Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Zbyt radykalna teoria? Herezja? C??, przeanalizujmy to. Sefer Bereszit (Ksi?ga Rodzaju) ma bardzo jasny przekaz: Powstanie ?wiata i cz?owieka, kreacja, kszta?towanie cywilizacji i ostatecznie historia rodziny Abrahama w tym ?wiecie. Abraham zosta? wyr??niony, zosta? obdarzony wielkim narodem, kt?rego misj? jest nauczanie ?wiata o Bogu. Gdzie mieli tego dokona?? “Lech lecha me’artzecha” ? ?Id? do ziemi Kanaanu?.

Sefer Szmot (Ksi?ga Wyj?cia) m?wi o narodzie w niewoli oraz o narodzie podczas wyj?cia z niewoli. Po wyzwoleniu Dzieci Izraela wype?niaj? swe przeznaczenie: otrzymuj? Tor? i buduj? Dom obecno?ci Bo?ej. Ten dom jest w drodze do ziemi Kanaanu.

Sefer Waikra (Ksi?ga Kap?a?ska) jest instrukcj? obs?ugi domu Bo?ego w Twoim ?yciu. Kedusza ?(?wi?to??) miejsca, osoby, a tak?e ?wi?to?? czasu, poprzez wszystkie ?wi?ta i p???wi?ta w parszy Emor. Ksi?ga ko?czy si? ?wi?to?ci? ziemi Kanaanu, w ten spos?b kontynuuj?c temat przeznaczenia dla ludu Bo?ego.

Sefer Dwarim (Ksi?ga Powt?rzonego Prawa) to jedno d?ugie przem?wienie Moj?esza nad brzegiem Moabu z widokiem na Kanaan. Ka?da Ksi?ga posuwa si? w kierunku apogeum narodu Bo?ego ? przyj?cie Tory, wej?cie do Ziemii ?wi?tej, by g?osi? ?wiatu wie?? o Bogu.

A co z Ksi?g? Liczb – Sefer Bamidbar? Bamidbar to po hebrajsku pustynia. Ksi?ga zaczyna si? ona od spisu ludno?ci i kontynuuje dyskusj? na temat lokalizacji plemion i przemieszczania si? po pustyni. Dlaczego parszat Bamidbar tak szczeg??owo podlicza i wyznaczania lokalizacj? wok?? domu Bo?ego (Miszkan)? Odpowied? staje si? jasna, gdy docieramy do paraszy Behalotecha i podekscytowany Moj?esz zwraca si? do swojego te?cia prosz?c go, aby przy??czy? do ludu w drodze do Kanaanu.

No w?a?nie! Ta parasza mia?a zako?czy? podr??. 10 dni i ju? byliby?my w Ziemii Obiecanej, osi?gn?liby?my kulminacyjny moment ca?ej Tory! Ksi?ga Bamidbar powinna by? po??czona z Ksi?g? Dwarim, powinna by? kr?tkim okresem przygotowawczym i przem?wieniem Moj?esza!

Ale Sefer Bamidbar, niechc?cy si? d?u?szy, przeci?ga. Przepe?niona kontrowersjami i grzechem, staje si? smutn? Ksieg?, w kt?rej nie tylko synowie Izraela podupadaj?, ale i Moj?esz i Aaron s? na skraju upadku. Ta Ksi?ga mog?aby si? nazywa? Ksi?g? Knanejsk?!!!! Ale zamiast triumfuj?cego, kr?tkiego, marszu do Kanaanu, Ksi?ga opisuje przed?u?aj?cy si? czas, czas letargu, podczas kt?rego nie ma rozwoju, tylko statyczna w??cz?ga.

Przez dwa tysi?ce lat ?ydzi byli ?ydami na pustyni ? ?Bamidbar”. Tu?ali si?. Starali si? zadba? o nasz p?omie?, a? od nowa rozpoczniemy nasz marsz. Potem przyszed? ?wiecki ?yd i zaproponowa? co?, co si? innym tylko marzy?o: ? Czemu nie rozpoczniemy ponownie naszego marszu?”. Sto z kawa?kiem lat p??niej ju? nie jeste?my w Bamidbar ani w Dwarim, ani nawet ?ydami z czas?w Jezuego. Osadzamy nasz? ziemi?, budujemy spo?ecze?stwo, rozwijamy ramy religijne i zmierzamy ku kolejnemu krokowi.

Czy ju? dotarli?my? Jeszcze nie, ale jeste?my na dobrej drodze, a nasi pradziadkowie na pewno nam zazdroszcz?.

Musimy uczy? si? na naszych b??dach z dalekiej przesz?o?ci, aby ich nie powtarza?. Niech nieszcz?sna Ksi?ga Bamidbar b?dzie dla nas sta?ym przypomnieniem, ?e musimy ci?gle odbudowywa?, przedefiniowywa?, a nawet zmienia? siebie, powr?ci? do Kanaanu i przywr?ci? tematyczn? jedno?? Tory poprzez g?oszenie, ?e Ziemia Izraela jest naczeln? rzecz? w naszej ?wiadomo?ci.

Z pomoc? pionierskiej pracy Herzla oraz Ben Guriona wype?nili?my t? ziemi? ludem Bo?ym, d???c do jedno?ci i do przywr?cenia naszej ?ydowskiej to?samo?ci religijnej.

M?dlmy si? o to, aby nasza podr?? nadal osi?ga?a poziom Judaizmu Samuela, Dawida i Salomona (Szlomo) i aby?my odbudowali dom Bo?y ? ?wi?tyni? i powr?cili do naszej wspania?ej misji ?wiadczenia o istnieniu Boga Jedynego.

Szabat Szalom

 

One thought on “Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Comments are closed.