Nowa ksi??ka wydana przy wsparciu Shavei Israel: Codzienna porcja Tory ? Komentarze rabina Aviego Baumola po polsku

W najbli?szych tygodniach zostanie opublikowana nowa ksi??ka z komentarzami dotycz?cymi parsz ? fragment?w Tory czytanych co tydzie?. Ksi??ka, kt?ra zosta?a wys?ana do drukarni zaledwie kilka dni temu, jest zbiorem tygodniowych artyku??w rabina Aviego Baumola, a jej powstanie by?o mo?liwe dzi?ki wsparciu Shavei Israel. Rabin Avi Baumol jest od kilku lat emisariuszem Shavei Izraela dla spo?eczno?ci ?ydowskiej w Krakowie. Bogna Skoczylas, kt?ra t?umaczy?a teksty rabina z angielskiego na polski to studentka mieszkaj?ca w Izraelu i pracuj?ca dla? naszej organizacji. Dodatkowo przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund napisa? wst?p do “Komentarze do Tory”.

To co pisa? rabin Avi wynika?o z inicjatywy Shavei Israel. ?Bez Shaveja nie by?oby ani tych parsz, ani ca?ej ksi??ki, ani te? wielkiego wsparcia jakie dostaj? ?ydzi w Polsce? – m?wi rabin.? Ksi??ka zostanie wydana przez wydawnictwo Austeria. Zosta?o ono za?o?one w 2003 roku w zabytkowej dzielnicy ?ydowskiej Kazimierz w Krakowie. Publikacje Austerii po?wi?cone s? g??wnie dzie?om zwi?zanym z kultur? ?ydowsk?. 150 wydanych w niej tytu??w to powt?rzenia oryginalnego t?umaczenia Biblii na j?zyk polski, a tak?e inne komentarze m.in. Stanis?awa Krajewskiego, Konstantego Geberta i Rabina Boaz Pasha (by?ego wys?annika Shavei Izraela do Polski). Rabin Baumol planuje r?wnie? wydanie angielskoj?zycznej wersji ksi??ki do ko?ca 2017 roku.

P?ki co przedstawiamy Wam przedmow? rabina Michaela Freunda:

Przedmowa

Zaledwie siedem dekad min??o od piek?a, kt?re poch?on??o wi?kszo?? europejskiego ?ydostwa pozostawiaj?c za sob? ?wiat, kt?rego ju? nie ma. Ulice kiedy? zape?nione rozmawiaj?cymi ?ydami zamilk?y ca?kowicie, bo?nice i szko?y religijne zosta?y opuszczone. Zdawa?o si?, ?e wszelkie mo?liwo?ci by ?ydowska my?l znowu zacz??a si? rozwija? zosta?a stracona na zawsze. Nar?d ?ydowski jest jednak odporny i nie chce podda? si? nawet w wyniku ciosu tak ci??kiego i niszcz?cego jak Holocaust. Zaledwie trzy lata po tym, jak nazi?ci zamordowali sze?? milion?w niewinnych os?b, w tym kobiet i dzieci, ?ydzi wyczo?gali si? z piec?w Europy i zbudowali pa?stwo Izrael, odzyskuj?c rodzinne dziedzictwo po 1900 latach wygnania i prze?ladowania. Czyni?c to, udowodnili, ?e ?adna w?adza na ziemi nie mo?e unicestwi? zbiorowego ducha ?ydowskiego, kt?ry jest niezniszczalny. W ostatnich dziesi?cioleciach, po?r?d gruz?w komunizmu w Europie Wschodniej twardo?? narodu ?ydowskiego ponownie zosta?a pokazana. Rosn?ca liczba m?odych ludzi, zw?aszcza w Polsce, zacz??a odkrywa? ?ydowskie korzenie i wraca? do wiary przodk?w. D?wi?ki pie?ni szabatowych zn?w mo?na us?ysze? w?druj?c ulicami Kazimierza w Krakowie, w ?odzi mo?na przyj?? na codzienn? nauk? Tory, a i w samym sercu Warszawy Talmud studiowany jest ka?dego dnia.

Du?o dzieje si? dzi?ki niezmordowanym wysi?kom naczelnego rabina polskiego Michaela Schudricha, kt?ry po?wi?ci? swoje ?ycie na regeneracj? polskiego ?ydostwa. Gdy wydawa?o si?, ?e wszystko zosta?o ca?kowicie utracone, rabin Schudrich zjawi? si? tam gdzie niewielu by?o ch?tnych i dos?ownie zmieni? bieg historii ?yd?w w Polsce z trajektorii pewnego upadku ku ostro?nej nadziei na przysz?o??.

Przez ponad dziesi?? lat organizacja Shavei Israel wsp??pracuje z rabinem Schudrichem w tym przedsi?wzi?ciu. Wysy?a emisariuszy rabinicznych do Polski i organizuje seminaria dla Polak?w z ?ydowskimi przodkami, aby dowiedzieli si? wi?cej o swoim dziedzictwie.? Przewodnicz?cy organizacji jak i wszyscy wsp??pracownicy wierz? g??boko w to, ?e nar?d ?ydowski ma historyczn?, moraln? i religijn? odpowiedzialno??, aby dotrze? do ?ydowskich braci i pomaga? im, gdziekolwiek si? znajd?.

Od prawie czterech lat rabin Avi Baumol s?u?y w Krakowie jako wys?annik Shavei Izrael, gdzie jest r?wnie? przedstawicielem Naczelnego Rabina Polski. Energiczny uczony z? zara?liw? mi?o?ci? do Tory stacjonuje w JCC Krak?w. JCC wspiera jego prac? zapewniaj?c r?wnie? ciep?e i przyjazne ?rodowisko ?ydowskie zar?wno dla m?odych, jak i starszych os?b. Pod kierownictwem Jonathana Ornsteina JCC sta?o si? g??wnym krakowskim adresem pod kt?rym mo?e pojawi? si? ka?dy kto ma potrzeb? zbadania swojego dziedzictwa.

Ka?dego tygodnia rabin Baumol pisze kr?tki komentarz do fragmentu Tory czytanego w tym czasie.? ??czy swoje ostre spojrzenie na analiz? tekstow? ze swym darem wyja?niania nawet najtrudniejszych temat?w. Zawsze umiej?tnie pokazuje jak bardzo podej?cie pradawnych tekst?w ??czy si? ze wsp??czesno?ci? i nowoczesno?ci?.

W Shavei Izrael jeste?my bardzo dumni z rabina Aviego Baumola, jego osi?gni?? i tego co robi codziennie dla polskich ?yd?w. Pami?tamy jak wa?ne i ponadczasowe s? s?owa kr?la Dawida (2 Sam. 7:23): ?I kto jest jak lud Tw?j, jak Izrael? Czy? jest cho? jeden nar?d na ziemi, kt?rego B?g poszed?by go wybawi? jako sw?j lud aby zapewni? mu s?aw?, dla kt?rego dokonywa?by wielkich i straszliwych dzie?, wyp?dzaj?c przed swym ludem narody i b?stwa?? Dzi?ki docieraniu do m?odych Polak?w z ?ydowskimi korzeniami i ponownego ??czenia ich z naszym narodem i nasz? ziemi?, wkr?tce mo?emy do?wiadczy? momentu, w kt?rym wszyscy b?dziemy zjednoczeni w Syjonie.