Smak ?ycia ? historia mi?osna mo?liwa tylko w Izraelu!

“Pochodz? z Florydy, wi?c jada?em du?o meksyka?skiego jedzenia z papryk? jalapeno. My?la?em, ?e znam ostre potrawy, ale nigdy nie pr?bowa?em czego? tak ostra jak ?ghost pepper” (Naga Jolokia, w wolnym przek?adzie z hindi: w??owa papryka chili)? – wspomina Icchak Eicoff.

Wspomniana papryczka po angielsku nosi nazw? ?papryka duch? poniewa? ludzie, kt?rzy j? jedz? wygl?daj? jakby zobaczyli zjaw?. Jest 400 mocniejsza od sosu Tabasco, a w roku 2007 zosta?a og?oszona przez Ksi?g? Rekord?w Guinnessa jako najostrzejsz? na ?wiecie. Ro?nie tylko w Indiach, g??wnie w stanie Manipur ? gdzie u?ywana jest do wi?kszo?ci tradycyjnych potraw.

Icchak nigdy nie podejrzewa?, ?e kiedy? ta zab?jcza papryczka stanie si? cz?stym daniem na jego stole. Nie przysz?o mu r?wnie? do g?owy, ?e nie tylko papryka b?dzie nieoczekiwanym elementem jego ?ycia.

W pa?dzierniku 2016 roku Icchak o?eni? si? z Hadass? z plemienia Bnei Menasze ? kobiet?, kt?ra z Indii, z Imphal stolicy Manipur wyemigrowa?a do Izraela z pomoc? Shavei Israel w roku 2013. “Po raz pierwszy, gdy spr?bowa?em jedzenia Hadassy moje w?osy stan??y d?bem” ?artuje Icchak. “Teraz stara si? dodawa? do swoich potraw troch? mniej przypraw, wi?c mog? cieszy? si? ich smakiem nie boj?c si? o w?asne ?ycie? – dodaje.

Hadassa dorasta?a w indyjskiej wiosce More, w pobli?u granicy z Myanmar (Birma). Potem przenios?a si? do Imphal, najbli?szego “wielkiego” miasta. Tam po??czy?a si? ze spo?eczno?ci? Bnei Menasze. Po zrobieniu aliji mieszka?a w Migdal HaEmek gdzie wynajmowa?a mieszkanie razem z trzema innymi kobietami z Indyjskiego plemienia. ?????? Hadassa znalaz?a prac? w pobliskiej elektrowni, ale po wypadku samochodowym w 2014 roku ( “to by? cud, ?e prze?y?am” m?wi) przenios?a si? do pracy z dzie?mi. Jej doskona?a znajomo?ci angielskiego sprawi?a, ?e szybko sta?a si? po??dan? przez ameryka?skich emigrant?w opiekunk?.

Tymczasem Icchak swoje pierwsze 15 miesi?cy po przyje?dzie do Izraela sp?dzi? na drugim ko?cu kraju ? w centrum absorpcji w Beerszewie.? Pocz?tkowo pracowa? w sprzeda?y i marketingu. Potem zatrudni? si? w ma?ym biznesie ??cz?cym drobnych przedsi?biorc?w z lokalnymi kredytodawcami.

Icchak dorasta? w domu ?ydowskim. Rodzina Hadassy by?a chrze?cija?ska. Ona za? studiowa?a sztuk? na chrze?cija?skim uniwersytecie w Nagalandzie. Gdy wr?ci?a do domu po rocznej nieobecno?ci zdziwi?a si?, ?e jej ojciec nagle w pi?tkowy wiecz?r recytuje kidusz i robi b?ogos?awie?stwo nad chlebem ? a wszystko to po hebrajsku. Ojciec Hadassy czyta? Bibli? ca?e swoje ?ycie. Spotkawszy kilku rabin?w oraz poznawszy histori? Bnei Menasze uzna?, ?e nie tylko judaizm g?osi prawd?, ale te? ?e oni sami pochodz? od zaginionego plemienia.

I tak powoli, powoli rodzina Hadassy, kt?ra wtedy mia?a 20 lat zacz??a praktykowa? judaizm a? w ko?cu wszyscy zrobili konwersj?. Od samego pocz?tku uczestniczy?a we wszystkich dzia?aniach Shavei Israel ? w seminariach, naukach, wyjazdach. Po kilku latach, gdy jej oboje rodzice zmarli na raka zdecydowa?a si? wyjecha? do Izraela ? takie te? by?o ostatnie ?yczenie taty. Teraz maj?c 39 lat dzi?ki Shavei Israel ?yje w ?wi?tej Ziemi od d?u?szego czasu czuj?c si? ju? jak w domu. ?M?j sen si? zi?ci?? – m?wi. I cho? t?skni za nie?yj?cymi rodzicami oraz bratem, kt?ry nadal pozostaje w Indiach czuje si? szcz??liwa. Zw?aszcza teraz odk?d jest ?on? Yitzhaka. A jak si? poznali? Przez internet. Ale nie przez strone dla singlii, kt?rzy szukaja drugiej po??wki. Razem ?ledzili stron? na facebooku ?Keep Olim in Israel?. Oboje dali komentarz pod kt?rym? z post?w. Yitzhaka zaintrygowa?a posta? Hadassy. Wiedzia? wcze?niej troch? o Bnei Menasze. Spotka? nawet jej spo?eczno?? podczas wizyt w Hewronie. Od razu zagada? do Hadassy. Przez jaki? czas pisywali do siebie na facebooku i watsupie a? w ko?cu zdecydowali si? spotka?.

I to by?o to! Mi?o?? od pierwszego wejrzenia oraz mimo kulturowych r??nic wiele wsp?lnego ? mi?o?? do Izraela oraz zami?owanie do muzyki. On grywa? na gitarze jeszcze b?d?c w U.S.A, a ona pisze teksty oraz komponuje.

Osiem miesi?cy p??niej m??czyzna z Ameryki oraz kobieta z Indii staneli pod chup?. Na ?lubie obecnych by?o 120 os?b z czego po?owa z plemienia Bnei Menasze.

?lub odby? si? w Beit Szemesz – centralnym miejscu do kt?rego wszystkim Bnei Menasze ?atwo si? dosta?. Przyjechali znajomi z Migdal ha-Emek z p??nocy, z Sederot z po?udnia oraz z okolic Jerozolimy. ?lub odby? si? oczywi?cie wedle ?ydowskiej tradycji z elementami kultury pochodz?cej z Indii.

Yitzhak nie by? jeszcze w pa?stwie, z kt?rego pochodzi jego ?ona, ale ma nadziej?, ?e stanie si? to w niedalekiej przysz?o?ci. “Na razie jeste?my zaj?ci organizacj? dom” m?wi Icchak. Nowo?e?cy wynajmuj? skromne lokum w wiosce niedaleko miasta Ariel.

Jest jeszcze jedna rzecz, kt?r? para m?oda musi zrobi?. Posadzi? w swoim ogr?dko piekieln? papryczk?, kt?ra nie wiedzie? czemu na Izraelskiej ziemi wyrasta jeszcze ostrzejsza!