Szabat poprzedzaj?cy Marsz ?ycia is zawsze wyj?tkowym czasem w JCC Krak?w

Setki m?odych uczestnik?w Marszu ?ycia pojawi?o si? w JCC Krak?w, by pozna? dodatkowy wymiar historii ? odradzanie si? ?ydowskiego ?ycia w tym mie?cie.

W tym roku ponad 200 cz?onk?w grupy brytyjskiej Marszu ?ycia prowadzonej przez Scota Saundersa przysz?o pos?ucha? wyj?tkowych historii. Ocaleni z Holokaustu, kt?rzy zostali w Polsce, opowiadali o swoich wojennych do?wiadczeniach. M?odzi za? o swoich poszukiwaniach, odkrywaniu ?ydowskich korzeni oraz drogi do judaizmu i ?ydowskiej kultury.

Za ka?dym razem, gdy rozmawiamy z kim? z ponad 2.000 os?b, kt?re zatrzymuj? si? w JCC Krak?w zaczynamy od s??w: ?Zdajemy sobie spraw? z niezwykle wa?nej misji jak? jest wasz przyjazd do Polski oraz wasz udzia? w Marszu, kt?ry ma upami?tnia? miliony zamordowanych. Bro? Bo?e nie chcemy odwraca? Waszej uwagi od tego do?wiadczenia. Mamy jednak nadziej?, ?e b?dziecie gotowi na wykrojenie ma?ej przestrzeni w swojej ?wiadomo?ci i dostrze?ecie to co dzieje si? w Polsce i w Krakowie.

Tak, g??wnym celem Marszu jest pami?? o przesz?o?ci. Musimy jednak przyzna?, ?e ?ydzi nie okre?laj? siebie przez ?mier? i zniszczenie ? okre?la ich raczej przetrwanie, zdolno?? do pokonania z?ego losu oraz ?ycie mimo wszystko, a nawet rozw?j. Nigdy nie zapominajmy o tym co si? sta?o. Ale te? nie pozw?lmy, by przesz?o?? przy?mi?a perspektyw? na przysz?o?? ?ydowsk?.

Jak wspania?ym przes?aniem dla nas jest brytyjska grupa Marszu ?ywych, kt?ra przechodzi przez nasze drzwi, obejmuje naszych ?yd?w ? tych starych i tych m?odych i m?wi nam jak wa?n? lekcj? dla nich s? nasze opowie?ci o odwadze, bohaterstwie i wytrwa?o?ci. Zawsze jest to moment by wspomnie?, ?e wiele tego co si? obecnie w Krakowie dzieje jest dzi?ki brytyjskiemu ?ydostwu:? World Jewish Relief, dzi?ki kt?remu 9 lat temu 29 kwietnia 2008 roku powsta?o JCC Krak?w.

Wiemy, ?e niestety tylko garstka tych, kt?rzy przyjechali na Marsz ?ycia pojawia si? w JCC. Wi?kszo?? nie zdaje sobie sprawy, ?e we wsp??czesnej Polsce ?ydom, nawet tym religijnym, ?yje si? coraz ?atwiej. Antysemityzm w przeciwie?stwie do innych pa?stw europejskich maleje. Podczas jednego ze spotka? zobaczy?em rabina, kt?ry wsta? i przed zgromadzona setk? dzieci powiedzia?, ?e ?goje nadal chc? nas zabi??. Jestem ?wiadom i widz? jak wiele uraz maj? ludzie do Polak?w ? mimo ?e dooko?a nich kr?ci si? 50 nie-?ydowskich wolontariuszy dzia?aj?c, by odwiedzaj?cym ?ydom nie brakowa?o niczego.

Na jednym razie s?ysza?em rabinem wsta? przed setkami dzieci i m?wi? o tym, jak ?goj?w nadal chc? nas zabi??. Wci?? czuj? urazy niekt?rzy ludzie maj? w stosunku do Polak?w, nawet jak s? pom?g? przez 50 nie?ydowskich polskich wolontariuszy dzia?aj?cych w naszym centrum.

Mamy nadziej?, ?e coraz wi?cej uczestnik?w marszu dostrze?e z?o?ono?? historii Polskich ?yd?w -? tysi?ce lat polskiego ?ydostwa, tragedi? zniszczenia ?ycia ?ydowskiego prawie w ca?o?ci oraz cudown? zdolno?? ?yd?w do przetrwania mimo wszystko ? nie tylko w Izraelu, ale te? w galucie.