Nowo?ci z ?odzi

 

Spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi ro?nie. Przybywaj? nowe twarze, miejsce przyci?ga ludzi z innych miast. Podczas ?wi?t nie brakuje ludzi przy sto?ach, ani r?k do pomocy podczas przygotowa? posi?k?w.

Po cotygodniowych nabo?e?stwach mo?na do??czy? do spo?eczno?ci podczas pi?tkowych kolacji i sobotnich ?niada?. Czasem go?cie ca?kiem wype?niaj? sal?, innym razem towarzystwo jest skromne przypominaj?c na kszta?t du?? rodzin?. Nigdy jednak nie braknie miejsca dla przyby?ych ? ?lokals?w?, go?ci z innych miast czy z zagranicy.

W tym roku Gmina ?ydowska w ?odzi go?ci?a grup? z Norwegii z naczelnym rabinem Oslo na czele oraz prawie 40 os?b z JCC Krak?w ? niestety nasz wys?annik rabin Avi Baumol nie m?g? do??czy? do wycieczki.

Poranne kidusze to czas na ma?e lehajm robione na winie lub ch?tniej na koszernej (nawet na pesach) ?liwowicy produkowanej w ?odzi, w?dce czy whisky. Przy domowym cie?cie lub sklepowych dobrodziejstwach mo?na porozmawia? o rzeczach dla spo?eczno?ci wa?nych. To miejsce na Dwar Tor? rabina Dawida Szychowskiego, troch? halachy, opowie?ci chasydzkie i midrasze.

W ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel pojawiaj? si? nowe dzieci ? nadal jednak maluch?w w Matanelu nie jest du?o. Dzi?ki niewielkiej liczebno?ci atmosfera jest wyj?tkowa. Dzieci na co dzie? ucz? si? bardzo du?o ? spraw zwi?zanych z judaizmem, ale te? z przedszkolnej podstawy programowej. Poznaj? literki alef i bet oraz ?a? i ?b?. Ucz? si? piosenek hebrajskich i wierszy Tuwima. Robi? ozdoby do suki i kolorowe chanukije oraz wyklejaj? witra?e w kszta?cie rybek czy klej? ba?wanki. Chodz? do biblioteki, zoo, muzeum i na d?ugie spacery. Niedawno odwiedzi?y dentyst?, kt?ry pokazywa? im dentystyczny fotel i uczy? jak my? z?by. Na co dzie? przedszkolaki maj? du?o kontaktu z zreszt? spo?eczno?ci ?ydowskiej ? z seniorami, kt?rzy w jadalni pij? rano herbat? i ze studentami, kt?rzy popo?udniu przychodz? si? spotka?. ?Przedszkole? bierze udzia? r?wnie? w przygotowywaniu ?wi?t (na tyle na ile mo?e), a nawet szabat?w (nakrywanie do szabatowego sto?u to dzieci?ca specjalno??). Raz uda?o im si? nawet upiec pachn?ce cha?ki innym razem s?odkie ciasteczka w kszta?cie przypominajacym hebrajski alfabet.

Pa?dziernik jak i w innych ?ydowskich spo?eczno?ciach tak i w ??dzkiej Gminie by? intensywnym miesi?cem ? od ?wi?tecznego posi?ku, poprzez modlitwy do kolejnej uroczystej wieczerzy. W tym czasie rabin Szychowski wielokrotnie m?wi? publicznie przed nie?ydowska publiczno?ci? na temat znaczenia ?ydowskich ?wi?t? – m.in. podczas wydarze? organizowanych w Zgierzu przez Towarzystwo Spo?eczno-Kulturalne ?yd?w odzia? ??dzki oraz w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Dzi?ki codziennej opiece w ?przedszkolu? Matanel rodzice mogli bra? udzia? w modlitwach ?wi?tecznych. Dla kilku matek Jom Kippur w tym roku nie by? wcale taki trudny ? bez biegaj?cych dooko?a maluch?w ?atwiej by?o im po?ci?. W pa?dzierniku mia?o miejsce r?wnie? kilka rocznic zwi?zanych z Shoa ? m.in. 72 rocznica likwidacji ??dzkiego getta, 75 rocznica transportacji ?yd?w do Ghetta w ?odzi. Zar?wno prezes gminy Jozef Weininger jak i rabin ?odzi Dawid Szychowski wraz z innymi cz?onkami spo?eczno?ci zydowskiej na owych uroczyto?ciach byli, jeden przemawia?, drugi odmawia? kadisz.

W ??dzkiej gminie od niedawna dzia?a sto??wko-restauracja, w kt?rej podawane s? codziennie koszerne ?niadania oraz jest mo?liwo?? zjedzenia domowego, ?wie?ego obiadu. W sto??wko-restauracji go?cili ju? przedstawiciele MemoShoa z Luxemburga oraz grupa Rafael z Izraela.

W GW? w ?odzi otwarte zosta?o r?wnie? Biuro Rabina, w kt?rym nasz wys?annik rabin Dawid Szychowski przyjmuje od poniedzia?ku do czwartku w godzinach 13.00 ? 17.00.

Iehuda Katz