Cz?onkowie plemienia Bnei Menasze w tej samej izraelskiej jednostce

Sze?? cz?onk?w “zagubionego” ?ydowskiego plemienia Bnei Menashe z Indii, b?dzie s?u?y?o razem w tej samej jednostce bojowej IDF. Ca?a sz?stka wyemigrowa?a do Izraela w ci?gu ostatnich dw?ch lat.

?o?nierze – Khananya Baite, lat 21; Ayal Haokip, lat 20; Ben Gurion Kipgen, lat19; Amos Pulamte, lat 20; Michael Sitlhou, lat 22 i Binyamin Tungnung, 20 lat – b?d? s?u?yli w 432. batalionie “Tzabar” Brygady IDF Givati.

“Dorasta?em w stanie Manipur w Indiach, a w 2015 roku pozwolono mi wyemigrowa? do Izraela ze wszystkimi cz?onkami mojej rodziny – z wyj?tkiem mojego starszego brata i jego rodziny, kt?rzy pozostali w Indiach” – powiedzia? Tungnung podczas ceremonii zaprzysi??enia IDF.

“Trzy miesi?ce temu wst?pi?em do IDF i z przyjemno?ci? odkry?em, ?e pracuj? w tej samej jednostce z pi?cioma przyjaci??mi” kontynuowa?. “Marzeniem mojej rodziny by?o zawsze wyemigrowanie do Izraela i budowanie naszej przysz?o?ci na ?wi?tej Ziemi. Moim prywatnym ukrytym celem by?o s?u?enie jako ?o?nierz w IDF”.

Ch?opcy zrobili niedawno alije dzi?ki pomocy i wsparciu Shavei Israel ? organizacji pozarz?dowej z siedzib? w Jerozolimie, kt?ra jako jedyna aktywnie usi?uje dotrze? do ?zagubionych? ?yd?w w celu u?atwienia im powrotu do korzeni i do ich dawno nie widzianego domu.

Cz?onkowie spo?eczno?ci Bnei Menasze twierdz?, ?e s? potomkami ?yd?w pochodz?cych z plemienia Menaszego, kt?rzy w VIII wieku zostali wygnani ze staro?ytnego Izraela do Indii. W 2005 r. ?wczesny sefardyjski naczelny rabin Izraela Shlomo Amar oficjalnie uzna? Bnei Menasze za “utracone” plemi? i cz??? narodu ?ydowskiego. Od tamtej pory oko?o 3000 Bnei Menaszy wyemigrowa?o do Izraela, a 7 000 nadal pozostaje w Indiach.

“Ponad 2700 lat po tym, jak przodkowie zostali wygnani z ziemi Izraela, Bnei Menasze wracaj? do domu i udowadniaj?, ?e maj? silne pragnienie w??czenia si? w spo?ecze?stwo izraelskie i chc? wnie?? rzeczywisty wk?ad w to pa?stwo”, powiedzia? Michael Freund, za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel.