Parasza Ree – Duchowa ekstaza!

Duchowo?? jest ekstatycznym do?wiadczeniem, kt?re najpro?ciej mo?na dozna? w samotno?ci. Osobiste doznanie wi?zi z Bogiem to co?, czego nie da si? opisa?. Cz?sto postacie z Tory do?wiadczaj? Boga w najbardziej osobistych i prywatnych momentach: ?Noe, dzi?kuj?c Bogu za przetrwanie; Pierwsze spotkanie Abrahama; Og?oszenie brzemienno?ci Sary; Sen Jakuba; Moj?esz modli si? o ?ycie siostry i oczywi?cie Hanna (Chana) modli si? prosz?c o dziecko. Wszystkie te sytuacje opowiadaj? o osobistym do?wiadczeniu Boga w ich ?yciu.

Nasza parasza natomiast przedstawia drugi rodzaj do?wiadczenia kontaktu z Bogiem. W tym przypadku mowa jest o czym? zupe?nie innym, o ??zbiorowym do?wiadczeniu jako kluczowym w doznaniu Boga. ?wi?tynia b?dzie spe?nia? rol? jednego uniwersalnego miejsca kultu, gdzie dzi?ki Aron ha-Kodesh duch Bo?y spocznie w?r?d “nich”. W ?wi?tyni cud?w mo?na b?dzie do?wiadcza? na co dzie?, g?osy chwa?y, d?wi?ki pie?ni Lewit?w przenikn? ?ciany.

Moj?esz wyja?nia narodowi, ?e te dwa do?wiadczenia zawieraj? taki wymiar duchowy, do kt?rego powinni d??y?. Nar?d Izraela natomiast musi odrzuci? sposoby na duchowo?? uznawane przez inne ludy (Dwarim 12:2-5):

?Zniszczycie doszcz?tnie wszystkie miejsca, gdzie narody, kt?rych wy pozbawicie dziedzictwa, s?u?y?y swoim bogom: na g?rach wysokich, na wzg?rzach i pod ka?dym drzewem zielonym.??Wywr?cicie o?tarze, po?amiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, por?biecie w kawa?ki pos?gi ich bog?w. Zniweczycie ich imi? na tym miejscu.?Nie post?picie tak z Panem, Bogiem waszym,?lecz szuka? b?dziecie miejsca, kt?re sobie wybierze Pan, B?g wasz, spomi?dzy wszystkich lud?w, tam gdzie zamieszka Jego Obecno??, tam p?jdziecie?.

Co specjalnego jest w tych dw?ch dozwolonych sposobach doznania Boga, kt?re s? uznane przez Tor? i dlaczego ten trzeci spos?b na duchowo?? jest zakazany, a? do konieczno?ci zniszczenia go w swoim otoczeniu? Dlaczego Tora odrzuca duchowe spotkania ?na g?rach wysokich, na wzg?rzach i pod ka?dym drzewem zielonym??

Wierz?, ?e Tora dostarcza dw?ch odr?bnych sposob?w na wzmocnienie duchowej wi?zi z Bogiem. Pierwszy spos?b to ten najstarszy, najbardziej naturalny – ka?dy ma osobiste do?wiadczenie wi?zi z Bogiem. To osobiste do?wiadczenie jest niepowtarzalne i inne dla ka?dego. Poniewa? jednak lud mia? potrzeb? wsp?lnych kultowych dozna?, oddawania czci poprzez ofiary oraz posiadania miejsca, w kt?rym zamieszka?by B?g (Miszkan), B?g zaakceptowa? to pragnienie i da? Miszkan, by w nim nar?d m?g? wsp?lnie do?wiadcza? kultu zwi?zanego z fizycznymi obiektami w po??czeniu z cudownymi nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Duchowe spotkania ?na g?rach wysokich, na wzg?rzach i pod ka?dym drzewem zielonym? to do?? niebezpieczne do?wiadczenie. Istnieje obawa, ?e kult pokona wewn?trzne, prawdziwie osobiste emocje. Kiedy kult przejmuje dominacj? nad ?yciem duchowym potrafi odci?gn?? od Boga i tradycji. W praktyce taki kult mo?e doprowadzi? do ba?wochwalstwa, czyli do awoda zara.

W spo?ecze?stwie podatnym na politeizm Tora zawsze stara si? kszta?towa? duchowo?? narodu w odpowiednim kierunku i ostrzega przed pu?apkami “obcych metod kultu”. Z tego powodu Moj?esz uprzedza sw?j lud, ?e pomys? na duchowe spotkania, w r??nych miejscach kultu jest bardzo niebezpieczny.

?Rozmaite wzg?rza i drzewa? – to s? obszary, kt?re podziel? nar?d i odci?gn? go od Boga i s?u?by Bogu.

?Tam gdzie zamieszka Jego Obecno??, tam p?jdziecie? – zamiast zagubi? swoj? duchowo?? na jakiej? g?rze. Je?li ju? musisz odbywa? praktyki kulturowe, poniewa? osobiste do?wiadczenie metafizyczne Ci nie wystarczy, Tora idzie Ci na r?k? i daje tak? mo?liwo?? – ale tylko w miejscu i w spos?b, jaki zosta? przykazany ca?emu narodowi.