego punktu objawienia gdzie jego podr?? rozpocz??a si? do “odzyskania” Bet El. Tym razem objawienie nie nadchodzi podczas snu, lecz jego oczy s? szeroko otwarte i jest gotowy do przyj?cia nowego imienia ? Izrael ? ?ty kt?ry walczy?e? z Bogiem i lud?mi, i potrafisz temu podo?a?”!

W?a?nie z tego powodu B?g musi zawr?ci? Jakuba do dok?adnie tego miejsca, w kt?rym pierwsze, jeszcze nie idealne objawienie mia?o miejsce. To prawdziwe nawr?cenie: gdy powracasz do miejsca, w kt?rym rozpocz??e? swoj? podr??, ale tym razem ju? z lepiej rozwini?t? osobowo?ci? i w statusie godnego nowej nazwy ? wtedy jeste? naprawd? godny objawienia Bo?ego!

Jakub wychodzi z tego spotkania wa?ny ale jednocze?nie g??boko zraniony ?mierci? Racheli. Jego ?ycie nie b?dzie usiane r??ami; b?dzie nadal musia? walczy?, ale jednocze?nie stworzy podwaliny przysz?o?ci narodu ?ydowskiego.

Wszyscy jeste?my Jakubem; wszyscy jeste?my Izraelem. Identyfikujemy si? z walk? Jakuba, poniewa? i my walczymy. Z tego powodu Jakub zawsze mnie inspirowa? do na?ladowania go, aby nie popa?? rozpacz moich niesp?jno?ci, ale pocieszy? si? wiedz?c, ?e B?g wyci?ga do nas obie r?ce, jedn? z niesko?czonym mi?osierdziem a drug? z majestatyczn? sprawiedliwo?ci? i prawd?. Czasami w naszym ?yciu b?dziemy cieszy? si? ciep?ym u?ciskiem naszego mi?osiernego Boga; innym razem b?dziemy musieli pobra? lekcj? jak? Jakub otrzyma? od Boga i zrozumie? ,?e B?g nie zaakceptuje takiego poziomu i oczekuje by?my bardziej si? postarali i szukali dalej. Staramy si? te? zmieni? nasze imiona, aby by? godnym “nowego utworu” nowego intensywniejszego objawienia, nowego pocz?tku w naszym duchowym rozwoju.

?Potem B?g oddali? si? od niego z tego miejsca, na kt?rym przemawia? do niego [do Jakuba]” (Ksi?ga Rodzaju 35:13). Spotkanie by?o celowo zaaran?owane w dok?adnie tym samym miejscu, gdzie dokona?o si? pierwsze objawienie, kt?re wyzwa?o Jakuba do naprawy, konfrontacji, zmaga? i podr??y, do rozwoju, kt?ry pozwoli mu na stanie si? godnym drugiego objawienia, podczas kt?rego ponownie nazwie to miejsce Bet El – dom Boga sprawiedliwo?ci i prawdy. I on tego dokona?!

One thought on “Bet El odzyskane – Paraszat Wajiszlach

  • December 16, 2016 at 11:02 am
    Permalink

    Wg mojej interpretacji to niezupe?nie si? zgadza. Poniewa? ta walka z Bogiem, czlowiekiem odby?a si? po drugiej stronie “wody” czyli rzeki Jabok, to co? w rodzaju jak ?yd mieszkaj?cy w USA, ktoremu tam dobrze si? powodzi i zdecydowa? si? na powr?t do Izraela. On nie jest ju? ?adnym ?ydem on jest Izraelem. Jakub zostawi? rodzin? rozbit? w 2 obozach i uda? si? za t? rzek? niez heroizmu, ale ze strachu. Zosta? Izraelem to jest ogromny Heroizm!!!

Comments are closed.