Paraszat Szelach

Parasza Behaalotcha zajmowa?a si? wa?no?ci? Tory. Dlatego te? ca?a jej tre?? jest skupiona wok?? osobisto?ci Moszego i rodzaj?w proroctwa. On by? przeka?nikiem a zatem jest szalenie wa?ne kim jest ten przeka?nik poniewa? przez to uczymy si? czego? bardzo istotnego odno?nie Tory.

W naszej parszy Szelach zajmujemy si? innym kluczowym elementem w to?samo?ci narodu ?ydowskiego a mianowicie Erec Israel.

I przem?wi? Pan do Moj?esza tymi s?owy:

Wypraw m???w, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej, kt?r? daj? synom izraelskim; wyprawcie po jednym m??u z ka?dego plemienia ich ojc?w, wszystkich, kt?rzy s? w?r?d nich wodzami. (Bamidbar 13:1-2)

Po tym jak sko?czy?o si? nadanie Tory, u?wi?cenie przybytku, nar?d ?ydowski wyruszy? w podr?? po pustyni w kierunku Erec Israel. Kolejnym etapem jest wkroczenie do Ziemi ?wi?tej i podbicie jej. W tym celu zostaj? wys?ani synowie israela.

Moj?esz wyprawi? ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci m??owie byli naczelnikami w?r?d syn?w izraelskich. (Bamidbar 13:3)

M??owie czyli ludzie zacni – komentuje Raszi. I w?a?nie przez ich wielko?? upadli. Opowie?? z parszy Szelach jest opowie?ci? syjonistyczn?. Mosze wysy?a 12 “gdolei hador” czyli wielkich w danym pokoleniu – a trzeba pami?ta? ?e to by?o pokolenie najwi?kszego z syn?w Israela czyli Moszego. M??owie zostaj? wys?ani z misj? syjonistyczn?. Jaki jest efekt? 10 si? sprzeciwi?o a 2 by?o za projektem syjonistycznym. Zwykle halacha (prawo ?ydowskie) jest takie jak wi?kszo??, ale w tym wypadku Tora mocno stoi po stronie mniejszo?ci.

Wers 4 rozdzia?u 13 rozpoczyna list? imion ludzi maj?cych wkroczy? do Erec Israel. Niemal wszystkie imiona s? zwi?zane z geul? (wybawieniem). Przyjrzyjmy si? bli?ej wersom 10, 13, 14. Imiona tam wymienione to: Sodi (sod ? tajemnica), Setur (nistar ? ukryte), Nachbi (machbo ? kryj?wka). Uczy nas to, ?e wybawienie przyjdzie poprzez odkrycie ukrytego. Dlaczego? Jaki jest zwi?zek mi?dzy tymi kwestiami?

?eby to zrozumie? musimy zrozumie? czym jest wybawienie, a ?eby zrozumie? czym jest wybawienie musimy zrozumie? czym jest wygnanie. Jest napisane: ten, kt?ry m?wi co? wspominaj?c imi? autora tych s??w przybli?a wybawienie ?wiata, jak jest napisane: i powiedzia?a Ester Kr?lowi w imieniu Mordechaja. Co oznacza wybawienie ?wiata? Powinno by? wybawienie narodu. Oznacza to, ?e opr?cz wybawienia narodu jest te? geula ?wiata. Ale od kiedy jest wygnanie ?wiata?

Bardzo proste. B?g swtorzy? ?wiat poprzez 10 wypowiedze? (maamarot). Powiedzia? B?g 10 razy i w ten spos?b stworzy? ?wiat. Wypowiedzenie to jest co? co ukrywa Boga. Innymi s?owy ?wiat jest czym? co zakrywa Boga. Wobec tego ?wiat znajduj? si? na wygnaniu. Nie ma odkrycia, intymno?ci, tylko jest wygnanie. Odkrycie jest w momencie kiedy B?g przebija to okrycie. Potrzeba do tego tyle samo odkry? ile ukry? a zatem 10. Te dziury B?g przebija za pomoc? 10 przykaza? (dibrot). Dibur (inny rodzaj mowy) jest odkryciem w przeciwie?stwie do wypowiedze?.

Czym jest ukryte? To B?g i jego mamy odkry? w celu wybawienia. To On ukry? si? za pomoc? stworzenia, a naszym zadaniem jest Go odkry? aby pozna? kto stworzy? ?wiat i w ten spos?b go wybawi?.

Tak samo ma si? sprawa z narodem ?ydowskim. Jego wygnanie powoduje zas?oni?cie Bo?ej obecno?ci. Dlatego nale?y zajmowa? si? tajemnic? aby odkry? Szchin? (bo?? obecno??). Zadaniem Israela jest wg??bienie si? w tajemnic? i odkrycie jej aby w ten spos?b odkry? Szchin? (bo?? obecno??) i aby wszystko nabra?o sensu. Ta tajemnica to w?a?nie obecno?? Boga na przestrzeni dziej?w.