Jak przestrzeganie szabatu doprowadzi?o do zrobienia Aliji!

W zimie, gdy s?o?ce coraz kr?cej ?wieci, a pi?tkowe popo?udnie zaczyna si? coraz wcze?niej religijni ?ydzi mieszkaj?cy w diasporze maj? ten sam problem. Musz? wyj?? z pracy wcze?niej, d?ugo przed swoimi kolegami, by zd??y? do domu na szabat. I nie wa?ne gdzie mieszkasz. Czy jest to Indiana czy Indie zawsze musisz si? t?umaczy? z tego co robisz, kim jeste? i czemu potrzebujesz tych kilku godzin wolnego, gdy inni nadal pracuj?. Co jaki? czas podczas ?ydowskich ?wi?t ka?dy pracownik jest zmuszony, by bra? kolejne wolne dni i znowu t?umaczy? si? przed prze?o?onym. Dlatego tez wielu ?yd?w mieszkaj?cych poza Izraelem decyduje si? na w?asny biznes.

To te? by?o g??wnym powodem dla kt?rego Lyon Fanai ? mieszkaniec Indii – otworzy? niezale?ny sklep z cz??ciami do komputer?w. “Proszenie o dwa dni wolnego ze wzgl?du na ?wi?ta ?ydowskie by?o zawsze bardzo problematyczne? – opowiada? Fanai dziennikarzom Shavei Israel. ?Ostatecznie zdecydowa?em si? otworzy? w?asn? firm? gdzie sam sobie by?em szefem?. Przez d?ugi czas by? wolny. A? w ko?cu znowu pojawi? si? problem niepracuj?cego szabatu kiedy to dzia?a? jako sekretarz w dobroczynnej organizacji.

“T?umaczy?em kolegom, ?e nie b?d? m?g? przychodzi? na spotkania w sobot? oraz w ?wi?ta? – m?wi nam Fanai. ?Chocia? wszyscy zadawali mn?stwo pyta? i bardzo chcieli wiedzie? jakie s? tego powody i tak czu?em si? zupe?nie niezrozumiany. Wtedy zrozumia?em, ?e jest tylko jedno miejsce na ziemi, gdzie prawdziwie mog? ?y? jak chc? nikogo nie dziwi?c?. Gdy Fanai zdecydowa? si? zrobi? Alij? wiedzia? ju?, ?e Shavei Israel pomaga ludziom takim jak on – z plemienia Bnei Menasze. Min??o prawie 15 lat zanim Fanai poczu?, ?e jest got?w na przeprowadzk?, ?e mo?e przenie?? si? do Izraela. Obecnie m??czyzna jest jednym z ostatniej grupy prawie 100 os?b z Bnei Menasze, kt?rzy z pomoc? Shavei Israel w ci?gu kilku nast?pnych tygodni b?d? robi? alij? z Indii.

Lyon Fanai, lat 50, studiowa? politologi? i projektowanie graficzne. Jego ?ona, kt?ra razem z nim b?dzie robi? alij? jest fryzjerk?. M?odszy brat i siostra na razie chc? pozosta? w Indiach.

Fanai organizuje w Mizorma r??nego rodzaju aktywno?ci Shavei Israel. Dodatkowo uczy swoich koleg?w z plemienia Bnei Menasze hebrajskiego oraz podstaw judaizmu. Jest liderem oraz charyzmatycznym dzia?aczem lokalnej spo?eczno?ci. Dzi?ki temu co robi ma mo?liwo?? pog?ebiania wiedzy na temat w?asnych ?ydowskich przodk?w co zawsze by?o dla niego bardzo wa?ne. Musi te? bezustannie odpowiada? na trudne pytania, kt?re kieruj? do niego ludzie ze spo?eczno?ci oraz spoza niej. Fanai w swojej pracy u?ywa ksi??ek z ca?ego ?wiata. Jedn? z nich dosta? od prezesa Shavei Israel Michaela Freunda. ?Inside Purim? by?a cz??ci? kilku ksi??ek ufundowanych przez Australijskiego ?yda. Fanai cz??to korzysta r?wnie? z takich stron internetowych jak JewsforJudaism.org. M?wi, ?e czasem czuje si? jakby by? w jeshivie i jest wtedy bardzo szcz??liwy.

Dzi?ki swojej wiedzy i ch?ci pog??biania jej, w roku 2009 Fanai zg?osi? si? do udzia?u w 21 Projekcie Nahuma Goldmanna ? treningu dla ?ydowskich lider?w. Udzia? w programie i szkoleniu sponsorowa?o Shavei Israel.

Fanai nazywa swoj? alij? “obowi?zkiem i micw? pochodz?c? prosto z Tory?. W sercu obok szcz??cia pojawia si? te? smutek. W Indiach nadal pozosta?a spora cz??? jego rodziny. Fanai jest jednak do wszystkiego pozytywnie nastawiony. ?Przyjmuj? to co jest? m?wi ?i p?ki co chc? pozna? moje nowe otoczenie? – dodaje.

“Napotka?em wiele trudno?ci, wiele spotka?o mnie wyzwa?. Mo?e dzi?ki temu zawsze by?em pe?en wiary? – m?wi Fanai. ?Najwa?niejsze w ?yciu to znalezienie si?y, gdy si? czeka na w?a?ciwy moment ? tej lekcji nauczy?em si? czekaj?c na alije?. Lyon Fanai b?dzie teraz mocno potrzebowa? tej si?y. Ale nie mamy w?tpliwo?ci, ?e po raz kolejny znajdzie j? w sobie. “Moja wewn?trzna m?dro?? i cierpliwo?? to najwi?ksze dary jakie dosta?em od B-ga?. Mo?na odpowiedzie? na to ?amen? oraz ?baruch habaa? czyli witaj w Izraelu! Mo?e wreszcie w pi?tkowe popo?udnie nasz bohater b?dzie wreszcie m?g? robi? to co chce nie t?umacz?c swoich wybor?w wszystkim dooko?a.