Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

Gdy panuj? ciemno?ci, pojawia si? nadzieja. Gdy kto? popada w g??biny grzechu, ?wiat?o go odnajdzie i poprowadzi ku odkupieniu. To w zasadzie wydaje si? nieprawdopodobne, bo do?wiadczenie cz?sto przekonuje nas o czym? zupe?nie innym . Jednak?e Moj?esz pociesza sw?j lud, m?wi?c, ?e nawet w najciemniejszej chwili, kt?r? sami stworzyli ? a mo?e w?a?nie szczeg?lnie w?wczas – zaczyna si? odkupienie. Jeremiasz trafnie prorokuje to przes?anie: “z dala B?g ukaza? mi si? …” (Jeremiasz 31: 2). Tu Jeremiasz wypowiada si? jak echo Paraszy Weetchanan, kt?r? ZAWSZE czytamy w Szabat po Tisza Be-Aw: “A stamt?d (miejsca grzechu i wyobcowania ) b?dziesz szuka? Boga i Go znajdziesz, poniewa? szuka?e? Go z ca?ego serca i duszy swojej? (Dwarim 4:29).

Po zniszczeniu drugiej ?wi?tyni, kiedy ?ydzi zostali rozproszeni i ju? nie by?o centralnego miejsca kultu, kt?re jednoczy?oby ??yd?w, w tej wielkiej ciemno?ci pojawi?a si? Tora SzeBeAlPe (Miszna i Gemara) i pociesza?a nar?d. Miszna i Talmud sta?y si? wehiku?em, dzi?ki kt?remu ?ydzi z r??nych kraj?w trzymali si? tradycji i pozostali razem. Na wygnaniu, gdy ?ydzi byli prze?ladowani i wyrzucani z jednego kraju do drugiego, w?r?d tej rozpaczy – synagogi, miejsca studi?w Tory i Talmudu – by?y kotwicami, kt?re podtrzyma?y i wspiera?y ?yd?w gdziekolwiek oni dotarli.

Gdy w XIX wieku w Europie pojawi?a si? asymilacja, kt?ra by?a najgorsz? chorob? zagra?aj?c? duchowo?ci ?ydowskiej, sk?d przysz?a nadzieja? Od najbardziej niespodziewanego bohatera ?ydowskiego.

Pojawia si? Teodor Herzl, ze swoj? wizj? nowoczesnego pa?stwa Izrael. Pocz?tkowo by? s?awny jako ?wiecki, elitarny ?yd i dziennikarz zupe?nie odsuni?ty od judaizmu i jego narodowych aspiracji. Dorastaj?c w Wiedniu, odszed? od wiede?skiej spo?eczno?ci ?ydowskiej i ca?kowicie zasymilowa? si? w spo?ecze?stwie ?wieckim. Koniec XVIII w Europie wraz ?z okresem o?wiecenia, odbudow? i emancypacj? polityczn?, stworzy? ??XIX-wieczn? Europ?, w kt?rej ?ydzi cieszyli si? najwi?ksz? od tysi?cleci swobod?.

?ydzi zacz?li nazywa? siebie “obywatelami francuskimi wyznania Moj?eszowego”, a ich zwi?zek z tradycj? coraz bardziej si? wy?lizgiwa?. W 1894 roku, gdy francuscy ?ydzi mieli by? cz??ci? spo?ecznej elity, zasymilowany kapitan armii ?ydowskiej Alfred Dreyfus zosta? oskar?ony o zdrad? i skazany na do?ywocie. Sprawa Dreyfusa wskazywa?a na intensywny antysemityzm we Francji i jednocze?nie ponownie publicznie oczernia?a rozdarty ju? i w cz??ci zasymilowany lud ?ydowski.

W?a?nie w tym ciemnym miejscu i momencie pojawi? si? Herzl. “Z powodu sprawy Dreyfusa sta?em si? syjonist?” -powiedzia? Herzl, a od tego momentu historia si? odmieni?a i wkroczy?a na trajektori? do powstania przysz?ego pa?stwa Izrael.

Nawet po spustoszeniu i w chwili wielkiej rozpaczy, w kt?rej panuje ciemno??, Moj?esz daje swojemu ludowi przes?anie o nadziei i odkupieniu, kt?re opiera si? na naszej wrodzonej ?ydowskiej umiej?tno?ci podniesienia si? po upadku i ponownego poszukiwania Boga. Szukamy tej jednej si?y ?yciowej, kt?ra zjednoczy nasz lud i przyniesie odkupienie. Tora, Halacha, wsp?lnota, oraz w szczeg?lno?ci Erec Izrael, wszystko to reprezentuje r??ne formy, w jakich B?g pocieszenia sw?j lud, nawet w najtrudniejszych chwilach.

 

2 thoughts on “Paraszat Weetchanan – Poszukiwanie i odnalezienie Boga

 • August 4, 2017 at 9:23 pm
  Permalink

  W tek?cie paraszy s? podane b??dne cytaty.
  B??d, Jer 31’3 brzmi “Tak m?wi Adnonai: Znalaz? ?ask? w pustyni nar?d ocala?y od miecza. Pod??a aby zazna? spok?j swego Izrael”
  B??d, Dwarim 1,29 brzmi “I powiedzia? do was: nie dr?yjcie i nie b?jcie si? ich”
  Jakie s? prawid?owe odno?niki?

  • August 7, 2017 at 8:20 am
   Permalink

   Masz racj?, dokonali?my korekty. Dzi?ki!

Comments are closed.