Czy paraszat Korach to powt?rka czy dalszy ci?g Biblii?

Najgorsze w tej historii jest, ?e to ju? wcze?niej si? wydarzy?o! W Torze! I to nie z byle kim w spo?eczno?ci, lecz z najwi?kszymi, najwa?niejszymi ?wi?tymi osobami w obozie ?ydowskim.

O kim mowa?

O Aaronie oraz Miriam!

“Dlaczego tylko on jest specjalnie traktowany. Czy? B?g nie przemawia r?wnie? i do nas?”

Korach i jego zwolennicy wraz z synami Reuwena m?wi? to samo: “Dlaczego ty Moj?eszu (i Aaronie) jeste?cie specjalnie traktowani? Czy? my wszyscy nie jeste?my ?wi?ci, czy ten nar?d nie jest ?wi?tym ludem??.

A? si? prosi by por?wna? oba bunty. Pierwszy bunt odbywa si? na najwy?szym, duchowym i politycznym szczeblu w rodzinie Moj?esza, gdy buntuje si? jego siostra, kt?ra jest prorokini? wraz z najwy?szym kap?anem. Drugi bunt natomiast prowadzi zupe?nie pozbawiony skrupu??w Korach wraz z zdradzieck? cz??ci? Izraelit?w!

?Obie grupy pos?uguj? si? s?usznymi argumentami. Miriam i Aaron nie rozumiej? dlaczego Moj?esz ma inne ni? oni prawa i trzyma si? innych zasad. Podobnie jest z Korachem.

Bunt zaufanych os?b oraz najwy?szego kap?ana, jest gorszy dla Moj?esza ni? bunt nieistotnej garstki przeciwnik?w, jednak?e konsekwencje jakie spotykaj? buntownik?w s? zupe?nie odwrotne ni? by?my si? spodziewali.

Miriam spotyka choroba i ob?z musi na ni? czeka?, natomiast Korach i jego zwolennicy zostaj? poch?oni?ci przez ziemi??.

Czym r??ni? si? te bunty?

My?l?, ?e istniej? trzy g??wne r??nice w obu buntach:

Bunt prywatny versus bunt publiczny. Je?li kto? przyjdzie do mnie i poskar?y si?: ?Rabinie jak mog?e? zapomnie? o mnie?? ?Rabinie, a co na to ta halacha?? ? Rabinie jestem zraniony, ?e nie odwiedzi?e? mnie.? To owszem stawia mnie to w trudnej pozycji, ale mog? t? sytuacj? uratowa?.

Je?li jednak kto? z tymi skargami do mnie zwr?ci si? publicznie, w?r?d moich znajomych, w?r?d mojej spo?eczno?ci, kt?r? pr?buj? poprowadzi?… to jest to cios poni?ej pasa.

2. Czas ? Jest czas na dobro i na z?o.

Kiedy Miriam i Aaron wypowiadaj? si? w ten spos?b o Moj?eszu? Zanim lud zgrzeszy? i zosta? ukarany przez Boga oraz zanim nar?d zosta? zmuszony zaakceptowa? sw?j los na pustyni.

A kiedy Korach to zrobi?? Zaraz po ogromnym grzechu wys?annik?w, kt?rzy przynie?li z?e wie?ci z Ziemi obiecanej!

W?a?nie wtedy, gdy nar?d ma wra?enie, ?e nie spe?ni si? ich marzenie o wej?ciu do obiecanej Ziemi, Korach i jego towarzystwo wykorzystuj? t? sytuacj? by wbi? klin w przyw?dc?w narodu.

3. Postawa.

Chazal naucza nas, ?e istniej? spory, kt?re s? na rzecz Nieba, oraz spory, kt?re s? zupe?nie niegodziwe. Korach jest tym drugim przypadkiem, nie spiera? si? na rzecz Nieba i wy?szych cel?w. Trzeba zawsze zada? sobie pytanie: “Jakie s? moje motywy?”

Te trzy r??nice mog? wyja?ni? dlaczego Tora traktuje oba te bunty w r??ny spos?b.

Wszyscy czasami odczuwamy z?o??. Czujemy si? niedoceniani i musimy zareagowa?, czasem s?usznie, a czasem nie. Pozostaje pytanie z jakiej pozycji dzia?amy i czy nadal pozostajemy w kontek?cie ci?g?ego wysi?ku s?u??cego Haszem. Miriam i Aaron nadal utrzymali t? w?a?ciw? perspektyw?, natomiast Korach i jego towarzystwo stracili ten cel z oczu. A to kolosalna r??nica!

Ciekawe, ?e Tora daje nam przekaz obu tych historii, tak blisko siebie?