Paraszat Dewarim

Ksi?ga Dwarim jest ostatni? z Pi?cioksi?gu Moj?esza. M?drcy nazywaj? j? “Miszne Tora” (Tora Powt?rzona) ze wzgl?du na jej zawarto??, kt?ra jest powt?rzeniem wielu kwestii poruszonych ju? wcze?niej. Jak pisze Ramban we wst?pie do ksi?gi Dwarim: W tej ksi?dze Moj?esz wyja?nia pokoleniu wchodz?cemu do Ziemi Izraela wi?kszo?? przykaza?, kt?re b?d? tam obowi?zywa?y. Wszystkie te micwy ju? zosta?y mu dane na G?rze Synaj lub w Namiocie Wyznaczonych Czas?w w pierwszym roku po wyj?ciu z Egiptu przed grzechem szpieg?w. Dlatego te? j?zyk przekazywania praw r??ni sie od tego, kt?ry u?ywany by? we wcze?niejszych ksi?gach (np. brak takich zwrot?w jak: “I powiedzia? B?g do Moj?esza m?wi?c rozka? Synom Izraela…”).

Rabin Aron haLewi z Barcelony, autor Sefer haChinuch (ksi??ka omawiaj?ca wszystkie 613 przykaza?) wylicza 200 micwot w ksi?dze Dwarim (77 pozytywnych i 123 negatywnych) czyli oko?o 1/3 ca?ego Tarjagu. Wed?ug rabina Arona micwy s? rozmieszczone nast?puj?co: Bereszit ? 3, Szemot ? 111, Wajikra ? 247, Bamidbar ? 52 i Dwarim ? 200).

Cadyk z G?ry Kalwarii, rabi Jehuda Lejb, autor Sfat Emet zwyk? mawia?: ksi?ga Dwarim jest jak tfilin, kt?ry zak?adamy na r?k?. S? 4 fragmenty Tory, kt?re mamy obowi?zek przywi?zywa? do g?owy i do r?ki. R??nica mi?dzy tfilinem na g?ow? a tfilinem na r?k? polega na r??nym rozmieszczeniu tych fragment?w. Tfilin na r?ke zbudowany jest tak, ?e wszystkie fragmenty znajduj? si? w tym samym “domku” tefilin_41natomiast tfilin na g?ow? ma 4 pokoje, a w ka?dym z nich inny fragment.?glowaKsi?ga Dwarim jest jak tfilin na r?k?, w kt?rej wszystko skupione jest w jednym domku natomiast pozosta?e 4 ksi?gi (Bereszit, Szemot, Wajikra, Bamidbar) s? jak tfilin na g?ow?, w kt?rym ka?dy fragment ma sw?j pok?j. Pi?ta ksi?ga nazywana jest ksi?g? Dwarim (s?owa) poniewa? na jej pocz?tku znajduj? si? tre?ci napomnienia dla narodu Izraela po to aby przybli?y? ich serca do Tory. Podobnie tfilin na r?k?, kt?ry przywi?zujemy tak aby skierowany by? w stron? serca.

Paraszat Dwarim czytana jest zawsze w Szabat poprzedzaj?cy post 9 Aw. Dlaczego? Poniewa? ju? na wst?pie ksi?gi Mosze wspomina o grzechu szpieg?w:

A gdy Pan us?ysza? wasze s?owa, rozgniewa? si? i tak poprzysi?g?:

Nikt z tych m???w, z tego z?ego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, kt?r? przysi?g?em da? waszym ojcom (Dwarim 1:34-35)

W efekcie zw?tpienia w pomoc Boga na pokolenie, kt?re wysz?o z Egiptu spada ci??ka kara. Nie dost?pili oni zaszczytu wej?cia do Ziemi Izraela. Wed?ug M?drc?w sta?o si? to w?a?nie 9 miesi?ca Aw. Powiedzia? B?g do Izraela: teraz p?aczecie cho? nie macie powodu (p?akali poniewa? zw?tpili, ?e zdobycie Erec Israel jest mo?liwe), to ja sprawie, ?e w przysz?o?ci na pokolenia b?dziecie mieli pow?d do rozpaczy.

Nie chcemy jednak ko?czy? tak smutno, wi?c przytoczymy kr?tk? opowie??.

Rabin Awraham Cwi Kamaj wszed? w przeddzie? postu Tisza beAw do sklepu z ksi??kami i poprosi? o Kinot na Tisza beAw (zbi?r elegii, kt?re zwyczajowo czytamy w dzie? postu 9 Aw). I mimo, ?e cena ksi??ki nie by?a wysoka to rabi Awraham targowa? sie ze sprzedawc? prawie godzin? tak jak nigdy nie mia? w zwyczaju. K??ci? si? o kilka groszy. Dziwi? si? bardzo w?a?ciciel sklepu, kt?ry dobrze zna? rabiego Awrahama i wiedzia?, ?e to do niego niepodobne. W ko?cu zdenerwowany zapyta?: Co si? dzieje!? Co to za dzie? ma czcigodny rabin? Przecie? zawsze kupujesz u mnie ksi??ki i to du?o i drogie i zawsze p?acisz lekk? r?k?. Co si? sta?o, ?e zmieni?e? podej?cie i oto stoisz i k??cisz si? ze mn? ju? godzine o jakiego? grosza? M?j przyjacielu, nie wszystkie ksi??ki s? r?wne ? odpowiedzia? rabin. Zwykle gdy kupuj? od ciebie ksi??k? to oczekuj?, ?e z Bo?? pomoc? b?dzie mi s?u?y?a latami a potem odziedzicz? j? po mnie moje dzieci. Natomiast te Kinot? Nie potrzebuje tej ksi??ki jak tylko na ten rok! Poniewa? wierz? i mam nadziej?, ?e w przysz?ym roku nie b?dziemy musieli ju? op?akiwa? zburzenia ?wi?tyni i ujrzymy przyj?cie Mesjasza.