Paraszat Szmot

moses-in-a-basket-2

Na pocz?tku parszy Szmot c?rka faraona otwiera kosz, w kt?rym le?y Moj?esz. Lituje si? nad nim m?wi?c: (Szmote 2: 6) “On jest z Hebrajczyk?w.” Czego dowiadujemy si? z jej s??w? W?a?nie Tora powiedzia?a nam, ?e ojciec ch?opca i matka byli z pokolenia Lewiego ? czytelnik ju? wie, ?e ch?opiec jest ?ydem. Jej stwierdzenie nie mam nam m?wi? nic nowego o Moszem lecz o niej samej. Widzia?a ?ydowskiego ch?opca. Mimo, ?e jej w?asny ojciec nakaza? zamordowanie wszystkie ?ydowskie niemowl?ta p?ci m?skiej zlitowa?a si? nad maluchem i nie tylko darowa?a, ale te? ocali?a jego ?ycie opiekuj?c si? nim. By?y to pierwsze prze?ladowania w ?ydowskiej historii, a c?rka faraona by?a pierwsz? w historii osob? sk?onn? zaryzykowa? swoim ?yciem, aby ocali? ?yda z tyranii egipskiej nienawi?ci i antysemityzmu. C?rka faraona by?a pierwsz? po?r?d Sprawiedliwych W?r?d Narod?w ?wiata.

Dlaczego w zasadzie w Torze zawarte jest dzieci?stwo Moj?esza? Dlaczego nie mo?na by?o zacz?? od momentu p?on?cego krzewu i nawo?ywa?, by ocali? lud Izraela? Opowiadaj?c nam histori? heroizmu i empatii c?rki faraona mo?emy zobaczy?, ?e nasz ca?y nar?d istnieje dzi?ki odwadze jednej kobiety – nie-?yd?wki, kt?ra ryzykowa?a swoje ?ycie, aby uratowa? ?ydowskiego ch?opca. ?ydzi dzisiaj istniej? z powodu tej jednej Sprawiedliwej W?r?d Narod?w ?wiata, nasze wyzwolenie rozpoczyna si? jej aktem odwagi.
W ca?ej naszej historii byli?my n?kani przez liczne okresy nietolerancji i antysemityzmu w??cznie z Holokaustem europejskich ?yd?w b?d?cym ostatecznym wyrazem tej nienawi?ci. Te okresy ciemno?ci rozja?nia?o ?wiat?o akt?w mi?o?ci naszych nie?ydowskich s?siad?w.
Przes?aniem Parszy Szmot jest to, ?e jeste?my winni wszystkim tym ludziom i ich rodzinom nasz? dozgonn? wdzi?czno?? ? istnienie naszego narodu jest ze wzgl?du na ich gotowo?? do po?wi?cenia wszystkiego.
Ksi?ga Szmote jest ksi??k? o naszym odkupieniu; przedstawia model ca?ej ?ydowskiej historii, a tym samym naszego ostatecznego wykupienia ? niech przyjdzie szybko. Widzimy wi?c, ?e u podstaw naszego odkupienia jest bezinteresowne i ofiarne dzia?ania nie-?yd?w. Dlaczego nasze odkupienie rozpoczyna akt chedsed czyli dobroci kogo? kto do naszego narodu nie nale?y? Aby pokaza? nam, ?e nasze odkupienie nie tylko ogranicza si? do nas samych i nie b?dzie tylko dzi?ki naszym dzia?aniom. Nasze wykupienie sko?czy si?, gdy obejmie ca?y ?wiat. Nasze pragnienie odkupienia nie b?dzie zaspokojone dop?ki to pragnienie nie b?dzie dotyczy? zbawienia wszystkich.

Szabat Szalom
Z mi?o?ci?
Yehoshua