Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku.

Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si? oko?o roku 1075 w andaluzyjskim mie?cie Cordoba, dzi? we wsp??czesnej Hiszpanii. By? rabinem, filozofem i poet?, kt?ry otrzyma? imi? rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwo?? – od chrze?cijan lokalnych, kt?rzy nazywali go “Justo” lub “cz?owiekiem sprawiedliwo?ci”.

Hovav przebada?a potomstwo rodziny Tzadik?w przez wiele region?w i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcj? i osad? ?ydowsk? pod panowaniem otoma?skim w Jerozolimie. Pisa?a o tym w ksi??ce “Kszta?t ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi).

Hovav m?wi, ?e poszukiwania jej rodziny i jej przesz?o?ci nie s? jeszcze sko?czone. P?ki co to ?mgliste wst?pne badanie?. Jak m?wi wystarczy “wzbudzi? ciekawo?? m?odego pokolenia i pragn?? zgl?bienia jej historii”.

Shoshana jest bardzo zaj?ta w Portugalii. Prowadzi codziennie zaj?cia dla grup, kt?re trwaj? p??torej godziny. Zaczyna o 10.00 i trwaj? ca?y dzie?. O godzinie 19.00 udaje si? do miejscowej synagogi w Belmonte, gdzie za?o?y?a now? grup? badawcz? z “du?? ilo?ci? kobiet, m??czyzn i dzieci?.

Hovav jest w Portugalii od miesi?ca – mieszka w Belmonte w “Beit HaAnusim” nale??cym do Shavei Izraela. Jej m?? przyjecha? razem z ni?.

Shoshana jest magistrem nauk spo?ecznych i historii. Studia sko?czy?a na Uniwersytecie w Hajfie. Otrzyma?a dodatkowy dyplom magistra z Uniwersytetu Bar-Ilan, ze szczeg?lnym naciskiem na nauczanie student?w z niepe?nosprawno?ci? w przyswajaniu wiedzy.

Hovav uwa?a, ?e ??jest to zar?wno osobisty obowi?zek, jak i przywilej przywr?cenia ?ydowskiej nauki do Portugalii, gdzie wiele lat temu rozpocz??a si? podr?? rodziny.

Mamy zdj?cia i film z Hovav w akcji.