Co to jest boja?? Bo?a? – Paraszat Waera

hailstorm-biblical

Jak zdefiniowa? boja?? Bo??? Cz?sto m?wimy o pragnieniu bycia pobo?nym. Ale co to znaczy? Wierne wype?nianie przykaza?? Pokora? Dobroczynno??? Ksi?gi o moralno?ci definiuj? poj?cie pobo?no?ci w pewien spos?b, a ksi?gi m?dro?ci definiuj? to poj?cie jeszcze inaczej. Tora nakazuje nam pobo?no??, ale nie wyja?nia nam, co to jest i jak osi?gn?? ten wznios?y idea?. “A teraz, Izraelu, Pan B?g tw?j prosi was by?cie si? go bali ?”; “Teraz wiem, ?e boisz si? Boga”; “prosty cz?owiek i bogobojny”.

Mo?na rozwin?? koncepcj? pobo?no?ci, w taki spos?b, ?e tylko niezwykli cadycy, ?wi?ci i sprawiedliwi b?d? w stanie to osi?gn??. Mo?na te? uj?? to inaczej:

Parasza m?wi nam o plagach, jakie spad?y na Egipt, a tak?e o pouczeniu, jakie otrzymali?my. Wiemy o tym, ?e wielokrotnie B?g poucza faraona, gdy Moj?esz staje przed faraonem, i m?wi: “B?g Hebrajczyk?w objawi? si? nam?. Jak reaguje na to faraon? Faraon odpowiada: ?kim jest ten B?g, ?e powinienem go s?ucha?, nie znam go i ludu Izraela nie wypuszcz??.

Jakie zadanie stoi przed Moj?eszem poza wyprowadzeniem Izraelczyk?w z Egiptu?

?Tak m?wi Pan: Po tym poznasz, ?e Ja jestem Panem?. (Ksi?ga Wyj?cia 7:17)

?Lecz oddziel? w tym dniu ziemi? Goszen, kt?r? zamieszkuje m?j lud, a nie b?dzie much, aby? wiedzia?, ?e Ja, Pan, rz?dz? w ca?ym kraju?. (Ksi?ga Wyj?cia 8:18)

?Poniewa? tym razem ze?l? wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje s?ugi i na tw?j lud, aby? pozna?, ?e nie ma r?wnego Mi na ca?ej ziemi?. (Ksi?ga Wyj?cia 9:14)

B?g objawia si? za po?rednictwem Moj?esza w spos?b niezwyk?y oraz straszny (zale?y od punktu widzenia) i informuje, uczy, wychowuje faraona i Egipt, ?e maj? dr?e? przed Bogiem. Je?li tak, to jak to zasugerowa? m?j dziadek, rabin Josef Baumol b?ogos?awionej pami?ci, aby dowiedzie? si? wa?nej ?yciowej kwestii ? co to jest pobo?no??, musimy z bliska przyjrze? si? jednemu wydarzeniu z tej paraszy, mianowicie gradobiciu.

Jak ju? wspomnia?em, plagi pojawiaj? si? by za po?rednictwem Moj?esza g?osi? imi? Boga w ?wiecie. Ale przy pladze gradobicia nast?puje znaczna zmiana. Do tej pory plagi to by? dialog pomi?dzy Bogiem a faraonem. A teraz jest to wypowied? Boga do samego serca, jego s?ug, jego ludu.

Jaka nauka p?ynie z gradobicia?

W por?wnaniu do reszty plag, tutaj B?g ostrzega i poucza nie tylko s?ugi faraona. Je?li wiesz, czego B?g oczekuje i ?e to jest jego dzie?o, a nic nie czynisz to znaczy, ?e nie jeste? bogobojny.

?Kto ze s?ug faraona zl?k? si? s??w Pana, schroni? s?ugi swoje i byd?o do dom?w? (Ksi?ga Wyj?cia 9:20)

Kto si? boi Boga, reaguje dzia?a. I dalej Tora m?wi:

?Ale kto nie wzi?? sobie s??w Pana do serca, zostawi? s?ugi swoje i byd?o na polu? (Ksi?ga Wyj?cia 9:21)

Gdy cz?owiek nie jest bogobojny, to znaczy nie zwraca uwagi na nic, nic go nie obchodzi, nie reaguje, nic go nie porusza.

Wspominam mojego dziadka ?

Szczeg?lnie w tym tygodniu ?

Przed nami jako cz?owiekiem oraz rodzicem stoi zadanie jak wyrazi? nasz? trosk? i ?yczliwo?? do ?wiata oraz ludzko?ci. Musimy zrozumie?, ?e mo?emy spe?ni? oczekiwanie Boga co do bogobojno?ci poprzez okazanie troski, opieki i piel?gnacji, w sprawach i w zakresie realnym w naszym ?yciu.