Podw?jna Bat Mitzwa w Krakowie

Przeszuka?em archiwum i nie znalaz?em ?adnej wzmianki o podw?jnej Bat Micwie w Krakowie ? taka nie mia?a miejsca nigdy! Nie jest to niczym niezwyk?ym. Poj?cie Bat Micwa jest stosunkowo nowe. Wyst?puje g??wnie w drugiej po?owie XX wieku. Pojawi?o si? pocz?tkowo w Europie i szybko przenios?o si? do Ameryki, gdzie sta?o si? przyj?t? praktyk? dla wszystkich m?odych dziewcz?t ?ydowskich (by? mo?e z wyj?tkiem ultraortodoksi). Zrozumia?e jest, ?e taka siostrzana celebracja nigdy nie mia?a miejsca. W Krakowie podczas Holocaustu zgin??o jej 60.000 ?ydowskich mieszka?c?w. Cho? w okresie re?imu komunistycznego w latach 1945-1990 wci?? istnia?a ma?a spo?eczno?? ?ydowska publiczne praktyki religijne by?y rzadkie poniewa? antysemityzm by? powszechny.

W ci?gu ostatnich 20 lat wiele si? zmieni?o w Krakowie. Dzisiaj jest kwitn?ca (cho? nadal ma?a) spo?eczno?? sk?adaj?ca si? z ocalonych z Holokaustu, kt?rzy wreszcie mog? publicznie by? tym kim s?, a tak?e wielu m?odych Polak?w, kt?rzy niedawno odkryli swoje ?ydowskie korzenie. JCC Krak?w jest o?rodkiem dzia?alno?ci ?ydowskiej, kt?re odwiedza rocznie ponad 100 tysi?cy turyst?w ? przychodz? by by? ?wiadkami ?ycia ?ydowskiego!

dsc_0055

M?wi?c o ?yciu ?ydowskim mamy na my?li takie uroczysto?ci jak wesela, obrzezania i oczywi?cie Bat i Bar Mitzwy. Dasza i Mesia Makosz by?y pierwszymi bli?niaczkami, kt?re do?wiadczy?y r?wnolegle tego wspania?ego wydarzenia. Aby znale?? idealny spos?b na uczczenie tej wspania?ej imprezy oraz zjednoczenie z tej okazji ca?ej spo?eczno?ci w Krakowie przez rok pracowa?em z dziewczynkami i ich mam? Perl.

Nasze pierwsze spotkanie odby?o si? ponad rok temu. Wtedy razem z Perl podj?li?my decyzj?, ?e pierwszym krokiem do Bat Mitzwy jest regularna nauka judaizmu. Zacz?li?my specjalne zaj?cia, kt?re odbywa?y si? w ka?d? niedziel? ? przede wszystkim wszelkie podstawy judaizmu jak i my?li judaistyczne, kt?re szczeg?lnie przypad?y dziewczynom do gustu. Skupili?my si? te? na poj?ciu i znaczeniu Hawdali ? wsp?lnie zdecydowali?my, ?e uroczysto?ci odb?d? si? w sobot? po szabacie.

Miejscem uroczysto?ci mia?a by? relatywnie m?oda jak na Krak?w Synagoga Tempel ? budowla wzniesiona w 1861 roku? jest jedn? z m?odszych tego typu. Najstarsza synagoga pochodzi z XV wieku. Ostatnim rabinem synagogi a? do 1936 roku by? Ozjasz Thon – charyzmatyczny nowoczesny lider krakowski. Ten gor?cy syjonista mia? nawet okazj? spotka? si? z Herzlem podczas jego kampanii na rzecz ojczyzny ?ydowskiej.

W Krakowie mamy wielkie szcz??cie, ?e dw?ch r??nych rabin?w ?yje w zgodzie ? ja – ortodoksyjny rabin, wys?annik Shavei Israel oraz wys?annik Chabadu rabin Eliezer Gurary. Wsp?lnie modlimy si? podczas ka?dego szabatu. Rozpocz?li?my r?wnie? codzienn? nauk? w nowo otwartym kolelu. Poprosi?em rabina Gurarego, aby rozpocz?? uroczysto?? omawiaj?c znaczenie Hawdali dla Izraela, poniewa? oddziela ?wi?to?? szabatu od reszty tygodnia.

Dasza i Mesia razem pi?knie od?piewa?y hawdalow? piosenk? i razem stoj?c przed Ark? wyrecytowa?y wraz ze spo?eczno?ci? modlitw? Szma. M?wi?em o historycznym momencie, w kt?rym te dwie m?ode damy si? znalaz?y oraz o odpowiedzialno?ci jaka teraz na nich spoczywa. Wspomnia?em kilka prawych kobiet, kt?re mia?y ogromny wp?yw na judaizm w Polsce ? takich jak wyj?tkowa i heroiczna Sarah Shenirer.

Po ta?cach i otwarciu niekt?rych prezent?w wszyscy go?cie poszli do JCC na imprez?! Dyrektor Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej w Krakowie Jonathan Ornstein uwa?a, ?e takie wydarzenia jak przyj?cie bat micwowe s? jedn? z misji JCC. Tak prze?omowy moment w ?yciu tych dziewczyn, ale te? w ?ydowskim Krakowie zwiastuje nadej?cie kolejnych uroczysto?ci tego typu.

16427631_1523978207620262_1364398420789515653_n

Nie tylko ostatnia bat micwa wpisa?y si? w kalendarz JCC. Ju? niebawem zostanie w nim otwarte ?ydowskie przedszkole nazwane ?Frajnd? (rado??).

Wiem, ?e Krak?w nie wr?ci do wspania?ego rozkwitu ?ycia ?ydowskiego, jakie mia?o miejsce w XVI wieku. Ale takie osoby jak Perl i jej c?rki, kt?re s? dumne ze swojego pochodzenia napawaj? mnie otuch?, ?e wiek XXI wcale nie musi dla ?yd?w w Krakowie by? taki z?y!

http://blogs.timesofisrael.com/a-double-bat-mitzvah-in-krakow/