Paraszat Behaalotecha – Prac? i ?piewem

I przem?wi? B?g do Moj?esza: We? lewit?w i oczy?? ich … Dlaczego? Aby przygotowa? Lewit?w do s?u?by w ?wi?tyni. Nie ma tu znaczenia wiek, w kt?rym si? tego dokonuje. Nasza parasza k?adzie nacisk na opis procedury, kt?ra przygotowuje lewit?w do wznios?ej funkcji s?u?enia w ?wi?tyni.

A jaka dok?adnie jest ich rola i misja? Co nale?y do ich obowi?zk?w?

Raszi pomaga nam, to zrozumie? komentuj?c ten fragment Tory: (Ksi?ga Liczb 8: 5-19)

5?M?wi? zn?w Pan do Moj?esza tymi s?owami:?6??Wy??cz lewit?w?spo?r?d Izraelit?w i oczy?? ich.?7?Post?pisz za? z nimi w ten spos?b, aby ich oczy?ci?: pokropisz ich wod? przeb?agania, ogol? ca?e swoje cia?o, wypior? szaty, i wtedy b?d? czy?ci.?8?Nast?pnie wezm? m?odego cielca ze stada i nale??c? do tego ofiar? pokarmow? z najczystszej m?ki zaprawionej oliw?; ty za? we?miesz drugiego cielca ze stada na ofiar? przeb?agaln?.?9?Ka? wyst?pi? lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz ca?e zgromadzenia Izraelit?w.?10?Gdy wyprowadzisz lewit?w przed Pana, Izraelici w?o?? na nich r?ce.?11?Nast?pnie Aaron gestem ko?ysania wobec Pana przeka?e lewit?w jako ofiar? ze strony Izraelit?w i b?d? przeznaczeni na s?u?b? dla Pana.?12?Lewici w?o?? r?ce na g?owy cielc?w, a ty jednego z nich z?o?ysz na ofiar? przeb?agaln?, a drugiego jako ca?opalenie dla Pana, by w ten w spos?b dokona? nad lewitami obrz?du przeb?agania.?13?Stawisz lewit?w przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem ko?ysania.?14?Wyodr?bnij lewit?w spo?r?d Izraelit?w, gdy? oni do Mnie nale??.?15?Gdy ich oczy?cisz i ofiarujesz gestem ko?ysania, przyjd? lewici s?u?y? w Namiocie Spotkania.?16?S? oni Mnie oddani na w?asno?? spo?r?d Izraelit?w. Bior? ich spo?r?d Izraela w miejsce tego, co otwiera ?ono matki – to znaczy [w miejsce] wszystkich pierworodnych.?17?Do Mnie bowiem nale?y wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spo?r?d ludzi, jak te? i byd?a. Po?wi?ci?em ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobi?em wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.?18?Obecnie bior? lewit?w w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelit?w?19?i daj? ich Aaronowi i jego synom jako w?asno?? spo?r?d Izraelit?w, by za Izraelit?w pe?nili s?u?b? w Namiocie Spotkania. B?d? wyjednywa? przebaczenie dla Izraelit?w, by nie spotka?a ich kara, w wypadku gdyby sami zbli?ali si? do przybytku?.

Wszechmog?cy wybiera lewit?w, oczyszcza ich, wyr??nia ich i umieszcza je przed tabernakulum.

Potem nadchodzi werset 8:16: ?S? oni Mnie oddani na w?asno?? spo?r?d Izraelit?w?. Co to oznacza, ?e ?s? oddani na w?asno???? W dodatku w hebrajskiej wersji s?owo ?oddani? pojawia si? dwukrotnie.

Raszi wyja?nia konieczno?? tego powt?rzenia. Czego si? od nich oczekuje? Pracy i ?piewu. St?d te? ich podw?jna rola.

