?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji Portugalskie miasto Belmonte odnowi?o i ponownie otworzy?o swoje ?ydowskie Muzeum – najwi?ksze na ?wiecie, kt?re swoja tematyk? po?wi?ca Bnei Anousim ? potomkom ?yd?w, kt?rzy 500 lat temu musieli ukrywa? si? lub przej?? na katolicyzm. Projekt kosztowa? 350 000 ameryka?skich dolar?w, a jego uko?czenie by?o gotowe na coroczne Europejskie Dni Kultury ?ydowskiej, kt?re odby?y si? we wrze?niu.

“Mo?na powiedzie?, ?e jest to zupe?nie nowe muzeum i jeste?my pewni, ?e stanie si? punktem odniesienia dla kultury sefardyjskiej” – powiedzia? agencji informacyjnej Lusa burmistrz Belmonte, Ant?nio Dias Rocha. ?”Celem zwiedzania i ogl?dania jest, aby odwiedzaj?cy mogli zrozumie? w jaki spos?b ?ydom uda?o si? pozosta? w Belmonte tak wiele lat?. Muzeum zosta?o za?o?one 12 lat temu. Opr?cz nowych interaktywnych eksponat?w znajduje si? obecnie zrekonstruowane mury oraz fragmenty opowie?ci spo?eczno?ci ?ydowskiej Belmonte. Muzeum liczy, ?e przyci?gnie 100 000 odwiedzaj?cych rocznie.

Europejskie Dni Kultury ?ydowskiej odby?y si? w tym roku w 35 r??nych krajach. Na przyk?ad w Hiszpanii mia? miejsce festiwal film?w ?ydowskich; w Holandii zwiedzaj?cy mogli uzyska? dost?p do synagogi w Middleburgu, kt?ra pochodzi z XVIII wieku i jest og?lnie zamkni?ta dla zwiedzaj?cych.

Tematem przewodnim 2017 roku by?a “Diaspora”. ?wietnie si? on wpasowuje w histori? miasta Belmonte, do kt?rego po 1492 r. nap?ywali uchod?cy ?ydowscy uciekaj?cy z Hiszpanii. Portugalia nie by?a wolna od inkwizycji. 40 lat p??niej r?wnie? z Belmonte rodziny ?ydowskie musia?y ucieka?, praktykowa? judaizm w tajemnicy lub przej?? na katolicyzm. Ci, kt?rzy odwa?yli si? pozosta? ?ydami w mie?cie zostali nazwani Anousim ? krypto ?ydzi ? lub jak nazwa?a ich dyktatura Marranos.

W Belmonte ma swoja siedzib? Shavei Izrael, kt?re zajmuje si? Bnei Anousim w ca?ej Portugalii. To w?a?nie tutaj zatrzymuje si? emisariusz Shavei Israel rabin Elisha Salas, gdy odwiedza spo?eczno??. Ma sw?j w?asny hotel, Har Sinai, gdzie mo?e obecnie zam?wi? z wyprzedzeniem koszerne jedzenie. W 2016 roku pisali?my o specjalnym szabatonie na kt?rym pojawi?o si? 120 Chasyd?w z Nowego Jorku ? do??czyli oni wtedy do lokalnej spo?eczno?ci na Har Synai. “To by?o nadzwyczajne wydarzenie ? widowisko dla naszych oczu i uniesienie dla naszych dusz, gdy mogli?my patrze? i s?ysze? jak tutaj w Belmonte wielu ?yd?w ?piewa psalmy i pie?ni szabatowe” powiedzia? wtedy Rabbi Salas. “Po raz pierwszy od prawie 600 lat g?osy narodu ?ydowskiego wr?ci?y do naszego miasta? dodawa? wzruszony.

Tu znajdziecie wi?cej informacji o otwartym Muzeum ?ydowskim w Belmonte.