Paraszat Szemini – Zbyt blisko s?o?ca…

Grecki mit o Ikarze m?wi o synu Dedala, mistrza rzemie?lniczego, kt?ry pr?buje uciec z Krety, u?ywaj?c specjalnych skrzyde?, kt?re jego ojciec przygotowa? dla niego z pi?r i wosku. Przed podr??? ojciec ostrzega Ikara, aby nie lecia? zbyt nisko poniewa? wilgotno?? morza uniemo?liwia?aby mu lot i ucieczk?, ale tak?e by nie lecia? zbyt wysoko, poniewa? s?o?ce mo?e go spali? i roztopi? wosk. Ikar zignorowa? s?owa ojca i przelecia? zbyt blisko s?o?ca, sp?on?? i spad? do morza.

To ponadczasowe przes?anie Ikara zosta?o wyra?one w innych kulturach: chi?skiej, babilo?skiej, indyjskiej. W ten spos?b r??ne kultury staraj? si? przekaza? ludziom pouczenie o “z?otym ?rodku” – r?wnowadze, kt?r? trzeba utrzyma? pomi?dzy samozadowoleniem a oburzeniem. Latanie zbyt blisko s?o?ca jest metafor? naszego pragnienia, aby dotrze? poza nasze mo?liwo?ci, ignoruj?c nasze naturalne ograniczenia lub wytyczne religijne.

To samo przes?anie zawiera nasza parasza Szemini. Pojawienie si? obecno?ci Boga ?szechiny? w ?Miszkan? mia?o by? najwspanialsz? chwil? dla narodu ?ydowskiego. Tora potwierdza, ?e Moj?esz i Aaron spe?nili wszystkie wymagania biblijne, aby zainicjowa? dzia?anie Miszkan. Gdy ju? zako?czyli swoje prace i pob?ogos?awili nar?d, chwa?a Bo?a pojawi?a si? przed nimi – ogie? Boga spo?y? ofiar? na o?tarzu. Ludzie ujrzeli ten cud, radowali si? i padli na twarze, wyra?aj?c podziw i szacunek.

Jednak w tym momencie dwaj synowie Aarona, Nadaw i Awihu, postanowili, p?j?? o krok za daleko, ofiaruj?c w ?wi?tyni dziwny ogie? i przynosz?c kadzid?o przed ogie? Bo?y, mimo ?e B?g tego nie nakaza?. Natychmiast ogie? Bo?y strawi? ich i umarli przed Bogiem. Jeden z midraszy zauwa?a, ?e by? to samozwa?czy akt Nadawa i Awihu, kt?rzy ju? tylko czekali aby tych “dwoje starych ludzi umar?o” i mogli przej?? ich s?u?b? bogu. Ten brak szacunku wobec poprzedniego pokolenia spowodowa? ich bezczelno?? w s?u?bie Bogu, podczas kt?rej nie dbali o zasady i prawa ?wi?tyni.

Pragnienie Nadawa i Awihu aby lecie? “blisko s?o?ca” mia?o tragiczne konsekwencje i zmieni?o ?wi?ty moment w ?a?ob?.

Wszyscy musimy stara? si? utrzyma? r?wnowag? w naszym ?yciu, czy to fizycznym, politycznym, biznesowym, a szczeg?lnie w naszym ?yciu duchowym. Je?li zbyt skrupulatnie odczytujemy prawo, nigdy nie osi?gniemy naszego potencja?u i nie spe?nimy naszej ?yciowej misji. Z drugiej strony przebywanie zbyt blisko s?o?ca jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Wypalamy si? i niszczymy wszystko wok?? siebie, gdy lekcewa?ymy w?asne ograniczenia. Podobnie jak Ikar musimy zak?ada? skrzyd?a i uczy? si? lata?, ale w przeciwie?stwie do mitycznej tragedii, nasz lot musi utrzyma? si? mi?dzy s?o?cem a morzem, mi?dzy zasi?giem niebios a g??binami wody.

Spraw aby?my mogli lata? i szybowa?.