Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund oraz dyrektor do spraw marketingu i nowych medi?w w organizacji Laura Ben-David pojawili si? na stronie Biura ?ydowskich Prelegent?w, kt?ra ma na celu po??czenie wyk?adowc?w z zainteresowanymi prelekcj? synagogami, o?rodkami ?ydowskich spo?eczno?ci, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami (zar?wno ?ydowskimi jak i nie-?ydowskimi) w Stanach Zjednoczonych i na ca?ym ?wiecie. Lista w Biurze ?ydowskich Prelegent?w zawiera kr?tk? biografi?, po kt?rej znajduje si? lista temat?w, na kt?re mo?e wypowiada? si? m?wca.

michael-freund-from-jsb-siteMichael Freund jest gotowy porozmawia? z Twoj? spo?eczno?ci? na temat:

  1. Z KO?CA ZIEMIA: ZAGUBIONE LUDY I UKRYTE ?YDOWSKIE SPO?ECZNO?CI

Michael Freund sp?dzi? ponad 15 lat szukaj?c utraconych plemion i ukrytych ?yd?w, aby pom?c im nawi?za? kontakt z narodem ?ydowskim. W tej ?ywotnej dyskusji Michael b?dzie m?wi? o swojej i Shavei Israel pracy z r??nymi ?rodowiskami rozsianymi po ca?ym globie takimi jak: chi?scy ?ydzi z Kaifeng, Bnei Menasz z Indii i ukryci ?ydzi z czas?w Holokaustu.? Co to m?wi o ?ydowskiej pami?ci i przeznaczeniu?

  1. WYJ?CIE Z CIENIA: POWR?T BNEI MENASZE (“MARRANOS”)

500 lat po tym, jak ich hiszpa?scy i portugalscy przodkowie zostali zmuszeni do przej?cia na katolicyzm, coraz wi?ksza liczba ich potomk?w (znani jako Bnei Anousim lub pod nazw? u?ywan? przez oprawc?w “Marranos”) powraca do ?ydowskiej nacji. Michael Freund om?wi t? fal? powrotu – z Peru do Portugalii i Brazylii do Barcelony – wraz z jego znaczeniem.

  1. JEDEN NAR?D, WIELE TWARZY: ?YDOWSKA DEMOGRAFIA

Tradycyjny shiur (wyk?ad dotycz?cy tematu Tory) wykorzystuj?cy r??ne ?r?d?a biblijne, talmudyczne i rabiniczne, kt?ry ma na celu rozwi?zanie odwiecznej zagadki: czy wielko?? i liczebno?? narodu ?ydowskiego ma znaczenie? Je?eli ma to co mo?na w tej sprawie zrobi?? Odpowiedzi mog? Ci? zaskoczy?.

  1. Z KAIFENG POD KOTEL: CHI?SCY ?YDZI POWRACAJ? DO JUDAIZMU

Przez ponad 1000 lat ?ydowska spo?eczno?? rozkwita?a w chi?skim mie?cie Kaifeng nad brzegiem rzeki ???tej. W XIX w. asymilacja i mieszanie si? ma??e?stw doprowadzi?y do prawie ca?kowitego znikni?cia tej ?ydowskiej grupy. W ostatnich latach Shavei Izrael pom?g? rosn?cej liczbie m?odych chi?skich ?yd?w odzyska? korzenie i przenie?? si? do Izraela. W tej rozmowie Michael podzieli si? swoimi inspiruj?cymi opowie?ciami.

laura-ben-david-from-jsb-siteLaura Ben-David mo?e wypowiada? si? na podobne tematy. Jednak jej wyk?ady b?d? zawsze poszerzone o laptop pe?en pi?knych zdj?? obrazuj?cych ro?ne ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie. Laura jako autorka fotografii tym ch?tniej opowie co one przedstawiaj? dorzucaj?c wiele anegdot z podr??y.

Michael i Laura s? w dobrym towarzystwie przy??czaj?c si? do innych dobrze znanych wyk?adowc?w: m.in. Avivah Zornberg, Gil Troy, Daniel Polisar, Yisrael Campbell i dziesi?tki innych w Jewish Speakers Bureau.

Je?li chcesz zaprosi? Michaela lub Laur? do swojej spo?eczno?ci, aby podzielili si? swoj? wiedz?, opowiedzieli o swoich do?wiadczeniach i pog??bili Twoj? wiedz? na temat ?yd?w na ?wiecie mo?ecie zaprosi? ich przez stron? Biura ?ydowskich Prelegent?w lub bezpo?rednio przez Shavei Israel.