Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Do Izraela niedawno przylecia?a pierwsza grupa ze stanu Mizoram z p??nocnych Indii. Te 102 osoby z plemienia Bnei Menasze w?a?nie rozpocz??o swoje ?ycie w Ziemi Obiecanej. I tak rozpocz??a si? Operacja Menashe 2017. Zainicjowana przez Shavei Israel, organizacj? za?o?on? i prowadzon? przy wsparciu Ministerstwa Absorpcji Izraela.
Z Bo?? pomoc?, w ci?gu najbli?szych 12 miesi?cy, Shavei Israel pomo?e innym 600 Bnei Menasze wr?ci? do Syjonu ? do pa?stwa z kt?rego 27 lat wcze?niej zostali wygnani.

Zwykle t?tni?ca ?yciem hala przylot?w na lotnisku Ben Guriona tym razem by?a jeszcze bardziej poch?oni?ta emocjami. Emigranci zaraz po wyl?dowaniu wpadli w ramiona krewnych i przyjaci?? z kt?rymi rozdzielenie byli przez kilkana?cie lat. W?r?d raduj?cych si? ponownym spotkaniem by? Menachem Menashe, kt?ry zrobi? alij? w 2006 roku, a kt?ry teraz wreszcie zobaczy? si? z siostr? i jej du?? rodzin?. By? te? m?ody m??czyzna o imieniu Ariel promieniej?cy na widok swojej narzeczonej, kt?ra przyjecha?a razem z rodzicami. Niebawem wezm? ?lub! By? Lyon Fanai, komputerowiec, kt?ry sprowadzi? si? z ?on? i dwoma synami. I by?o wiele innych os?b, kt?re szcz??liwe dotar?y do celu podr??y.
Bez wzgl?du na wyczerpanie widoczne na ich twarzach, imigranci ?piewali weso?e piosenki wype?niaj?c sale swoj? rado?ci?. Energicznie ta?czyli w du?ym kole krzycz?c “Am Israel Chai” nawi?zuj?c s?owami do Ksi?gi Jeremiasza, rozdzia?u 31: “Synowie zwracaj? si? do swoich granic.” Du?e niebiesko-bia?e flagi zosta?y rozwini?te, a liczni ?wiadkowie do??czyli do wsp?lnej zabawy.

Bnei Menashe (?synowie Menaszego?) z Indii to jeden z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, kt?ry zosta? wygnany przez Kr?lestwo Asyryjskie ponad 2700 lat temu. Przez wieki w?drowali przez Azj? ?rodkow? i daleki wsch?d. W ko?cu osiedlili si? w p??nocno-wschodnich Indiach przy granicy mi?dzy Birm?, a Bangladeszem. Mimo wygnania Bnei Menashe kontynuowali praktyki judaistyczne tak samo jak ich przodkowie: przestrzeganiem szabatu, koszerno?ci?, obchodzeniem ?wi?t ?ydowskich oraz pilnowaniem praw ?czysto?ci? ma??e?skiej. Nigdy nie przestali marzy?, ?e pewnego dnia wr?c? do Ziemi Izrael.
Do tej pory, ok. 3.000 Bnei Menasze dokona?o alij? dzi?ki Shavei Israel. Pozosta?ych 7000 os?b w w Indiach nadal czeka na szans? powrotu do domu, do Syjonu.

Bnei Menasze nie m?wi? w jidysz i ladino, nie jedz? gefilte fisz ani ciep?ego czulentu. Ale to w ?aden spos?b nie sprawia, ?e s? w mniejszym stopniu cz??ci? narodu ?ydowskiego. S? takim samy b?ogos?awie?stwem dla Izraela i ?yd?w jak wszyscy inni. Dlatego musimy zrobi? wszystko, co w naszej mocy, aby pom?c im do??czy? do nas.

Dla nich samych bycie ?ydem w Indiach by?o bardzo trudne. Codzienne zmagania z nieprzyjazna codzienno?ci? os?abia?y ich si??. Walka o jakikolwiek kawa?ek koszernego jedzenia, o wolne dni w pracy podczas ?wi?t i wcze?niejsze wychodzenie do domu w pi?tkowe popo?udnia sprawia?a im codzienny b?l. Poza tym jak sami m?wi? ?to mitzva! Jest obowi?zkiem ka?dego ?yda ?y? w Izraelu, wi?c przyjechali, by spe?ni? sw?j obowi?zek?.

Nagrod? za ci??k? prac? i wiele godzin sp?dzonych nad logistyk? s? rado?? i ogromna wdzi?czno?? Bnei Menasze. Nie zapomn? momentu, kt?ry wzruszy?em si? bardzo zarazem zyskuj?c wiele si?y na kolejne dzia?ania. Czteroletni ch?opiec Yoav podbieg? do mnie, mocno si? przytuli?, poca?owa? w policzek i szepn? do ucha, ?e bardzo dzi?kuje za sprowadzenie jego rodziny do Izraela.

Bnei Menasze s? syjonistami oraz religijnymi ?ydami. Pracuj? ci??ko, z dum? utrzymuj? siebie i swoje rodziny. M?odsi m??czy?ni i kobiety dzielnie s?u?? w Izraelskiej armii. Wzmacniaj? nas ilo?ciowo i jako?ciowo, duchowo i demograficznie. I z Bo?? pomoc? b?dziemy mogli pom?c kolejnym osobom w przyje?dzie do Ziemi ?wi?tej.

Autor, Michael Freund, jest za?o?ycielem i prezesem Shavei Israel (www.shavei.org), kt?ra pomaga zagubionym plemionom i innym ukrytym ?ydowskim spo?eczno?ciom w powrocie do narodu ?ydowskiego.