Jaka praca? W sensie dos?ownym, Lewici byli pierwsz? firm? ofiaruj?c? us?ug? przeprowadzek, czyli w j?zyku ludowym ? szlepers.

Tak? prac? przeprowadzania przybytku Bo?ego wykonywa?a rodzina Gerszona, syna Lewiego. Rodzina Merari, r?wnie? syna Lewiego przenosi?a deski, ?ruby i ko?ki i kolumny do przybytku, a nawet rodzina Kahat, tak?e potomk?w Lewiego, kt?rzy otrzymali ?wi?t? prac? przenoszenia Lamp i ?wiec, oraz parochet, r?wnie? ponosi?a ci??ar przeprowadzek.

No ja sobie wyobra?am takiego ?wie?o wypucowanego Lewiego, kt?ry przybywa do namiotu Pana, by otrzyma? swoje pierwsze zadanie? I co mu ka?? robi?? Demontowa?. Rozkr?ca? ?rubki i nie pogubi? si? w nich i nie pomyli?. Nie?? belki na w?asnych plecach a potem znowu przykr?ca? i montowa? ?rubki? To ja mam tak pracowa? w pocie czo?a jak w??? Co za ci??ar, co za nuda. I to ma by? ta moja wielka rola? I tak ma ju? wygl?da? moje ?ycie?

Odpowiedz jest jednoznaczna: tak i jeszcze na dok?adk? s?u?ba w ?piewie.

Dodatkowo poza ci??k?, ?mudn? prac? Lewici ?piewali.

Pie?? to nie praca, to przyjemno??. Pie?? to modlitwa. Pie?? jest esencj? boskiej inspiracji. Pie?? jest czym? spontanicznym i ekscytuj?cym, cennym jak z?o?enie ho?du. Gdy ?piewamy po prostu wznosimy si? do nieba i do anio??w. Takie odczucia daje ?piewanie.

I tu pojawia si? pytanie, czy to mo?liwe, ?e ci sami Lewici, kt?rzy maj? za zadanie za?adunku i roz?adunku, przenoszenia z miejsca na miejsce, dzie? po dniu namiotu Pana, maj? r?wnie? ?piewa? pie?????

Odpowied? brzmi: tak. ?S?u?ba prac? i ?piewem.

Czy to przypadkiem nie sprzeczne oczekiwania? Sprzeczne cechy? Nie! Gdy jeste?my ?wiadomi ?wi?to?ci ?ycia, wszystkie nasze dzia?ania staj? si? dla nas okazj?, aby u?wi?ca? imi? Boga. I nie odczuwamy znu?enia i rezygnacji przy codziennych zadaniach. I gdy nadchodzi czas na ?piew, po prostu wznosimy si?. Mo?e Tora daje nam, s?ugom Boga, przekaz zwi?zany z ?yciem, w szczeg?lno?ci z ?yciem duchowym. Nasze zadania sk?adaj? si? z wyzwa? i ci??aru oraz ze ?piewu. Musimy po?wi?ci? czas na prac? oraz na ?piew i gdy tylko odnajdujemy w?a?ciw? r?wnowag? mi?dzy prac? a ?piewem, jeste?my szcz??liwi? z naszych dzia?a? zar?wno tych codziennych jak i tych niezwyk?ych.

Izraelici na pustyni mieli czas i na prac? i na pie??.? Ta pie?? by?a wyj?tkowa ?Nast?pnie Moj?esz i Izrael ?piewali pie???. Ale akurat w naszej paraszy synowie Izraela marudz?, skar?? si?, k??c?, do tego stopnia, ?e nawet Moj?esz poddaje si? rozpaczy i nie mo?e unie?? ?ci??aru tego narodu?.

Dopiero nast?pne pokolenie pod przewodnictwem Jozuego b?dzie potrafi?o po??czy? prac? i ?piew na chwa?? Boga. I dopiero oni w triumfalnym marszu wkrocz? do Izraela by wype?ni? s?owo Bo?e.