AVITAL HNAMTE ? historia z plemienia Bnei Menashe. Wiara tryumfuje nad dyskryminacj?

Gdy mieszkaj?ca w Indiach nastoletnia Avital Hnamte z plemienia Bnei Menasze zacz??a publicznie m?wi? o sobie jako o ?yd?wce napotka?a wrogo?? i niech??. “Dzieciaki w mojej szkole nie kry?y nienawi??” wspomina? Avital. “Nazywali mnie autsajderk?, nie-chrze?cijank? czy po prostu ?ta inna?. Mimo, ?e wszyscy byli?my w tym samym kolorze sk?ry, a szko?a nie by?a religijna wyr??nia?am si?. To naprawd? bola?o. Wielu moich szkolnych przyjaci??, kt?rzy nie s? cz??ci? spo?eczno?ci ?ydowskiej nadal czuj? do mnie dystans?. Ale Avital mia?a rodzin?, kt?ra pomog?a jej by? siln?.? Mimo, ?e by?o jej ci??ko doros?a w tym nieprzychylnym otoczeniu. Gdyby nie wsparcie rodziny na pewno by?oby jej jeszcze trudniej.

Dzi? Avital jest 32-letni? matk? dw?ch syn?w. Mieszka w Aizawl, stolicy p??nocno-indyjskiego stanu Mizoram. Ale ju? nie na d?ugo. W ci?gu zaledwie kilku tygodni, Avital i jej rodzina b?d? w samolocie do Izraela. B?d? cz??ci? ostatniej grupy blisko 100 os?b z plemienia Bnei Menasze, kt?rzy dzi?ki Shavei israel zrobia alij?.

Avital i jej rodzina – rodzice i dw?ch m?odszych braci – powr?cili do swoich ?ydowskich korzeni i zacz?li przestrzega? wszelkich religijnych zasad i ?ydowskich zwyczaj?w. To postawi?o ich w sytuacji odmie?c?w r??ni?cych si? od otoczenia.”W Indiach, przestrzegania prawa koszerno?ci oraz trzymanie szabatu oraz obchodzenie ?ydowskich ?wi?t jest bardzo trudne? – przyznaje Avital. Najbli?szy synagoga w Aizawl jest zbyt daleko od rodzinnego domu, aby do niej chodzi?. “Jednak pomimo wielu trudno?ci z jakimi borykamy si? na co dzie? wszyscy wierzymy w Wszechmocnego B-ga naszego praojca Awrahama.? Wiara pomaga?a mi i nadal pomaga znosi? wszelkie cierpienia. Moj? dewiz? ?yciow? jest, aby zawsze ufa? Haszem? – dodaje.

Shavei Israel odegra?o bardzo du?? rol? w podtrzymywaniu wiary Avital i jej rodziny. “Shavei Israel od lat wspiera nas finansowo, emocjonalnie i duchowo” m?wi kobieta. “Organizacja zapewni?a naszej spo?eczno?ci miejsce w kt?rym mo?emy si? spotyka?, rozmawia? i uczy? si? o ?ydowskich zwyczajach i praktykach”. Na przyk?ad dzi?ki Shavei Israel Avital mog?a co roku bra? udzia? w Purimowej zabawie, kt?ra odbywa?a si? we wsp?lnocie. “Moi bracia, kuzyni i przyjaciele bior? w niej udzia?” dodaje. “?wi?to Purim to dla mnie najistotniejsze i niezapomniane prze?ycie zwi?zane ? towarzyszy?o mojemu dorastaniu i na zawsze zostanie w mojej pami?ci jako co? wyj?tkowego?.

Avital od wielu lat marzy o tym, by zrobi? alij?. Chce prze?y? swoje ?ycie w Ziemi Izraela z pe?ni? zdrowego umys?u, cia?a i duszy. “Jestem pewna, ?e alija podniesie moje duchowe wierzenia i zmieni mnie na lepsze. To, ?e zostali?my wybrani i ?e mo?emy zrobi? alije jest prawdziwym darem z niebios ? darem w du?ej mierze mo?liwym dzi?ki dobremu sercu Shavei Israel. Mimo wszystko oczywi?cie nie b?dzie ?atwo zostawi? kraj, w kt?rym si? wychowa?o i ?y?o tak d?ugo?.

Avital zostawi w Iniach rodzic?w, braci i ich rodziny, wuja i jego rodzin? ? wszystkich, kt?rych kocha i na kt?rych jej zale?y. ?B?d? te? t?skni? za soczyst? zieleni? indyjskich g?r? – dodaje. Avital pracowa? ju? w wielu zawodach. By?a nauczycielk?, fryzjerk? i kuchark?. Ma nadziej?, ?e w Izraelu uda jej si? znale?? podobna prac?. Cho? otwarta jest r?wnie? na nowe mo?liwo?ci. Wcze?niej jednak chce sko?czy? kurs hebrajskiego zwany ulpanem, by m?c swobodnie pos?ugiwa? si? tym j?zykiem.

To co dzieje si? w Izraelu ? wszelkie konflikty i wa?nie nie umykaj? uwadze Avital. Troch? si? boi pa?stwa, kt?re ?yje w stanie wojen. Ca?e ?ycie wychowa?a si? w Indiach, wi?c nie bardzo wie czego si? spodziewa? po zupe?nie innym pa?stwie. “Ale to wszystko nie sprawia, ?e nie chc? przyjecha? do Erec Israel. Wiem, ?e mimo wszystko w?a?nie tam jest pok?j.”

Przede wszystkim Avital wie, ?e b?dzie w stanie ?y? pe?ni? ?ycia ?ydowskiego o czym tak d?ugo marzy?a, a co wype?nia j? nadziej? i dum?. “Pr?bowa?am jak mog?am przestrzega? ?ydowskich prawa w Indiach. Sama siebie pcha?am w kierunku micw i judaistycznych praktyk? – zapewnia. Teraz jednak wszystko b?dzie znacznie bardziej naturalne. Nie mog? si? doczeka?!? dodaje podekscytowana. ?Zw?aszcza ?ciana P?aczu napawa mnie wielkim wzruszeniem. I morze!?

Dajmy b?ogos?awie?stwo organizacji Shavei Israel oraz Avital i jej rodzinie. Oby jej synowie nigdy nie musieli stawia? czo?a dyskryminacji do czego zmuszona by?a ich matka. Nie ma s?odszej nagrody za niez?omno?? i nieprzejednanie dzielnej Avital ni? mo?liwo?? ?ycia w Izraelu!