Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Ponad 500 lat po wyp?dzeniu ?yd?w z Sycylii, ma?a spo?eczno?? ?ydowska w Palermo by?a gotowa, by ?wi?towa? otwarcie pierwszej synagogi od czas?w hiszpa?skiej inkwizycji. Podczas ceremonii, kt?ra odby?a si? w czwartek, 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice oficjalnie przekaza? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek nale??cy wcze?niej do klasztoru ?w Nicolo Tolentino. Ko?ci?? zosta? on zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Data przekazania budynku spo?eczno?ci ?ydowskiej jest znacz?ca: jest to rocznica wydalenia ?yd?w z W?och. 12 stycznia 1493 roku rozkaz wyda?a kr?lowa Kastylii Izabela I i kr?l Aragonu Ferdynand. “Gdy tylko dowiedzia?em si? jaka jest historia Sycylii uzna?em, ?e nale?y jak najszybciej stworzy? podstawy do powstania pierwszej wsp?lnoty ?ydowskiej w Palermo od ponad pi?ciu wiek?w” ? m?wi przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. “Uroczysto??, kt?ra ma teraz miejsce jest szalenie wa?na. Ustanawiamy wraz z ISSE (Sycylijski Instytut Judaistyki) pierwsz? synagog? w Palermo wraz z ?ydowskim domem studi?w. Jestem bardzo wzruszony, ?e budynek b?dzie sta? blisko miejsca, w kt?rym niegdy? by?a Wielka Synagoga. Jestem r?wnie? wdzi?czny arcybiskupowi Palermo za wizj?, kt?re ma i za odwag?, by zrobi? tak wielki gest pojednania w kierunku narodu ?ydowskiego? – kontynuowa? Freund podczas uroczysto?ci.

Lokalna spo?eczno?? ?ydowska w Palermo jest ma?a, liczy zaledwie 60-7o ludzi. Ma jednak bardzo dynamicznego i charyzmatycznego lidera ? emisariusza Shavei Israel rabina Pinhasa Punturello, kt?ry zostanie rabinem nowej synagogi.

“To cud, ?e po ponad 500 latach na Sycylii wci?? s? ludzie dumni ze swoich ?ydowskich korzeni. S? ?wiadectwem tego, ?e ani wydalenie ani Inkwizycja nie s? w stanie ugasi? wiecznej iskry ?ydowskiej, kt?ra p?onie w ich sercach?. – powiedzia? “Freund. “Z Bo?? pomoc?, d?wi?ki hymn?w i modlitw ?ydowskich Sabbath po raz kolejny us?ysze? na ulicach Palermo.”
Informacje o otwarciu nowej synagogi na Sycylii zatoczy?y szeroki kr?g.

Ukaza?y si? na jej temat artyku?y w takich gazetach jak:

The Jerusalem Post
The Times of Israel
Israel National News
The Yeshiva World