Pi?kne zdj?cia! ?lub dziesi?ciu par na raz!

W kwietniu, w o?rodku absorpcji prowadzonym przez Shavei Israel w Izraelu ?lub wzi??o 10 par z plemienia Bnei Menasze! Tych dwadzie?cia os?b znalaz?o si? w?r?d 102 nowych imigrant?w, kt?rzy przybyli do Ziemi ?wi?tej r?wnie? dzi?ki organizacji Shavei Israel. Wszyscy oni pochodz? z p??nocno-wschodniego stanu Mizoram, kt?ry graniczy z Birm? i Bangladeszem i zaraz po Manipur jest drugim najwi?kszym skupiskiem Bnei Menasze w Indiach. Nowi imigranci planuj? osiedli? si? w Nazarecie Illit w Izraelu, gdzie spo?eczno?? Bnei Menasze po opuszczeniu Kfar Hasidim mieszka od dawna rozwijaj?c si? szybko.

“Po zrealizowaniu swojego marzenia o zrobieniu aliji i o powrocie do narodu ?ydowskiego 10 m???w z Bnei Menashe ma teraz dodatkowy pow?d do ?wi?towania” – powiedzia? za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund. “Zostali powt?rnie po??czeni wi?zami ma??e?skimi w tradycji ?ydowskiej podczas ceremonii ?lubnej pod chup?. ?yczymy im wielkiego Mazal Tov oraz wielu sukces?w w swoim nowym pa?stwie?.
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu przez imperium asyryjskie.

Do tej pory oko?o trzech tysi?cy Bnei Menaszy dzi?ki Shavei Izrael osi?gn??o cel robi?c Izraelskie obywatelstwo. Z tego ponad 1100 w ci?gu ostatnich czterech lat. Oko?o 7000 Bnei Menashe pozostaje w Indiach czekaj?c na szanse powrotu do Syjonu.

Niekt?re z panien m?odych mia?y specjalne fryzury i makija? oraz nosi?y bia?e ?lubne suknie. Inne za?o?y?y tradycyjne sp?dnice Bnei Menashe z bia?ymi wierzcho?kami.

32989730813_74b45bc9a2_b